13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Světová obchodní organizace

Z Multimediaexpo.cz

Světová obchodní organizace (WTO) (World Trade Organization) je organizace, která zakládá pravidla mezinárodního obchodu prostřednictvím konsenzu mezi jeho členskými státy a řeší mezinárodní obchodní spory mezi členskými státy. Vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Sídlem organizace je Ženeva, Švýcarsko. V současné době má WTO 153 členů (1. srpna 2008). Poslední člen, Kapverdy, vstoupil do WTO 23. července 2008. Současným generálním ředitelem WTO je Pascal Lamy.

Obsah

Historie

Bretton Woodská konference v roce 1944 navrhla vytvoření Mezinárodní obchodní organizace (International Trade Organization - ITO), aby byla stanovena pravidla pro vzájemný obchod mezi zeměmi. Členové konference Spojených národů ohledně Obchodu a zaměstnanosti na Havaně se shodli na založení ITO v březnu 1948, ale založení bylo nakonec zablokováno senátem USA. Někteří historikové tvrdí, že rozhodnutí neschválit založeni ITO bylo v důsledku strachu americké obchodní komunity, která věřila, že ITO by mohlo sloužit jako nástroj protekcionizmu spíše nežli nástroj liberalizace světového obchodu (Lisa Wilkins, 1997; Helen Milner 1993).

Dohoda, která po neúspěšném pokusu o založení ITO vznikla, byla Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT). V rámci GATT proběhlo sedm kol vyjednávání a v osmém kole - známém jako Uruguayské kolo (1986-1995) - došlo k založení WTO. Principy a dohody uzavřené pod GATT byly přijaty WTO, kterému byla udělena pravomoc je dále rozšiřovat. Na rozdíl od GATT má WTO v základu institucionální strukturu.

Úkoly organizace

WTO uvádí, že jeho základním úkolem je liberalizace mezinárodního obchodu prostřednictvím odbourávání obchodních bariér.

Dalšími úkoly jsou:

 • sledovat dodržování pravidel mezinárodního obchodu
 • organizovat obchodní jednání
 • sledovat národní obchodní politiky
 • urovnávat spory mezi vládami
 • omezení protekcionismu
 • spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi

Zásady obchodního systému podle WTO

 • odstraňování diskriminace (doložka nejvyšších výhod)
 • svobodnější obchod díky stále menším obchodním bariérám
 • předvídatelný obchodní systém bez svévolně vytvářených obchodních bariér
 • podpora konkurence
 • zvláštních ujednání ve vztahu k méně rozvinutým zemím

[1]

Struktura organizace

Řídícím orgánem je konference ministrů, která se schází každé dva roky. V mezidobí vykonává většinu jejich pravomocí Generální rada složená ze zástupců všech členských států(ta vykonává i funkci Orgánu pro řešení sporů a Orgánu pro přeskoumávání obchodní politiky.

Další orgány

 • Rada pro obchod se zbožím (v rozsahu dohody GATT)
 • Rada pro obchod se službami (V rozsahu dohody GATS)
 • Rada pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví (v rozsahu dohody TRIPS)

Každodenní práci organizace řídí Sekretariát, řízený Generálním ředitelem.

Jednání v rámci WTO

Většina dohod ve WTO je uzavírána na základě konsenzu všech zemí. Výhoda konsenzu je to, že pomáhá najít nejšířeji akceptovatelné řešení. Hlavní nevýhodou je ale to, že dojít ke konsenzu vyžaduje mnoho kol jednání a času a také tendence k používání dvousmyslného jazyka v konečných dohodách, což výrazně zhoršuje budoucí interpretaci dohod.

Ve skutečnosti nejsou WTO dohody schvalovány konsenzem všech členů, ale procesem neformálních jednání v menších skupinkách zemí. Takováto jednání se nazývají jednání v „Zelených pokojích (Green rooms)“ podle barvy kanceláře generálního ředitele WTO. Tato jednání jsou často kritizována mnohými členy WTO z rozvojových zemí, kteří nejsou na tato jednání přizváni. [2]

Externí odkazy