Nápověda:Název článku

Z Multimediaexpo.cz

Název článku obsahuje soubor doporučení jak vhodně nazývat jednotlivé články.

Pozor. Tento článek vám neposkytne žádné informace jak články psát. Jeho úkolem je popsat způsob, jak "správně" pojmenovat nový článek. Dodržování tohoto doporučení pomůže ostatním editorům k tomu, aby bezpečně dokázali napsat odkaz na článek nebo aby rychle dokázali zjistit, zda článek na požadované téma v Multimediaexpo.cz již existuje či nikoliv.

Obsah

Velké počáteční písmeno

Vzhledem k technickým požadavkům programu, který zabezpečuje poskytování obsahu Multimediaexpo.cz (MediaWiki), je nutné, aby první písmeno v názvu článku bylo vždy velké. Proto název každého článku (hesla) ve Multimediaexpo.cz automaticky začíná velkým písmenem, ostatní jsou malá (např. Volný pád), pokud se nejedná o vlastní jméno (např. Nový Zéland), zkratku nebo značku (např. VOR (radiomaják)). Pokud napíšete druhé či další písmeno velké, již tak zůstane a bude jednat o jiné heslo než s malým písmenem. Např. Socha svatého Václava a Socha Svatého Václava.

Toto pravidlo obvykle nezpůsobuje žádný problém, čas od času se ale objeví výjimka. Například článek o počítačovém editoru sed by se správně měl jmenovat sed, z technických důvodů ale dostane název Sed.

Pokud se název článku objeví v interním odkazu (wikilink), bude při přiřazování jeho první písmeno vždy automaticky změněno na velké písmeno a bude provedeno přesměrování na toto heslo. Proto je lhostejné, zda v odkazu použijete např. počítač nebo Počítač. Odkazy Dobrá voda a Dobrá Voda jsou ale odkazy na dva různé články.

Opatrně se zvláštními znaky

Některé zvláštní znaky působí problémy. Nepoužívejte znaky svislítko (|), křížek (#), složené a hranaté závorky ({}, []) ani tvrdou mezeru ( ); název nesmí začínat lomítkem (/). Nevhodné je i použití více znaků ' za sebou. Další informace o technických omezeních najdete na Multimediaexpo.cz:Název článku/Omezení. Název článku nesmí začínat ani interwiki kódem následovaným dvojtečkou.

V názvu nepoužívejte znaky nenacházející se na klávesnici, a to ani tam, kde by podle obecných typografických pravidel měly správně být. Místo pomlčky (–) použijte spojovník/mínus (-), místo výpustky (…) tři tečky (...) atd.) (např. článek nazvěte Tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov místo Tramvajová trať Hlubočepy – Barrandov). Z typograficky správné verze můžete udělat přesměrování. V textu článku však již použijte typograficky správnou verzi.

Označení článků s nepřesným názvem

Pokud z některého z výše zmíněných technických důvodů je pro název článku použita pravopisně nebo typograficky nesprávná varianta, umísťuje se na úvod článku šablona {{Název|správný název}}.

Příklad:

Název tohoto článku není z technických důvodů zcela správný. Správný název by měl být správný název.

Je-li správný název článku se speciálním znakem technicky přípustný, je možné ještě zřídit z typograficky správné verze názvu přesměrování.

Očekávaný název

Jméno článku by mělo být takové, jaké by čtenář nejspíše čekal.

Dávejte přednost jednotnému číslu

Název článku vytvářejte v prvním pádu jednotného čísla, například tank. Pomnožné číslo nechte samozřejmě tak, jak je – tedy nůžky nikoliv [[nůžka]]. Toto pravidlo se netýká názvů kategorií, v nichž se naopak častěji používá množné číslo.

Pokud chcete v textu jiného článku použít výraz v jiném než základním tvaru a odkázat na článek, použijete svislou čárku (Alt 124 nebo Ctrl-Alt-W), např. [[volný pád|volným pádem]] se ukáže jako volným pádem. Pokud se použitý tvar liší od základního pouze přídáním koncovky nebo přípony na konec celého výrazu, lze použít také vymezení základního tvaru odkazovými závorkami, zápis [[právní stát]]y se ukáže jako právní státy.

Existují však výjimky u některých skupin článků:

  • patřičné taxonomické kategorie a jim podobné skupiny zvířat (např. živočichové, plivající kobry, ptáci)
  • články o národech a etnických skupinách (např. Slované, Češi)

a výjimky, které je nutné posoudit v jednotlivých případech:

  • jednotné a množné číslo rozlišujte tam, kde to má smysl. Například Běžec (sportovec) i Běžci (řád v biologii)
  • pokud se v běžném použití jednotné číslo používá velmi zřídka nebo vůbec ne (např. Smluvní přepravní podmínky)
  • ve zvláštních případech se vytvářejí i skloňované varianty. V případě označení data (např. 1. leden i 1. ledna) obsahují pouze přesměrování na základní tvar
  • v případech, kdy použití množného čísla vyžaduje úzus v daném oboru

Je nanejvýš vhodné dělat přesměrování z umístění článku na jednotném čísle, je-li slovo v jednotném čísle běžně nebo alespoň zřídka užívaným výrazem nebo lze-li očekávat, že by jej někdo pod tímto názvem mohl hledat nebo odkazovat (PtákPtáci).

Přesměrujte přídavná jména na podstatná jména

Přídavná jména (např. demokratický) by měla být přesměrována na příslušné podstatné jméno (např. demokracie).

Podstatná jména slovesná

Namísto sloves používejte podstatná jména slovesná. Např. použijte programování namísto [[programovat]].

Číslovky v názvu

Číslovky v názvu vypisujte. Tedy Druhá světová válka, nikoliv 2. světová válka. Můžete vytvořit přesměrování i na variantu názvu s nevypsanou číslovkou. Např. 1. termodynamický zákon.

Výjimku tvoří názvy, u kterých je číslice (číslo) jejich nedílnou a neměnnou části. Příkladem jsou názvy sloučenin (např. 1,4-cyklohexadien), označení planetek (např. 2006 HZ51 (planetka)), názvy programů (např. 602PC Suite), označení některých firem (např. 3M), letopočty (např. 1945), kalendářní data (např. 1. leden), jména panovníků (Karel IV.).

Jména osob a věcí

Používejte co nejobecnější označení pro osoby a věci tak, aby nebyly v konfliktu s označením jiných osob a věci.

Jména osob je třeba vypisovat celá, a to v souladu s většinou českých i zahraničních encyklopedií první písmeno jména velké, ostatní malá, například Karel Čapek. Není však žádoucí uvádět všechna křestní jména, tedy i ta, která jsou málo známá, správný název je např. Nelson Mandela, nikoli Nelson Rolihlahla Mandela (opět však lze vytvořit přesměrování).

Tam kde je to možné, vytvořte také přesměrování s co nejjednodušším tvarem jména, např. Mozart nebo Einstein. Usnadníte ostatním editorům vytváření odkazů na článek.

Rozlišovače a rozcestníky

Pokud jsou např. ve více městech stejně nazvané objekty, uveďte u méně obvyklého do závorky takzvaný rozlišovač, např. Národní divadlo, tj. v Praze, a Národní divadlo (Brno). Pomocí kolmé čárky pak v textu může být odkaz zobrazován bez závorky: [[Národní divadlo (Brno)|]] se zobrazí jako Národní divadlo.

Tam, kde je významů jediného slova více, používejte rozcestníky.

Dávejte přednost plnému výrazu před zkratkou

Vyhněte se zkratkám. Výjimkou jsou případy, kdy tato zkratka je obecně známá a je vnímána jako samostatné slovo, např. laser nebo radar.

Nepoužívejte názvy článků, které vyvolávají dojem hierarchie článků

Článek Důkaz matematickou indukcí může být docela dobře součástí skupiny článků o důkazech nebo o matematice. Nepoužívejte názvy ve tvaru Důkaz/Matematická indukce a Důkaz/Sporem s použitím lomítka. Tento způsob pojmenování stránek můžete použít pouze na vašich diskusních stránkách.

Ostatní speciální pravidla

Jména panovníků a náboženských představitelů

Čeští panovníci by měli být uváděni bez dodatku v závorce, např. Karel IV., ostatní jen tam, kde je to nutné, např. František II. (Francie).

Měl by být užit přídomek, pokud byl používán: Karel IV. Sličný (1322 – 1328). Titul naopak ne, pokud to není nezbytné. Pak jej uvést v závorce: Nero, nikoliv [[císař Nero]], Jan Pavel II., ale Mikuláš II. (papež).

Jména, pro která existuje zažitá česká podoba, mají být v češtině, ostatní v původní podobě. Tedy Alžběta II., nikoliv stejně jako v angličtině Elizabeth II; Alfons XIII., nikoliv stejně jako ve španělštině Alfonso XIII; ale naopak Juan Carlos, nikoliv [[Jan Karel]].

Čínská jména

Co se týká čínských hesel, měli bychom i ve slovnících přejít ze standardního českého přepisu nebo taktéž často používané Wade-Gilesovy transkripce přejít na pinyin, jako to učinil Kapesní atlas světa již ve svém vydání z roku 1994, a český standardní přepis či Wade-Gilesovu transkripci uvádět v závorce. Pokud však existuje vžité české pojmenování, tak používat to. Příklad: Peking, čínsky Beijing (Pej-ťing); Kanton, čínsky Guangzhou (Kuang-čou); Xi Zhaoyun (Si Čao-jün); Mao Zedong (Mao Ce-tung). Důvodem je i to, že dnes dokonce Taiwan přechází z Wade-Gilesovy transkripce na pinyin, bohužel modifikovaný (tongyong).

Pořadí všech možných transkripcí by mělo být toto: vžité české jméno nebo hanyu pinyin bez tónů (tradiční znaky, zjednodušené znaky, hanyu pinyin s tóny, tongyong pinyin s tóny, standardní český přepis, Wade-Giles). Ze standardního českého přepisu nebo Wade-Gilese by na pinyin mělo existovat přesměrování. Příklady:

Peking (北京, hanyu pinyin: Běijīng, standardní český přepis: Pej-ťing, Wade-Giles: Beiching)

Mao Zedong (tradiční znaky: 毛澤東, zjednodušené znaky: 毛泽东, pinyin: Máo Zédōng, standardní český přepis: Mao Ce-tung, Wade-Giles: Mao Tsetung)

Webové servery

Názvem článku by mělo být pokud možno původní jméno webu (např. Orkut). Některé servery/firmy přitom mají přímo v názvu doménu: Amazon.com. Z důvodu snažšího rozlišení se doménové jméno přidává i v těch případech, kdy se název serveru kryje s jiným heslem. Například server Kompost má článek Kompost.cz, aby byl odlišen od kompostu. Tato varianta se upřednostňuje před opisy typu Kompost (internet).

Jména měst a obcí

Pokud cizí město má zažitý český ekvivalent, použijte ten např. Londýn, Vídeň, Řezno.

Pokud existuje více měst se stejným názvem, vhodně je rozlište: např. Praha a Praha (Slovensko) nebo Mnichov a Mnichov (okres Cheb).

Vodní toky

Pokud má několik stejně významných vodních toků shodný název, rozlište je názvem toku, do kterého ústí. Např. potok Bělá ústící do Třemošné bude mít název Bělá (přítok Třemošné). V případě, kdy shodný název má řeka a potok, použijte pro rozlišení (řeka) a (potok).

Názvy filmů

Názvy filmů často kolidují s názvy knih nebo jinými výrazy. Proto používejte pro rozlišení výraz (film) např Krtek (film). Pokud existují různé filmy se stejným názvem, použijte pro rozlišení rok vzniku Titanic (film 1997).

Seznamy

Seznam českých spisovatelů vytvořte pod názvem Seznam českých spisovatelů, nikoliv jako [[Čeští spisovatelé]], [[Slavní čeští spisovatelé]], [[Jména slavných českých spisovatelů]] atd. Podívejte se na Seznam seznamů. Namísto ručního sestavování seznamů je někdy výhodnější vytvořit kategorii.

Podívejte se též na