Gramatika

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

V lingvistice je gramatika neboli mluvnice soubor logických a strukturálních pravidel, kterými je řízena stavba vět, frazémů a slov v určitém přirozeném jazyce. Termín také může označovat studium těchto pravidel, takovýto obor pak zahrnuje morfologii a syntaxi, doplňované fonetikou, fonologií, sémantikou a pragmatikou.

Každý jazyk má svou vlastní gramatiku.

Etymologie

Slovo gramatika pochází z řeckého γραμματικὴ (grammatikē), což znamená umění psát.

Související články