Atestace (lékaře)

Z Multimediaexpo.cz

Toto je přehled možných lékařských atestací v České republice, lékařské odbornosti v členění podle VZP naleznete v článku Seznam lékařských odborností. Atestace lékaře znamená získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře. V ČR vlastní atestace upravuje zákon č.95/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Od 1.7.2009 je vlastní realizace předaatestační přípravy upravena Vyhláškou č. 185/2009 Sb., stále dobíhají atestace probíhají podle vyhlášek z roku 2005. K atestaci (atestační zkoušce) se může přihlásit absolvent, který absolvoval předepsaný vzdělávací program a provedl alespoň předepsané množství výkonů. Atestace podle Vyhlášky č.185/2009 Sb. zavádějí společné kmeny dvouleté kmeny, tedy jakési základní obory, po jejichž absolvování se teprve lékař začíná připravovat na vlastní obor. Ministerstvo je kritizováno za to, že u několika oborů měl vzniknout jejich vlastní kmen a uchazeči neměli být násilně a nelogicky zařazeni do kmene jiného. Například lékař chystající se k atestaci z dermatovenerologie musí absolvovat interní nebo chirurgický kmen. Do roku 2004 probíhaly atestace podle vyhlášky Českého ministerstva zdravotnictví č.72/1971 Sb., ve které byly zavedeny dvojstupňové atestace i některé nástavbové obory. Pro lékaře byla povinná pouze I. atestace trvající obvykle tři roky, na ní navyzující II. atestace a atestace nástavbové byly výběrové. Při přechodu z atestacím realizovaným podle zákona č.95/2004 Sb. vznikl problém s lékaři s I. atestací, protože nové atestace jsou postaveny na úroveň bývalých atestací II. stupně. V některých případech byla I.atestace spolu s praxí uznána jako dostačující kvalifikace, jindy byla uznána alespoň jako část přípravy k atestaci podle zákona č.95/2004 Sb., většinou však bylo lékařům umožněno získat atestaci II. stupně.

Obsah

Atestace podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.

Atestace lékařů

Společné kmeny

Společný kmen trvá dva roky. Obvykle je koncipován tak, že během prvního roku projde lékař základními obory (chirurgie, pediatrie, gynekologie, vnitřní lékařství) a během druhého roku se pracuje na oddělení odpovídající základnímu oboru příslušného kmene. Po absolvování kmene by měl mít lékař některé základní kompetence příslušného oboru. Společné kmeny jsou:

 • anesteziologický kmen
 • gynekologicko-porodnický kmen
 • hygienický kmen
 • chirurgický kmen
 • interní kmen
 • kmen všeobecné praktické lékařství
 • patologický kmen
 • pediatrický kmen
 • psychiatrický kmen
 • radiologický kmen

Základní obory

Po absolvování kmene lékař pokračuje v přípravě v některém z následujících oborů. Číslo v závorce udává minimální počet let, které se musí přípravě věnovat, dále je uveden kmen, který musí příslušný lékař absolvovat:

 • alergologie a klinická imunologie (4) - interní nebo pediatrický kmen
 • anesteziologie a intenzivní medicína (4) - anesteziologický kmen
 • cévní chirurgie (5) - chirurgický kmen
 • dermatovenerologie (3) - interní nebo chirurgický kmen
 • dětská chirurgie (5) - chirurgický kmen
 • dětské lékařství (4) - pediatrický kmen
 • diabetologie e endokrinologie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • gastroenterologie (4) - interní nebo chirurgický kmen
 • geriatrie (4) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství
 • gynekologie a porodnictví 4) - gynekologicko-porodnický kmen
 • hematologie a transfuzní lékařství (3) - interní nebo pediatrický kmen
 • hygiena a epidemiologie (4) - hygienický kmen
 • chirurgie (5) - chirurgický kmen
 • infekční lékařství (4) - interní nebo pediatrický kmen
 • kardiochirurgie (5) - chirurgický kmen
 • kardiologie (4) - interní kmen
 • klinická biochemie (4) - interní nebo pediatrický kmen
 • klinická onkologie (4) - interní nebo pediatrický kmen
 • lékařská genetika (4) - interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický kmen
 • lékařská mikrobiologie (4) - interní kmen
 • nefrologie (4) - interní kmen
 • neurochirurgie (5) - chirurgický kmen
 • neurologie (4) - interní kmen
 • nukleární medicína (4) - interní nebo radiologický kmen
 • oftalmologie (3) - chirurgický kmen
 • ortopedie (5) - chirurgický kmen
 • otorinolaryngologie (3) - chirurgický kmen
 • patologie (4) - patologický kmen
 • plastická chirurgie (5) - chirurgický kmen
 • pneumologie a ftizeologie (4) - interní kmen
 • praktické lékařství pro děti a dorost (4) - pediatrický kmen
 • psychiatrie (4) - psychiatrický kmen
 • radiační onkologie (4) - interní kmen
 • radiologie a zobrazovací metody (4) - radiologický kmen
 • rehabilitační a fyzikální medicína (3) - interní nebo chirurgický nebo pediatrický kmen
 • revmatologie (4) - interní kmen
 • traumatologie (5) - chirurgický kmen
 • urologie (5) - chirurgický kmen
 • vnitřní lékařství (5) - interní kmen
 • všeobecné praktické lékařství (3) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství

Nástavbové obory

Pro práci v některých oborech je nutné po získání atestace v základním oboru pokračovat v přípravě k atestaci v nástavbovém oboru. V závorce je opět uvedeno minimální trvání atestace, za pomlčkou pak požadovaný základní obor:

 • angiologie (2) - vnitřní lékařství, kardiologie
 • dětská a dorostová psychiatrie (1) - psychiatrie, dětské lékařství
 • dětská dermatovenerologie (1) - dětské lékařství, dermatovenerologie
 • dětská gastroenterologie a hepatologie (1) - dětské lékařství, gastroenterologie
 • dětská kardiologie (2) - dětské lékařství, kardiologie
 • dětská nefrologie (1) - dětské lékařství, nefrologie
 • dětská neurologie (2) - dětské lékařství, neurologie
 • dětská onkologie a hematologie (2) - dětské lékařství
 • dětská otorinolaryngologie (1) - dětské lékařství, otorinolaryngologie
 • dětská pneumologie (1) - dětské lékařství, pneumologie a ftizeologie
 • dětská radiologie (2) - dětské lékařství, radiologie a zobrazovací metody
 • dětská revmatologie (2) - dětské lékařství
 • dětská urologie (2) - dětská chirurgie, urologie
 • dorostové lékařství (2) - dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství
 • epidemiologie (2) - hygiena a epidemiologie
 • foniatrie (2) - otorinolaryngologie
 • gerontopsychiatrie (1) - geriatrie, psychiatrie
 • hrudní chirurgie (2) - chirurgie, kardiochirurgie
 • hygiena dětí a dorostu (1) - hygiena a epidemiologie
 • hygiena obecná a komunální (1) - hygiena a epidemiologie
 • hygiena výživy (1) - hygiena a epidemiologie
 • hyperbarická a letecká medicína (1) - anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie, všeobecné praktické lékařství
 • intenzívní medicína (2) - anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství, dětská chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie, dětské lékařství, infekční lékařství, kardiologie, neurologie, pneumologie a ftizeologie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, urologie, klinická onkologie
 • intervenční radiologie (2) - radiologie a zobrazovací metody
 • klinická farmakologie (2) - vnitřní lékařství
 • klinická osteologie (1) - vnitřní lékařství, diabetologie a endokrinologie, revmatologie, ortopedie, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, geriatrie, klinická biochemie
 • korektivní dermatologie (1) - dermatovenerologie
 • maxilofaciální chirurgie (3) - otorinolaryngologie, dětská chirurgie, chirurgie
 • medicína dlouhodobé péče (1) - všechny obory specializačního vzdělávání s výjimkou oborů hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, dětská chirurgie
 • návykové nemoci (2) - psychiatrie
 • neonatologie (1) - dětské lékařství
 • neuroradiologie (2) - radiologie a zobrazovací metody
 • onkogynekologie (2) -gynekologie a porodnictví
 • paliativní medicína a léčba bolesti (1) - anesteziologie a intenzivní medicína, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicína, dětské lékařství, všeobecné praktické lékařství, klinická onkologie, neurochirurgie, chirurgie, dětská chirurgie, ortopedie, praktické lékařství pro děti a dorost
 • perinatologie a fetomaternální medicína (1) - gynekologie a porodnictví
 • popáleninová medicína (2) - anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, dětská chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie, cévní chirurgie
 • posudkové lékařství (2) - všechny obory specializačního vzdělávání s výjimkou oborů hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nukleární medicína, patologie, radiologie a zobrazovací metody
 • pracovní lékařství (2) - vnitřní lékařství, dětské lékařství, všeobecné praktické lékařství, hygiena a epidemiologie
 • reprodukční medicína (1) - gynekologie a porodnictví
 • sexuologie (2) - psychiatrie, gynekologie a porodnictví, urologie
 • soudní lékařství (2) - patologie
 • tělovýchovné lékařství (1) - vnitřní lékařství, dětské lékařství, všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína, kardiologie, chirurgie, ortopedie
 • urgentní medicína (2) - chirurgie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, anesteziologie a intenzivní medicína
 • urogynekologie (1) - gynekologie a porodnictví

Atestace zubních lékařů

 • orální a maxilofaciální chirurgie (5)
 • ortodoncie (3)
 • klinická stomatologie (4)

Atestace farmaceutů

Základní obory

 • farmaceutická technologie (3)
 • klinická farmacie (4)
 • laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví (3)
 • radiofarmaka (3)
 • veřejné lékárenství (3)
 • farmaceutická kontrola (3)
 • nemocniční lékárenství (4)

Nástavbové obory

 • onkologická farmacie (1)
 • nutriční podpora (1)
 • adiktologická péče v lékárně (1)
 • farmaceutická péče o geriatrické pacienty (1)

Atestace podle Věstníku Ministerstva zdravotnictví z roku 2005

Atestace jsou jednostupňové, tj. po absolvování příslušného specializačního oboru a po složení zkoušky je lékař plně kvalifikován. Některé atestace jsou však "navazující", tj. lékař musí být atestován v jiném (základním) oboru, aby se mohl přihlásit do oboru navazujícího. Tato návaznost je někdy oficiální (např. uchazeč o zařazení do oboru intenzivní medicína musí mít atestaci z oboru anesteziologie a resuscitace, vnitřní lékařství, kardiologie, chirurgie nebo neurologie), jindy jde o neoficiální postoj odborných společností. Podle názoru mnohých odborníků je v současnosti velký počet základních oborů. Bylo by žádoucí, kdyby došlo k redukci základních oborů a ke klasifikaci některých oborů jako obory nástavbové. V závorce za každým oborem je uveden minimální počet let, které trvá specializační program.

Atestace lékařů

Atestace zubních lékařů

Atestace farmaceutů

Atestace podle vyhlášky č.72/1971 Sb. a vyhlášky č. 77/1981 Sb.

Atestace lékařů

Vyhlášky vycházely z toho, že studium na lékařských fakultách bylo profilováno do oborů všeobecné lékařství, dětské lékařství, hygiena a stomatologie, zařazení lékaře do předatestační přípravy tak bylo ovlivněno jeho studijním oborem:

 • absolventi studijního oboru všeobecného lékařství měli způsobilost k výkonu povolání povolání i v oborech dětské lékařství, hygiena, epidemiologie a mikrobiologie, po doplnění znalostí pak i v oboru stomatologie.
 • absolventi studijního oboru hygiena měli způsobilost k výkonu povolání v zásadě pouze v oborech hygiena, epidemiologie a mikrobiologie, v případě potřeby však mohli požádat o zařazení i do oboru všeobecné lékařství. Ve výjimečných případech mohl absolvent požádat i o zařazení do jiného oboru, obvykle bylo umožněno zařazení do oborů méně vyhledávaných, jako např. radiodiagnostika.
 • absolventi studijního oboru dětské lékařství měli způsobilost především v péči o děti. Podle situace jim však mohla být umožněna i práce v jiném oboru.
 • absolventi studijního oboru stomatologie měli způsobilost pouze k péči o chrup, dutinu ústní a orgány s ní související.

Atestace I. a II. stupně

Atestace I. stupně byla pro všechny lékaře povinná. Příprava trvala tři roky, pouze v případě urologie čtyři roky, později byla délka předatestařní praxe snížena na dva a půl roku. Po atestaci I. stupně bylo možné získat i atestaci II. stupně v témže oboru, délka přípravy na atestaci II. stupně trvala tři až pět let. Vyhláška č. 72/1971 určovala následující obory I. a II. atestací:

 • anesteziologie a resuscitace
 • dermatovenerologie
 • gynekologie a porodnictví
 • hygiena a epidemiologie (pouze I.atestace)
 • chirurgie
 • interní lékařství
 • klinická biochemie
 • lékařské mikrobiologie
 • neurologie
 • oftalmologie
 • ortopedie
 • otorinolaryngologie
 • patologická anatomie
 • pediatrie
 • psychiatrie
 • radiodiagnostika
 • radioterapie
 • stomatologie
 • urologie
 • všeobecné lékařství (zavádí až vyhláška č. 77/1981 Sb.)

Nástavbové specializace

Po získání atestace I. stupně mohl lékař získat nástavbovou specializaci v některých dílčích oborech:

 • I.atestace z oboru Dermatovenerologie
  • dětská dermatovenerologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • hygiena práce a nemocí z povolání (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
 • I.atestace z oboru Interní lékařství
  • přenosné nemoci
  • kardiologie
  • revmatologie
  • dorostové lékařství
  • tělovýchovné lékařství
  • endokrinologie
  • gastroenterologie
  • poruchy látkové přeměny a výživy
  • hematologie a transfúzní služba
  • tuberkulóza a respirační nemoci
  • hygiena práce a nemoci z povolání
  • fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
  • alergologie
  • lékařská genetika
  • nukleární medicina
  • diabetologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • klinická onkologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • nukleární medicína (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • posudkové lékařství (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • revmatologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • sociální lékařství a organizace zdravotnictví (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
 • I.atestace z oboru Pediatrie
  • přenosné nemoci
  • dětská kardiologie
  • dorostové lékařství
  • tělovýchovné lékařství
  • endokrinologie
  • hematologie a transfúzní služba
  • dětská tuberkulóza a respirační nemoci (vyhláška č. 77/1981 Sb. vypouští přívlastek "dětská")
  • alergologie
  • lékařská genetika
  • fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
  • dětská neurologie
  • dětská psychiatrie
  • hygiena dětí a dorostu
  • nukleární medicina
  • gastroenterologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • hygiena dětí a dorostu (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • klinická onkologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • neonatologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • nukleární medicína (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • přenosné nemoci (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • sociální lékařství a organizace zdravotnictví (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
 • I.atestace z oboru Gynekologie a porodnictví
  • fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
  • sociální lékařství a organizace ve zdravotnictví (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • klinická onkologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
 • I.atestace z oboru Chirurgie
  • dětská chirurgie
  • thorakochirurgie
  • neurochirurgie
  • ústní , čelistní a obličejová chirurgie
  • plastická chirurgie
  • fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
  • nukleární medicina
  • klinická onkologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • posudkové lékařství (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • sociální lékařství a organizace zdravotnictví (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • tělovýchovné lékařství (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • traumotologie pohybového ústrojí (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
 • I.atestace z oboru Ortopedie
  • fyziatrie, balneologie, léčebná rehabilitace
  • tělovýchovné lékařství (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • traumatologie pohybového ústrojí (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
 • I.atestace z oboru Neurologie
  • dětská neurologie
  • fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
  • hygiena práce a nemoci z povolání (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • posudkové lékařství (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
 • I.atestace z oboru Psychiatrie
  • dětská psychiatrie
  • fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
 • I.atestace z oboru Stomatologie
  • ústní, čelistní a obličejová chirurgie (vyhláška č. 77/1981 Sb. již neobsahuje)
  • parodontologie
  • čelistní ortopedie
  • dětská stomatologie
  • sociální lékařství a organizace zdravotnictví (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • stomatologická protetika (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
 • I.atestace z oboru Otorinolaryngologie
  • foniatrie
  • dětská otorinolaryngologie (vyhláška č. 77/1981 Sb. již neobsahuje)
 • I.atestace z oboru Radioterapie
  • nukleární medicina (vyhláška č. 77/1981 Sb. již neobsahuje)
  • klinická onkologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
 • I.atestace z oboru Patologická anatomie
  • soudní lékařství
 • I.atestace z oboru Lékařská mikrobilolgie (vyhláška č. 77/1981 Sb. již neobsahuje)
  • lékařská virologie
  • lékařská parazitologie
 • I.atestace z oboru Hygiena a epidemiologie
  • hygiena všeobecná a komunální
  • hygiena práce a nemoci z povolání
  • hygiena dětí a dorostu
  • hygiena výživy a předmětů běžného užívání
  • hygiena záření (vyhláška č. 77/1981 Sb. již neobsahuje)
  • epidemiologie
  • sociální lékařství a organizace zdravotnictví (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
 • Všeobecné lékařství
  • dorostové lékařství (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • hygiena práce a nemoci z povolání (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • posudkové lékařství (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • sociální lékařství a organizace zdravotnictví (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)
  • tělovýchovné lékařství (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.)

Další specializace

Po získání atestace I. stupně v prakticky libovolném oboru mohl podle vyhlášky č.72/1971 Sb. lékař usilovat o získání další specializace v oborech:

 • organizace a řízení zdravotnictví
 • posudkového lékařství

Vyhláška č. 77/1981 Sb. tento stav upravila a tyto dvě nástavbové atestace byly přiřazeny pouze některým oborům.

Nástavbové specializace ve zvlášť úzkých oborech

Vyhláška č. 77/1981 Sb. umožňovala lékařům, kteří získali atestaci I. stupně, získat atestaci v některých zvlášť úzce specializovaných oborech:

 • I.atestace z oboru Anesteziologie a resuscitace
  • biomedicínská kybernetika
 • I.atestace z oboru Dermatovenerologie
  • korektivní dermatologie
  • lékařská imunologie
 • I.atestace z oboru Gynekologie a porodnictví
  • biomedicínská kybernetika
  • dětská gynekologie
  • lékařská genetika
  • perinatologie
  • sexuologie
 • I.atestace z oboru Hygiena a epidemiologie
  • hygiena záření
 • I.atestace z oboru Chirurgie
  • biomedicínská kybernetika
  • cévní chirurgie
  • kardiochirurgie
  • neurochirurgie
  • ortopedická protetika
  • plastická chirurgie
  • plicní chirurgie
  • stomatologická chirurgie
 • I.atestace z oboru Interní lékařství
  • biomedicínská kybernetika
  • endokrinologie
  • geriatrie
  • klinická farmakologie
  • dětská imunologie
  • lékařská genetika
  • nefrologie
 • I.atestace z oboru Klinická biochemie
  • biomedicínská kybernetika
  • lékařská imunologie
 • I.atestace z oboru Lékařská mikrobiologie
  • lékařská bakteriologie
  • lékařská imunologie
  • mikrobiologie životního prostředí
  • lékařská parazitologie
  • lékařská virologie
 • I.atestace z oboru Neurologie
  • biomedicínská kybernetika
  • geriatrie
 • I.atestace z oboru Ortopedie
  • ortopedická protetika
 • I.atestace z oboru Otorinolaryngologie
  • audiologie
  • dětská otorinolaryngologie
 • I.atestace z oboru Pediatrie
  • biomedicínská kybernetika
  • endokrinologie
  • klinická farmakologie
  • lékařská imunologie
  • lékařská genetika
  • nefrologie
 • I.atestace z oboru Psychiatrie
  • biomedicínská kybernetika
  • gerontopsychiatrie
  • léčení alkoholismu a jiných toxikomanií
  • sexuologie
 • I.atestace z oboru Radiodiagnostika
  • biomedicínská kybernetika
 • I.atestace z oboru Stomatologie
  • stomatologická chirurgie
 • I.atestace z oboru Urologie
  • dětská urologie
 • I.atestace z oboru Všeobecné lékařství
  • biomedicínská kybernetika
  • geriatrie

Příprava obvodního lékaře

Vyhláška č.72/1971 Sb. neobsahovala speciální atestační obor pro praktické lékaře. Podmínkou pro výkon povolání obvodního lékaře (dnešní všeobecný praktický lékař) bylo získání atestace I. stupně v oborech vnitřní lékařství nebo chirurgie. Vlastní atestační obor všeobecné lékařství zavedla až vyhláška č. 77/1981 Sb.

Atestace farmaceutů

Atestace I. a II. stupně

Farmaceuti mohli získat atestaci I. a II. stupně v těchto oborech:

 • lékárenství
 • farmaceutická technologie
 • farmaceutická analýza
 • výroba biologických léčiv

Nástavbová specializace

Po získání atestace I. stupně mohli farmaceuti usilovat o nástavbovou specializaci v těchto oborech:

 • I.atestace z oboru Lékárenství
  • farmakodynamika
  • řízení a ekonomika lékárenské služby
 • I.atestace z oboru Farmaceutická technologie
  • biologické kontrolní metody
 • I.atestace z oboru Farmaceutická analýza
  • biochemická a toxikologická analýza
  • biologické kontrolní metody
 • I.atestace z oboru Výroba biologických léčiv
  • biologické kontrolní metody

Externí odkazy