Kategorie (biologie)

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 14. 1. 2014, 11:35; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)


Kategorie, přesněji taxonomická kategorie (anglicky taxonomic rank), též klasifikační kategorie je abstraktní termín používaný v taxonomii (biologie). Obecně označuje postavení taxonu v taxonomické hierarchii, jinými slovy úroveň v hierarchické klasifikaci. V Mezinárodním kódu botanické nomenklatury a Mezinárodních pravidlech zoologické nomenklatury se označuje termínem klasifikační úroveň (anglicky rank). Anglická pojem „ranking“ pak znamená zařazení určitého taxonu do klasifikační (kategoriální) úrovně. Taxony zařazené do určité kategorie jsou konkrétní skupiny skutečných organismů na nějaké klasifikační úrovni.

Obsah

Základní taxonomické kategorie

Základní taxonomické kategorie vícejazyčně (zoologie a botanika)
česky latinsky anglicky německy španělsky francouzsky japonsky
říšeregnumkingdomReichreinorègne界 (kai)
kmen1phylum phylumStammfilophylum門 (mon)
oddělení2divisiodivisionAbteilungdivisiónembranchement門 (mon)
třídaclassisclassKlasseclaseclasse綱 (kó)
řádordoorderOrdnungordenordre目 (moku)
čeleďfamiliafamilyFamiliefamiliafamille科 (ka)
rodgenusgenusGattunggénerogenre属 (zoku)
druhspeciesspeciesArtespecieespèce種 (šu)
Poznámky k tabulce
1 Používáno v zoologii, v botanice pravidly postaveno na roveň oddělení. 2 Preferováno v botanice před kategorií kmen, která je považována za identickou.

Příklad klasifikace člověka

Tvorba latinských jmen vyšších taxonů

Latinská (vědecká) jména taxonů vyšších než rod se odvozují od typizujícího taxonu nejbližší hlavní nižší úrovně (pro jméno podčeledi nebo čeledi ze jména rodu, pro jméno podřádu nebo řádu ze jména čeledi) oddělením původní koncovky a přidáním koncovky nové, uvedené v následující tabulce. Zatímco pravidla botanické a mykologické nomenklatury definují způsob tvorby těchto jmen až do úrovně oddělení, pravidla zoologická jdou jen do úrovně nadčeledi. V nomenklatuře bakterií jsou zatím tato pravidla stanovena jen do úrovně řádu.

Koncovky jmen vyšších taxonů
Taxonomická kategorie rostliny řasy houby živočichové bakterie
oddělení1—phyta—phyta—mycota    
pododdělení—phytina—phytina—mycotina    
třída—opsida—phyceae—mycetes   —ia2
podtřída—idae—phycidae—mycetidae   —idae2
řád—ales—ales—ales—formes3 —ales
podřád—ineae—ineae—ineae   —ineae
nadčeleď—acea     —oidea 
čeleď—aceae—aceae—aceae—idae —aceae
podčeleď—oideae—oideae—oideae—inae—oideae
tribus—eae—eae—eae—ini—eae4
podtribus—inae—inae—inae—ina—inae
Poznámky k tabulce
1 V zoologii je na této taxonomické úrovni kmen; v botanice je kmen položen na stejnou úroveň jako oddělení, kterému je dávána přednost. 2 Nedefinováno v Pravidlech nomenklatury bakterií, pouze navrhováno. 3 Pouze pro ptáky a ryby. 4 Užívání této taxonomické úrovně pro bakterie se nedoporučuje.

Všechny taxonomické kategorie

V následující tabulce jsou uvedeny prakticky všechny používané taxonomické kategorie, včetně takových, které se dnes již nepoužívají, nebo jsou ztotožněny co do hierarchického postavení s jinými kategoriemi.

Všechny taxonomické kategorie vícejazyčně (zoologie a botanika)
česky latinsky anglicky německy francouzsky japonsky poznámka
  superdomain    
doménaregiodomainDomänedomaineドメイン 
  subdomain    
  infradomain    
soustavaimperiumempire empire  
nadříšesuperregnumsuperkingdom  上界 
  suprakingdom    
  midkingdom  中界 (čúkai) 
říšeregnumkingdomReichrègne界 (kai) 
podříšesubregnumsubkingdomUnterreichsous-règne亜界 (akai) 
  interkingdom    
„skupina kmenů“ branch    
  infrakingdom  下界 
nadkmensuperphylumsuperphylumStammgruppe, Überstammsuper-phylum上門 
  supraphylum    
  midphylum  中門 
kmenphylumphylumStammphylum 門 (mon) 
podkmensubphylumsubphylumUnterstammsous-phylum亜門 (amon) 
infrakmeninfraphyluminfraphylum  下門 
oddělení1divisiodivisionAbteilungembranchement, division門 (mon) 
pododdělení1subdivisiosubdivisionUnterabteilungsous-embranchement亜門 (amon) 
kruhclaudiusclaudius    
nadtřídasuperclassissuperclassÜberklassesuper-classe上綱 
  GradeReihe   
třídaclassisclassKlasseclasse綱 (kó) 
podtřídasubclassissubclassUnterklassesous-classe亜綱 (akó) 
infratřída infraclass infra-classe下綱  
parvtřídaparvclassisparvclass  小綱 
nadoddělení2superdivisiosuperdivisionÜberabteilungsuper-embranchment上門 
oddělení2divisiodivisionAbteilungembranchement, division門 (mon) 
pododdělení2subdivisiosubdivisionUnterabteilungsous-embranchement亜門 (amon) 
část, sekce2sectiosection   
 2 subsection  亜節 
  group    
  subgroup    
nadlegie superlegion  上団 
legie (legion)legiolegion   
podlegion sublegion  亜団 
infralegion infralegion  下団 
nadkohortasupercohossupercohort  上区 
kohorta, četacohorscohort   
podkohortasubcohorssubcohort  亜区 
??? velkořád magnorder  巨目 
nadřádsuperordosuperorderÜberordnungsuperordre上目 
  series    
  subseries    
??? velkořád grandorder  大目 
  gigaorder    
  megaorder    
  mirorder  中目 
řádordoorderOrdnungordre目 (moku) 
hyperřádhyperordohyperorder    
podřádsubordosuborderUnterordnungsous-ordre亜目 (amoku) 
infrařádinfraordoinfraorderInfraordnunginfraordre下目 
  parvorder  小目 
falanga, (série)falanx     
kohortacohorscohort  区 (ku) 
nadčeleďsuperfamiliasuperfamilyÜberfamiliesuperfamille上科 
  family group    
čeleďfamiliafamilyFamiliefamille科 (ka) 
  subfamily group    
podčeleďsubfamiliasubfamilyUnterfamiliesous-famille亜科 (aka) 
  infrafamily  下科 
 supertribussupertribe  上族/上連 
tribus, seskupení (rodů), shluktribustribeTribustribu族 (zoku)(živ.)
連 (ren)(rostl.)
 
podtribus, subtribus, podseskupenísubtribussubtribeSubtribussous-tribu亜族/亜連 
  infratribe  下族/下連 
nadrodsupergenussupergenus  上属 
  genus group    
rodgenusgenusGattunggenre属 (zoku) 
podrodsubgenussubgenusUntergattungsous-genre亜属 
  infragenus  下属 
nadsekce1supersectiosupersection  上節 
sekce, částka1sectiosection section 
podsekce1subsectiosubsection  亜節 
infrasekce1 infrasection  下節 
nadřada1 superseries    
řada1seriesseries série  
podřada1 subseries    
 1 infraseries    
naddruhsuperspeciessuperspecies  上種 
komplex druhů complex    
skupina druhů species group    
podskupina druhů species subgroup    
seskupení (druhů), agregát aggregate    
synklepton      
druhspeciesspeciesArtespèce種 (šu) 
  microspecies    
kleptonkleptonklepton    
seskupení (poddruhů), skupina poddruhů, agregát aggregate    
poddruhsubspeciessubspeciesUnterart (Rasse)sous-espèce亜種 
  infraspecies  下種 
skupina      
hybrid (kříženec, míšenec, bastard)hybridhybrid  雑種 (zaššu) 
convarietaconvarietasconvariety    
nadodrůdasupervarietassupervariety    
varieta, odrůda = odrůdavarietasvarietyVarietätvariété変種 
pododrůdasubvarietassubvariety    
  infravariety    
nationatio     
nadformasuperformasuperform    
forma, morfa, tvarforma, morphaformZuchtformforme品種 (hinšu) 
podformasubformasubform    
  infraform    
skupina kultivarů cultivar group    
kultivar (klon) cultivar  栽培品種 (saibaihinšu)
園芸品種 (engeihinšu)
 
skupina plemen group of breeds    
sekce plemen section of breeds    
plemeno, rasa breed, race    
ráz strain    
aberace, odchylkaaberratioaberration    
séroskupina      
sérotyp   sérovar  
biotyp   biovar  
patotyp   pathovar  
populace      
lususlususlusus    
Poznámky k tabulce
1 Zařazení v botanickém systému taxonomických kategorií. 2 Zařazení v zoologickém systému taxonomických kategorií.

Související články

Externí odkazy