Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

Český statistický úřad

Z Multimediaexpo.cz

Hlavní sídlo Českého statistického úřadu v Praze
Budova ČSÚ v pohledu z Úvalské ulice, v pozadí ulice Na padesátém a stanice metra Skalka

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústřední orgán státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Působnost ČSÚ je vymezena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Jako hlavní orgán státní statistické služby také koordinuje sběr a zpracování statistických údajů, které provádějí jednotlivá ministerstva.

V souladu se zákonem postavení ČSÚ, jeho hlavní úkoly, organizaci, hospodaření a vztah k veřejnosti, k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy upravuje Statut Českého statistického úřadu schválený usnesením vlády České republiky číslo 1160 ze dne 7. listopadu 2001.

ČSÚ hospodaří jako rozpočtová organizace, sídlí v Praze a v jednotlivých krajích působí regionální pracoviště, která jsou součástí organizační struktury.

Obsah

Činnost

ČSÚ zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Stanovuje metodiku statistických zjišťování a jejich zpracování. Zajišťuje rovněž srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku.

Pravidelně zveřejňuje velké množství dat. Nejnovější údaje o ekonomickém i sociálním vývoji ČR se zveřejňují formou tzv. Rychlých informací. Dále pak na svých stránkách zveřejňuje analýzy, on-line publikace, datové sady, časové řady, tiskové zprávy a jiné informace. Úřad také vydává řadu tištěných publikací včetně Statistické ročenky ČR. Veškerá data a informace jsou zdarma dostupné na www.czso.cz.

ČSÚ má dále na starosti zpracování všech voleb a referend. Výsledky voleb jsou on-line zveřejňovány na www.volby.cz.

Jednou za 10 let provádí Sčítání lidu, domů a bytů, jehož výsledky jsou pak nejbohatším zdrojem informací o obyvatelstvu. Poslední sčítání bylo uskutečněno v roce 2011.

Vedení

V čele ČSÚ stojí předseda, kterého jmenuje na návrh vlády prezident republiky. Předseda ČSÚ jmenuje své zástupce – místopředsedy.

ČSÚ zřizuje jako svůj poradní orgán Českou statistickou radu, v jejímž čele je předseda ČSÚ.

K poradním orgánům předsedy ČSÚ náleží Porada vedení a Kolegium.

  • Porada vedení se zabývá jak zásadními otázkami činnosti ČSÚ, tak otázkami operativního řízení úřadu, zajišťováním a plněním jeho aktuálních úkolů.
  • Kolegium projednává především koncepční materiály ze sféry státní statistické služby vyplývající z působnosti Českého statistického úřadu, každoroční náplň programu statistických zjišťování a další úkoly, o kterých rozhoduje předseda ČSÚ.

Od 1. 9. 2010 je předsedkyní Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a místopředsedou Ing. Stanislav Drápal.

Historie

Samotný počátek organizované statistiky v Českých zemích je datován již rokem 1856. Od roku 1873 fungovala statistická kancelář jako samostatné pracoviště financované z podpory zemského sněmu, o rok později začala systematicky zveřejňovat každoroční statistické zprávy tiskem.

V průběhu devadesátých let 19. století byly podávány požadavky přeměnit statistickou kancelář na zemský úřad. To vycházelo z potřeby statistických údajů zejména pro orgány zemské samosprávy. Dne 6. března 1897 vznikl Zemský statistický úřad pro Království české. Jeho součástí byla Statistická komise jako poradní orgán a dále také Statistická kancelář zastupující výkonnou složku, která opět prováděla sběr údajů a vytvářela z nich statistická data.

Počátky vzniku organizované statistické služby v Československu se datují od 28. ledna 1919, kdy Národní shromáždění Československé republiky schválilo zákon o statistické službě (č. 49/1919 Sb.z. n. „o organizaci statistické služby“). Zákon vymezoval nově ustavený statistický úřad jako státní instituci se svými právy a povinnostmi.

Historický přehled předsedů statistických úřadů

Statistická kancelář
1858-1861 Leopold Brdiczka přednosta neplacená čestná funkce
1861-1867 Prof. Dr. E. A. Jonák přednosta neplacená čestná funkce
1867-1897 Dr. Karel Kořistka přednosta neplacená čestná funkce
Zemský statistický úřad Království Českého
1897-1905 Dr. Karel Kořistka přednosta
1.11.1905-1919 Dr. Dobroslav Krejčí zástupce přednosty funkce přednosty nebyla obsazena
Zemský statistický úřad v Opavě
1898-1925 Karl Berthold přednosta
Státní úřad statistický
1919-1920 Dr. Dobroslav Krejčí předseda rezignace 3. 2. 1920
1920-1929 Prof. Dr. František Weyr předseda (prezident) funkce prezident od r. 1926
1929-1939 (březen) Dr. Jan Auerhan prezident
1939-1941 Dr. Antonín Boháč viceprezident
1941-1945 A. Oberschall náměstek německé vedení
H. Wirth něm. komisař německé vedení
Obnovený Státní úřad statistický
1945-1961 Dr. František Fajfr předseda
Ústřední úřad státní kontroly a statistiky
(Ústřední komise lidové kontroly a statistiky)
1961-1966 Pavol Majling ministr-předseda
Státní statistický úřad, Federální statistický úřad
1967-1981 Ing. Jan Kazimour předseda
1981-1989 Ing. Vladimír Mička předseda
1990-1992 Ing. Ivan Šujan, CSc. předseda
Český statistický úřad
1969-1987 Ing. Jiří Antoš předseda
1987-1989 Doc. Ing. Ladislav Říha předseda od 1. 4. 1987
1990-1993 Ing. Eduard Souček předseda
1993-1999 Ing. Edvard Outrata předseda demise v únoru 1999
1999-2003 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. předsedkyně
2003-2010 Ing. Jan Fischer, CSc. předseda Od 9. dubna 2009 jmenován předsedou vlády ČR, v ČSÚ ho zastupoval Ing. Jiří Křovák, CSc.
2010- Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. předsedkyně Jmenována 27. července 2010, nastoupila 1. září 2010.

Předsedové Slovenského štatistického úradu

Slovenský štatistický úrad
1952-1953 Karol Fajnor předseda
1953-1959 Pavol Marcely předseda
1959-1960 František Tupík předseda Úřad zrušen vl. nař. č. 102/1960
1967-1971 Miloš Hrušovský předseda
1971-1989 Ing. Jozef Kollár předseda od 14.12.1971
1989-1994 Ing. Rudolf Krč předseda
1994-1999 Ing. Štefan Condík předseda
1999-2007 Ing. Peter Mach předseda
2007- Ľudmila Benkovičová předsedkyně

Související články

Externí odkazy