Mikroorganismus

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 29. 7. 2013, 11:05; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Escherichia coli pod skenovacím elektronovým mikroskopem

Mikroorganismus (mikrob) je jednobuněčný, jen mikroskopicky (popř. pouze elektronmikroskopicky) pozorovatelný organismus. Často tvoří různé kolonie, shluky, případně i symbiotická společenstva s jinými organismy. Řadí se mezi ně převážně prokaryota (bakterie, archebakterie), ale patří k nim také např. plísně, kvasinky, některé řasy a prvoci. Díky široké rozmanitosti metabolických drah, rychlosti rozmnožování a schopnosti dlouho přežívat nepříznivé podmínky se mikroorganizmy vyskytují téměř všude. Jejich studiem se zabývá mikrobiologie dělící se na mnoho poddisciplín. Studiem využívání mikroorganizmů se konkrétně velmi často zabývá biotechnologie. Kromě využití v potravinářství a lihovarnictví se mikroorganizmy využívají také při kompostování, výrobě bioplynu, mechanicko-biologické úpravě odpadů i jinde.

Požadavky na kyslík

Dle požadavků mikroorganismů na molekulární kyslík je rozdělujeme do několika skupin:

  • obligátně aerobní – jsou aktivní pouze v prostředí s dostatečnou koncentrací kyslíku
  • fakultativně aerobní – nejsou na koncentraci kyslíku přímo životně vázáni
  • mikroaerofilní – jsou schopni žít v prostředí s nízkou koncentrací kyslíku, případně bez kyslíku
  • obligátně anaerobní – žijí pouze v prostředí bez kyslíku; při přechodu do aerobního prostředí umírají nebo inaktivují
  • anaerobní – ke svému životu a množení nepotřebují kyslík