Délka

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 14. 8. 2022, 14:51; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Pojem délka se také používá k udání rozměrů těles (délka, šířka, výška, hloubka), kde obvykle označuje vzdálenost mezi nejbližším a nejvzdálenějším bodem (vzhledem k pozorovateli) nebo největší rozměr, nebo se tento pojem také používá k určení vzdálenosti mezi dvěma body prostoru podél zvolné křivky (délka trajektorie, dráha, vlnová délka).

Délka a vzdálenost

Délkou úsečky je vzdálenost jejich koncových bodů. Délku křivky lze určit jako limitu délek lomených čar složených z \(n\) úseků. Pro \(n\to\infty\) se délka každé úsečky lomené čáry blíží nule.

Vzdáleností se nazývá délka nejkratší spojnice dvou objektů, např. mezi dvěma body, mezi bodem a přímkou, dvěma rovnoběžnými přímkami apod.

Délku obvykle vztahujeme k rozměrům určitého tělesa, např. délka úsečky, délka strany krychle apod.

Vlastnosti

Značka: může být různá, rozhoduje přesnější určení druhu délky. Např. d, l, h, a, b, c, s, …

Základní jednotka: metr, zkratka m

Další jednotky: kilometr km, decimetr dm, centimetr cm, milimetr mm, mikrometr μm, angstrom

Jednotky v astronomii: astronomická jednotka (AU), světelný rok (ly), parsec (pc)

Anglo-americké jednotky: palec, stopa, míle, námořní míle

Starší nebo jiné jednotky: sáh, loket, versta, …

Měřidla: pravítko, metr (tyčový, skládací, svinovací, krejčovský), pásmo, posuvné měřítko, mikrometr, měřidlo s měrným kotoučem, laserové měřidlo

Související články