Úmluva o zachování živých mořských zdrojů Antarktidy

Z Multimediaexpo.cz

Úmluva o zachování živých mořských zdrojů Antarktidy (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) je směrnice, která je součástí Antarktického smluvního systému. Sepsána byla 20. května 1980, v účinnosti je od 7. dubna 1982. Její dodržování střeží Komise pro zachování živých mořských zdrojů Antarktidy (CCAMLR - Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), která sídlí v Hobartu na Tasmánii. Účelem je zachování mořského života i životního prostředí Antarktidy a zejména ochrana mořského krilu, na němž potravně závisí mnoho ryb i ptáků.

Obsah smlouvy

 • Preambule - je nutné chránit integritu ekosystému moří obklopujících Antarktidu
 • Článek 1 - opatření platí pro živé mořské zdroje (populace ryb, měkkýšů, korýšů a všech ostatních druhů živých organismů, včetně ptáků) v oblasti jižně od 60. rovnoběžky jižní šířky
 • Článek 2 - cílem úmluvy je zachování živých mořských zdrojů; využívání těchto zdrojů nesmí ohrozit schopnost přirozené reprodukce druhu a porušení ekologické rovnováhy mezi jednotlivými druhy
 • Článek 3 - Článek 5 - smluvní strany budou postupovat v souladu se Smlouvou o Antarktidě
 • Článek 6 - úmluva respektuje Mezinárodní úmluvu o regulaci velrybářství a Úmluvu o ochraně antarktických tuleňů
 • Článek 7 - bude zřízena Komise pro zachování živých mořských zdrojů
 • Článek 8 - Komise má právo vymáhat na územích všech smluvních stran plnění požadavků této úmluvy
 • Článek 9 - Komise má usnadnit výzkum živých mořských zdrojů a mořského ekosystému Antarktidy, shromažďovat údaje o stavu a změnách v populacích živých mořských zdrojů a faktorech, které tyto populace ovlivňují, tyto informace rozšiřovat a publikovat, identifikovat potřebu ochrany přírody a analyzovat účinnost přijatých opatření, vydávat pokyny a omezení lovu
 • Článek 10 - Komise upozorní na jakoukoliv činnost, která působí nepříznivě na zachování živých mořských zdrojů Antarktidy
 • Článek 11 - Komise bude spolupracovat se smluvními stranami ve snaze o zachování druhů
 • Článek 12 - rozhodnutí Komise o podstatných otázkách jsou přijímána konsensuálně, jiná rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů komise
 • Článek 13 - sídlem Komise bude Hobart v Tasmánii; Komise se bude scházet každý rok
 • Článek 14 - bude zřízen Vědecký výbor pro Zachování živých mořských zdrojů, který bude poradním orgánem Komise
 • Článek 15 - Vědecký výbor je místem pro konzultace a spolupráci o sběru, studiu a výměně informací o živých mořských zdrojích; pravidelně hodnotí stav populací živých mořských zdrojů Antarktidy, analyzuje údaje o přímém a nepřímém vlivu lovu na tyto populace; vyhodnocuje vlivy navrhovaných změn, formuluje návrhy na provádění mezinárodních a vnitrostátních programů výzkumu živých mořských zdrojů
 • Článek 16 - první setkání Vědeckého výboru se uskuteční za tři měsíce po prvním setkání Komise pro zachování živých mořských zdrojů; poté se bude scházet tak často, jak to bude vyžadovat plnění jeho funkcí
 • Článek 17 - výkon funkce Komise zajišťují tajemník a sekretariát
 • Článek 18 - oficiálním jazykem Komise a Vědeckého výboru jsou angličtina, francouzština, ruština a španělština
 • Článek 19 - na každém výročním zasedání přijímá komise svůj rozpočet a rozpočet Vědeckého výboru; každý člen přispívá do rozpočtu
 • Článek 20 - členové Komise poskytují Komisi i Vědeckému výboru nutné statistické, biologické i jiné údaje, informace o své rybolovné činnosti, informace o krocích podniknutých k provádění ochranných opatření
 • Článek 21 - každá smluvní strana přijme vhodná opatření k zajištění cílů této úmluvy
 • Článek 22 - každá smluvní strana zajistí, aby nikdo neprovozoval žádnou činnost v rozporu s cílem této úmluvy
 • Článek 23 - Komise i Vědecký výbor budou spolupracovat s dalšími organizacemi s podobným cílem
 • Článek 24 - k zajištění dodržování ustanovení této úmluvy bude použit systém kontrol, vytvořený Komisí pro zachování živých mořských zdrojů
 • Článek 25 - případný spor o výkladu nebo použití této úmluvy budou smluvní strany řešit mírovým jednáním; v případě, že nebude dosaženo dohody, bude spor řešit Mezinárodní soudní dvůr
 • Článek 26 - úmluva bude otevřena k podpisu v Canbeře od 1. srpna do 31. prosince 1980
 • Článek 27 - úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení signatářskými státy; tyto listiny budou uloženy u australské vlády
 • Článek 28 - úmluva vstoupí v platnost třicátý den po dni uložení osmé listiny o ratifikaci
 • Článek 29 - k úmluvě může přistoupit jakýkoliv další stát
 • Článek 30 - úmluva může být kdykoli pozměněna
 • Článek 31 - od úmluvy je možné odstoupit 30. června každého roku
 • Článek 32 - depozitář oznámí všem smluvním stranám podpisy této úmluvy a uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení i datum vstupu v platnost této úmluvy a jakýchkoli jejích změn
 • Článek 33 - úmluva bude uložena u australské vlády

Externí odkazy