Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Linková vrstva

Z Multimediaexpo.cz

Linková vrstva (správný český terminus technicus Spojová vrstva) je 2. vrstva modelu vrstvové síťové architektury (OSI). V originále se nazývá data link layer. Poskytuje spojení mezi dvěma sousedními systémy (switchPC). Seřazuje přenášené rámce, stará se o nastavení parametrů přenosu linky, oznamuje neopravitelné chyby. Formátuje fyzické rámce, opatřuje je fyzickou adresou (MAC adresou). O přenos fyzických rámců na konkrétní médium se stará LLC (Logical Link Control).

Media Access Control podvrstva

MAC zajišťuje:

 • fyzické adresování,
 • řízení přístupu k médiu
 • a je hardwarově závislá

Metody přístupu k médiu:

 • deterministické – lze určit maximální časový interval, ve kterém se pracovní stanice dostane k médiu
  • Token passing (předávání peška) – může se ztratit pešek nebo se chybně objeví další, proto je zde Monitor, který předávání sleduje a řídí. Monitor je zvolen dohodou stanic (např. vypne-li se aktivní). Implementace je složitá (software).
  • Polling (řízený přístup) – řídící počítač určuje, která stanice bude vysílat. Musí být spolehlivý řídící počítač.
 • stochastické (contention = soupeření) – nelze zaručit časový interval, takže stanice musí čekat
  • Fast Ethernet – rychlejší verze Ethernetu (není vhodná pro výrobní linky).
  • CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) – stanice naslouchá na síti a když žádná stanice nevysílá, začne vysílat data. Zahájí-li vysílání v témže okamžiku i jiná stanice, dojde ke kolizi. Při detekci kolize stanice vyšle kolizní signál (JAM PATTERN). Ostatní stanice po obdržení kolizního signálu stornují obdržený rámec. Stanice opět poslouchá, je-li médium volné. Tato metoda je celkem rychlá. Minimální délka rámce musí být 64 B (některá literatura uvádí délku 72 B).
  • CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Aceess/Collision Avoidance) – když je volno, oznámí vysílání, nedojde ke kolizi dat, ale ke kolizi vysílací sekvence. Pomalá metoda.

Logical Link Control podvrstva

LLC zajišťuje:

 • multiplexaci protokolů vysílanách na MAC vrstvu (vysílání) a demultiplexaci (příjem)
 • realizuje řízení toku a zabezpečení proti chybám
 • a není hardwarové závislá

Řízení toku Pomocí tzv. ARQ (Automatic Repeat-reQuest) metodami:

 • Jednotlivé potvrzování (Stop&Wait)
 • Kontinuální potvrzování s návratem (Go-Back-N)
 • Kontinuální potvrzování se selektivním opakováním (Selective Repeat)

více na následujících stránkách http://www.earchiv.cz/a92/a219c110.php3 Detekce a korekce chyb Realizace např. pomocí:

 • kontrolní součet (CRC)
 • Hammingovy kódy
 • parita (jednoduchá lichá/sudá, křížová, ...)

Zařízení