Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Diagram

Z Multimediaexpo.cz

Diagram (přibližným synonymem je graf) je strukturované grafické znázornění (reprezentace) pojmů, myšlenek, vztahů, číselných, matematických nebo statistických údajů, prostorových nebo anatomických vztahů a podobně, sloužící názornému objasnění nebo jako pomůcka v myšlenkových postupech. Diagram nebo graf a názvy jejich součástí jsou v mnoha případech také abstrahovanými teoretickými pojmy, jejichž teorie je z grafického znázornění odvozena (například teorie grafů, graf funkce, fázový diagram a trojný bod atd.) Slovo diagram se do češtiny dostalo přes němčinu (Diagramm) z řeckého slova diagramma, které znamená kresbu nebo obrazec a je odvozené ze slovesa diagrafo (= kreslím, přepisuji).[1] Diagramy mohou být založeny na různých principech:

  • osový diagram: na dvou nebo více osách znázorňuje vztah různých veličin, například graf funkce. Osové diagramy využívají ve znázornění body, čáry i plochy, je z nich odvozen i sloupcový diagram.
  • množinové diagramy, například Vennův diagram
  • diagramy znázorňující prostorové uspořádání, například chemický vzorec, mapa, anatomické schéma, květní diagram
  • diagramy znázorňující množstevní poměr, typicky kruhový diagram (například „koláč sledovanosti“)
  • diagramy popisující změnu ceny v závislosti na čase – svícový diagram
  • nelineární písma, například notový záznam, Braillovo písmo. Notový záznam nese zároveň rysy osového diagramu (svislá osa = výška tónu, vodorovná osa = čas)
  • diagramy znázorňující časovou návaznost procesů a jejich diverzifikaci (větvení možností) – vývojový diagram, různé další procesní diagramy z oblasti lidských činností i přírodních a technických procesů, včetně grafických návodů k použití atd.
  • diagramy odrážející jiné aspekty struktury nebo společných vlastností, například uspořádání periodické soustavy prvků

Související články

Externí odkazy a reference

  1. Jiří Rejzek: Český etymologický slovník. Leda, Voznice, 2001, ISBN 80-85927-85-3