Castle Linhartovy

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 20. 2. 2015, 15:35; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
2012-04 Linhartovy 1.jpg
Zámek – celkový pohled (2012)
Linhartovský zámek – pozice ve vesnici Linhartovy

Linhartovský zámek, známý také jako Zámek Linhartovy, se nachází přibližně na půli cesty mezi Krnovem a Městem Albrechticemi. Barokní zámek stojí na břehu řeky Opavice, jen pár metrů od polských hranic.

Zámek je ve vlastnictví Města Albrechtice a je veřejnosti přístupný.

Obsah

Doprava a hraniční přechod

Zámek Linhartovy je od Krnova je vzdálen přibližně 10 km. Je dostupný autobusem i vlakem, zastávky jsou od zámku vzdáleny 5 minut chůze. V obci Linhartovy se nachází silniční hraniční přechod do
PolskaLenarcice pro vozidla do 2 tun. Hraniční přechod se nachází přibližně 50 metrů od zámku.

Historie

V druhé polovině 16. století začal příslušník staré katolické šlechty Václav Haugvic s přestavbou linhartovské tvrze na renesanční sídlo. Z tehdejší podoby se zachovala původní dispozice s uzavřeným vnitřním dvorem, obrannou věží a zejména sklepními klenbami. Ve fragmentech zůstala rovněž zachována sgrafitová omítka na věži. Figurální sgrafita jsou podnes viditelná v arkádové chodbě II. poschodí severního zámeckého křídla.

V druhé polovině 17. století byl zámecký objekt už značně zchátralý. Noví majitelé Sedlničtí z Choltic začali s generální přestavbou do barokní podoby. U zámku byl v té době založen okrasný sad ve francouzském stylu. V 19. století pak byl přeměněn na přírodně krajinářský park.

Zámek byl opět upravován v 18. století. V polovině 19. století změnily Linhartovy majitele. Získali je Oppersdorfové, koncem století je koupila zbohatlá krnovská rodina Wenzelidesů a roku 1930 pak rodina Wüllersdorfů a Urbairů.

V roce 1943 byla v zámku umístěna německá vojenská nemocnice. Brzy zde však vypukl požár a shořela střecha. Roku 1944 byl zámek provizorně zastřešen lepenkou.

V roce 1945 se stal majetkem státu. V roce 1947 přišla velká vichřice a opět masivně poškodila střechu. Následné povětrnostní vlivy narušily stropy i obvodové zdivo. Zabezpečovací práce byly zahájeny až v roce 1957. V roce 1966 se majitelem zámku stal národní podník Zdravotnické zásobování.

V roce 2001 se stal zámek majetkem obce. V současné době se na zámku konají kulturní akce, například: jarmarky, noční prohlídka zámku, pasování na prvňáčky, koncerty, divadelní představení ale také i průvodcovství po expozicích zámku.

Linhartovy Castle

In the second part of the 16th century started the member of the old catholic nobility Václav Haugvic with the reconstruction of the fortified settlement in Linhartovy into a Renaissance seat. From this time survived original disposition with closed inner court, defending fortress and esp. With cellar vault. As a fragment was saved also original graffito stucco in the tower. Figural grafitti is possible to see until now in the arcade corridor of the II.nd floor in the north castle wing.

In the second half of the 17th century was castle object alredy in high grade of disrepair. New owners Sedlnitzer from Choltice started the general reconstruction into the baroque shape. At that time was founded an ornamental park in French style next of the castle. In 19th century was than changed into a natural landscape park.

The castle was reconstructed and changed also in the 18th century. In the middle of 19th century was changed the owner of the castle in Linhartovy. It was bought by the family Oppersdorf, in the end of the century was bought again by the enriched family Wenzelides from Krnov and in 1930 by the familyWüllersdorf – Urbair. And again followed reconstructions. In 1943 was in the castle placed a german military hospital. Soon was here a big fire, roof was completly destroyed. In 1944 was the castle temporary covered with cardboard.

In the year 1945 became the castle the property of the state. In 1947 damaged a a strong wind again the roof and the weather had bad influence on the ceiling and wals. Safeguarding measures were started only in 1957. In 1966 became the owner of the castle the company Health supply state company. The building was partly reconsructed. In 2001 became the castle the property of the local authority and is reconsructed step-by-step.

Linhartovy castle, also known as Castle Linhartovy is located approximately halfway between Krnov and Albrechtice. Baroque castle stands on the banks of the river Opavice, just a few meters from the Polish border.

The castle is owned by the town Albrechtice and is open to the public.

Transport and border crossing Lock Linhartovy from Krnova is approximately 10 km. It is accessible by bus and train stops from the castle are within 5 minutes walk. The village is located Linhartovy road border crossing to Poland - LENARĆIĆ for vehicles up to 2 tons. Border crossing is located approximately 50 meters from the castle.

Schloss Linhartovy

In zweiter Hälfte des 16. Jahrhunderts began der Mitglied des alten katholischen Adels Václav Haugvitz mit der Rekonstruktion der Festung in Linhartovy in einen Renaissancesitz. Aus der ehemaligen Form blieb die ehemalige Disposition mit geschlossenem Innenhof, Schutzturm und besonders mit der Kellergewölbe. Im Fragment blieb ebenfalls der Sgraffitoputz im Turm. Figuralles Sgraffito ist bis heute in dem Arkadengang der II. Etage des nördlichen Schloβflügels sichtbar. In der zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts war schon das Schloβobjekt sehr verwahrlost. Die neuse Schloβbesitzer Sedlnitzer aus Choltice beganen mit dem Generalumbau in die Barokgestaltung. Beim Schloβ wurde in dieser Zeit auch neue dekorative Parkanlage im französischen Styl eingelegt. Im 19. Jahrhundert wurde dann in naturlandschaftlichen Park verwandelt.

Schloβ wurde dann wieder im 18. Jahrhundert rekonstruiert. In der Hälfte des 19. Jahrhunderts wechselten Linhartovy den Besitzer. Es wurde von der Familie Oppersdorf erworben, Ende des Jahrhunderts kaufte das Schloβ die reiche Familie Wenzelides aus Krnov und im Jahre 1930 dann die Familie Wüllersdorf – Urbair. Und es wurde wieder Rekonsruktionen gemacht.

Im Jahre 1943 wurde im Schloβ deutsches Militärkrankenhaus errichter. Bald ist hier ein Feuer ausgebrochen. Dach verbrannte. Im Jahre 1944 wurde das Schloβ provisorisch mit der Dachpappe abgedeckt.

Im Jahre 1945 wurde es zum staatlichen Schloβ. Im Jahre 1947 beschädigte ein groβer Sturm wieder Dach und Wettereinfluβ zerstörte die Decken und Einfassungsmauer. Sicherungsarbeiten wurde erst im Jahre 1957 eingeleitet. Im Jahre 1966 wurde zum Schloβbesitzer die Firma Gesundheitsversorgung, staatlicher Betrieb. Das Objekt war teilweise rekonstruiert. Im Jahre 2001 wurde das Schloβ zum Besitz der Gemeinde und ist schrittweise rekonstruiert.

Linhartovy Schloss, auch als Schloss Linhartovy bekannt ist etwa auf halbem Weg zwischen Krnov und Albrechtice. Barockschloss steht am Ufer des Flusses Opavice, nur wenige Meter von der polnischen Grenze.

Das Schloss wird von der Stadt Albrechtice im Besitz und ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

Transport und Grenzübergang Schloss Linhartovy von Krnova beträgt ca. 10 km. Es ist mit Bus und Bahn Haltestellen von der Burg zugänglich sind innerhalb von 5 Minuten zu Fuß. Das Dorf ist Linhartovy Straßengrenzübergang zu befinden Polen - LENARĆIĆ für Fahrzeuge bis zu 2 Tonnen. Grenzübergang befindet sich etwa 50 Meter von der Burg entfernt.

Zamek Linhartovy (Lenarcice)

W drugiej połowie XVI wieku Vaclav Haugvic (Haugwitz) przedstawiciel starego katolickiego rodu szlachty śląskiej rozpoczął przebudowę lenarcickiej warowni na rezydencję w stylu renesansowym. Z pierwotnego założenia z zamkniętym wewnętrznym dziedzińcem i obronną wieża. Na wieży zachowano dekorację w formie sgraffito. Do dzisiaj pozostały również fragmenty figuralnego sgraffito w arkadowym korytarzu II-go piętra w północnym skrzydle zamku.

W drugiej połowie XVII wieku zamek był już mocno uszkodzony. Nowy vłaściciel graf Sedlnicky z Choltic przystapił do kolejnej przebudowy; w stylu barokowym. Obok zamku powstał park francuski.

W XVIII wieku zamek ponownie odrestaurowano. W połowie XIX wieku zamek Linhartovy stał się własnością rodu Oppersdorfów z Głogówka. W tym czasie zmieniono charakter parku na naturalno-krajobrazowy. W kańcu XIX wieku zamek odkupiła bogata rodzina Wenzelindes z Krnova, a w 1930 roku został sprzdany rodzinie Wülersdorf-Urbair. Zamek ponownie poddano renowacji.

W 1943 roku w zamku urządzono szpital wojskowy armii niemieckiej. W tymczasie miał miejsce pożar, który zniszczył dach zamku. W roku 1944 prowizorycznie pokryto go papą.

W 1945 roku zamek stał się własnością państwa. W 1947 roku wichura ponownie uszkodziła dach; w następstwie tego czynniki atmosferyczne spowodowały korozje murów. W 1957 roku podjęto práce remontowe. W 1966 roku zamek przejęło państwowe przedsiębiorstwo zaopatrzenia medycznego. Budynek został częściowo naprawiony. Od 2001 roku właścicielem zamku jest gmina, która prowadzi práce remontowe.

Zamek Linhartovy, znany także jako Zamek Linhartovy znajduje się w przybliżeniu w połowie drogi między Krnov i Albrechtice. Barokowy zamek stoi na brzegach rzeki Opavice, zaledwie kilka metrów od granicy z Polską. Transport i przejście graniczne Blokada Linhartovy z Krnova jest około 10 km. Jest dostępny dla przystanków autobusowych i kolejowych z zamku są w 5 minut spacerem.Wioska znajduje się Linhartovy drogowego przejścia granicznego do Polska - LENARČIČ Przewodniczący pojazdów do 2 ton. Przejście graniczne znajduje się około 50 metrów od zamku.

Velká Galerie

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky či videa k tématu

Castle Linhartovy

YouTube

Zámek Linhartovy (2013)
Ohňostroj Zámek Linhartovy (23.8.2014)


Setkání na zámku Linhartovy – díl I. (2005)
Setkání na zámku Linhartovy – díl II. (2005)


290 sociálních sítí a dalších služeb (připojte se)


External linksInformace : Článek je součástí Katalogu firem a představuje placené reklamní sdělení.