Seznam chráněných území v okrese Jičín

Z Multimediaexpo.cz

Toto je seznam chráněných území v okrese Jičín.

Kód Obrázek Název Druh Galerie
Commons
Popis území
1987 Bělohradská bažantnice Přírodní památka Lázeňský park se smíšeným lesem a vlhkými loukami s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů
1986 Byšičky Přírodní památka Ochrana příkladné ekologické diverzity krajiny s výskytem řady ohrožených druhů flóry a ochrana území jako důležité ornitologické lokality.
1989 Cidlinský hřeben Přírodní památka Ochrana lesního komplexu od Peklovse po Paseky s významným bylinným podrostem a největším výskytem mravence lesního v Podkrkonoší.
2448 Černá louka Přírodní památka Zachovalá slatina s výraznou vegetací. Zrušena k 31. prosinci 1999.
63 Český ráj Český ráj Chráněná krajinná oblast
1536 Dubolka Dubolka Přírodní památka Neovulkanický suk s výskytem teplomilné flory.
1995 Farářova louka Přírodní památka Vlhké louky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů
1538 Homolka Přírodní památka Louka a křovinaté stráně s výskytem vstavače bledého.
817 Hřídelecká Hůra Přírodní památka Geologická lokalita s výskytem vzácnějších nerostů a přilehlých stepních luk s charakteristickou vegetací (zbytek třetihorní sopky s pseudokrasovými jeskyňkami)
1992 Chyjická stráň Chyjická stráň Přírodní památka Dubohabrový háj s bohatou květenou a zvířenou
2002 Kalské údolí Přírodní památka Přirozený tok Bystřice s nivními loukami a přirozenou bučinou
157 Kamenná hůra Přírodní rezervace Ochrana zbytku bukového porostu na minerálně chudém podkladě pískovcových slepenců.
1993 Kazatelna Přírodní památka Teplomilná doubrava s výskytem ohrožených druhů rostlin
191 Kovačská bažantnice Přírodní rezervace Zachování ekosystému starého lužního porostu s bohatou hájovou květenou a starými duby.
1994 Křižánky Přírodní památka Mokřadní biotopy v lesním komplexu Křižánky
2004 Libunecké rašeliniště Přírodní památka Slatinné louky u přirozeného toku Javorky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů
1865 Meziluží Přírodní památka Bývalá pastvina a starý třešňový sad, bohatá populace vstavače obecného
243 Miletínská bažantnice Přírodní rezervace Uchování zbytků přirozené geobiocenózy typické pro oblast Podzvičinska. Ochrana staré dubové jaseniny se vzácnou květenou, rybniční a luční fauna. Rybník Bubnovka je významná ornitologická lokalita.
2003 Na víně Přírodní památka Opukové stráně s chráněnými druhy rostlin
1535 Nad Blatinou Přírodní památka Dubohabrové háje v intenzívně obdělávané krajině s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.
813 Novopacký vodopád Novopacký vodopád Přírodní památka Geomorfologicky zajímavé lokality miniaturního kaňonu zaříznutého v permských horninách s porostem přirozené bučiny s charakteristickým bylinným podrostem.
2001 Oborská luka Přírodní památka Vlhké louky u rybníka Oborský, výskyt chráněných druhů rostlin
1998 Ostruženské rybníky Přírodní památka Soustava tři rybníků s přilehlými rákosinami a mokrými loukami
1675 Podtrosecké údolí Podtrosecká údolí Přírodní rezervace Nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadních biotopů v CHKO Český ráj.
337 Prachovské skály Prachovské skály Přírodní rezervace Ochrana skalního města kvádrovcových pískovců s lesními porosty.
1997 Rybník Jíkavec Rybník Jíkavec Přírodní památka Vlhké louky u rybníka s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů
1999 Rybník Kojetín Přírodní památka Ornitologicky významný mokřad
1996 Rybník Mordýř Rybník Mordýř Přírodní památka Vlhké louky u rybníka s výskytem vzácných rostlin a živočichů
2000 Rybník Vražda Přírodní památka Vlhké louky u rybníka, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů
816 Stav Přírodní památka Ochrana epigenetického údolí potoka, kdy se na svazích zachovaly zbytky původních bučin s bylinným patrem.
1539 Strž ve Stupné Přírodní památka Prameniště a přirozené strže s výskytem bledule jarní. Jedná se o významný geomorfologický prvek.
1537 Kaple Svaté Anny Svatá Anna Přírodní památka Čedičový vrch s teplomilnou dubohabřinou s výskytem ohrožených druhů flory.
1990 PP Údolí Bystřice Údolí Bystřice Přírodní památka Slatinné louky při toku Bystřice s bohatou květenou a zvířenou
1991 Údolí Javorky Přírodní památka Slatinné louky u přirozeného toku Javorky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů
1676 Plakánek Údolí Plakánek Přírodní rezervace Údolní niva kaňonovitého údolí horního toku říčky Klenice a lesní porosty okraje pískovcové plošiny
473 Úlibická bažantnice Přírodní rezervace Zachování ekosystému starého lužního porostu s bohatou hájovou květenou a starými duby. Jde o zachovalý zbytek tvrdého luhu v území mezi Polabím a Podkrkonoším.
1985 Veselský háj a rybník Smrkovák Přírodní památka Zachování přirozeného dubohabrového háje s teplomilnou květenou a ochrana rybníka jako důležité ornitologické lokality.
815 Zebín Zebín Přírodní památka Čedičová kupa s uzavřenými bloky porcelanitu se zbytkem původního lesního společenstva s výskytem jilmu.
1988 Žlunické polesí Přírodní památka Zachování lesního komplexu s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Reference

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.