Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Genová vazebná skupina

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 20. 4. 2014, 16:05; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Genová vazebná skupina je skupina genů nacházející se na jednom chromozómu. Pro tuto skupinu genů neplatí Třetí Mendelův zákon (Zákon o volné kombinovatelnosti vloh). Genetici říkají, že mezi těmito geny existuje vazba. Rozlišujeme vazbu úplnou, kdy u dané skupiny genů nedochází ke crossing-overu (celá skupina genů se pak při křížení jedinců chová jako jeden jediný gen), nebo k němu dochází a v tom případě se vazba projeví tím, že rodičovské kombinace alel se v populaci potomků objevují častěji, než by odpovídalo předpokladům Zákona o volné kombinovatelnosti vloh. Sílu vazby je možno vyjádřit Morganovým, nebo Batesovým číslem.

Morganovo číslo

Morganovo číslo (p), pojmenované po Thomasi Morganovi, objeviteli Morganových zákonů dědičnosti, získáme tak, že počet rekombinovaných potomků vydělíme počtem všech potomků. Udává se v morganech, nebo (po vynásobení stem) v centimorganech a určuje sílu vazby. Zároveň slouží orientačně k odhadům vzdálenosti mezi geny na chromozomu a k určení pořadí, v jakém se na chromozomu nacházejí - tzv. tvorba Chromozómových map. Neexistuje však žádný způsob, jak převést centimorgany na nějakou reálnou vzdálenost, neboť se vztahují k četnosti crossing-overů mezi geny a ty závisí i na spoustě dalších okolností. Hodnoty Morganova čísla se pohybují v intervalu 0-50 cM.

Batesonovo číslo

Batesonovo číslo (c), pojmenované po Williamu Batesonovi, získáme, když počet nerekombinovaných potomků vydělíme počtem rekombinovaných potomků. Říká nám, kolikrát častěji vznikají nerekombinovaní jedinci, než rekombinovaní. Vynásobíme-li známým Batesonovým číslem teoretický štěpný poměr vyplývající z Medelova Zákona o volné kombinovatelnosti vloh, získáme teoretický štěpný poměr, který máme očekávat u dané skupiny vloh. Batesonovo číslo nám tedy říká, jak existence vazby deformuje štěpný poměr platný pro nevázané geny. Mezi Morganovým a Batesonovým číslem platí následující vztahy: p = 100 / (c+1) c = 1-p / p (respektive c = 100-p / p, pokud p udáváme v centimorganech)