Látkové množství

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 19. 2. 2014, 20:15; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Látkové množství je fyzikální veličina vyjadřující počet entit (elementárních jedinců), kterými jsou zpravidla částice nějaké látky (atomy, ionty, molekuly), fotony záření, ale mohou jimi být např. i chemické vazby daného druhu, proběhlé chemické reakce jednotlivých částic (tzv. reakční obraty) v látce a jiné obecnější entity. Entity, jejichž počet látkové množství vyjadřuje, musí být specifikovány.

V soustavě SI látkové množství číselně vyjadřuje poměr počtu entit k počtu částic v 12 g uhlíku 12 (asi 6,0221415 × 1023, tzv. Avogadrova konstanta).

Obsah

Značení a jednotky

Jeden mol je látkové množství soustavy, jejíž počet entit (elementárních jedinců) se rovná počtu atomů v 0,012 kg uhlíku 12 (12C).
  • Další jednotky: kilomol, 1 kmol = 1 000 mol

Výpočet

Látkové množství je podle definice určeno vztahem

,

kde je látkové množství, je počet částic v látce a je Avogadrova konstanta.

Tedy soustava, která obsahuje právě tolik částic (např. atomů, molekul, iontů), kolik je atomů nuklidu uhlíku o celkové hmotnosti 12g, má látkové množství 1 mol.

Související články

Externí odkazy