Integrovaný registr znečišťování

Z Multimediaexpo.cz

Data z IRZ ukazují, že MittalSteel Ostrava patří k největším znečišťovatelům u řady chemických látek[1]

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. Vlastním provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Kontrolu plnění ohlašovacích povinností do IRZ provádí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Jedná se o veřejně přístupnou databázi provozoven, za které je ohlašováno vyprodukované množství znečištění, jež překročilo stanovenou mez. Data ohlašují stanovené zdroje znečistění a jsou zveřejněny vždy k 30. září za předchozí kalendářní rok.[2] Ohlašovací povinnost se vztahuje na provozovnu, za kterou vznikají úniky a přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které jsou přenášeny mimo provozovnu. V IRZ je evidováno celkem 93 různých znečišťujících látek sledovaných ve všech typech úniků a přenosů, a to podle stanovené prahové hodnoty, což je množství látky v kilogramech za jeden kalendářní rok. V IRZ je sledováno několik druhů úniků. Jedná se o úniky do ovzduší, vody a půdy, dále jsou sledovány přenosy látek v odpadních vodách a přenosy v odpadech, a to v následujícím množství:

 • v únicích do ovzduší – 62 látek,
 • v únicích do vody – 71 látek,
 • v únicích do půdy – 61 látek,
 • v přenosech v odpadních vodách – 71 látek,
 • v přenosech v odpadech – 26 látek.

Do IRZ je ohlašovaná také produkce odpadu předávaného mimo provozovnu, a to dle níže uvedených limitů:

 • u nebezpečného odpadu – více jak 2 t/rok,
 • u ostatního odpadu – více jak 2000 t/rok.

Nevládní ekologická organizace Arnika každoročně zpracovává údaje z IRZ do žebříčků největších znečišťovatelů pro jednotlivé látky nebo jejich skupiny, případně v jednotlivých regionech.

Obsah

Legislativa

 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci) upravil potřebu plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které pro ČR vyplynuly ze vstupu do Evropské unie a z mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek),[3] které se ČR zavázala plnit . Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o životním prostředí, umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a o tvorbu registru úniků a přenosů znečišťujících látek. Zákon založil integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen integrovaný registr znečišťování – IRZ) jako veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek.
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a změně některých zákonů upravil fungování IRZ v návaznosti na na evropské nařízení č. 166/2006/ES-
 • Prováděcí nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí dotvořil rozsah požadovaných údajů ohlašovaných do IRZ od ohlašovacího roku 2009.
 • Legislativní rámec IRZ dále drobně upravil zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
 • Poslední novelizace byla provedena prostřednictvím zákona č. 255/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zásadním přínosem novely zákona o IRZ bylo omezení dopadu povinnosti ohlašovat do IRZ pouze na 232 vybraných jiných činností nebo činností s nižší prahovou hodnotou pro kapacitu oproti E-PRTR.[4]

Reference

 1. Pavel Baroch: Podívejte se: To jsou největší znečišťovatelé, aktualne.cz, 17.10.2007
 2. Zveřejnění dat v IRZ za rok 2017 [online]. [cit. 2018-10-03]. Dostupné online.  
 3. Protokol o PRTR (Protocol on PRTR) [online]. Ministerstvo životního prostředí, [cit. 2018-10-03]. Dostupné online.  
 4. Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek – European Pollutant Releases and Transfer Register (E-PRTR) [online]. [cit. 2018-10-03]. Dostupné online.  

Související články

Externí odkazy