Biotop

Z Multimediaexpo.cz

Ukázka biotopu: horský potok (Jizera)
Biotop někdy taky habitat neboli stanoviště je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody - biotou. Můžeme ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů.

Biotop se vztahuje k určitému druhu organismu - např. biotopem škeble velevrubu malířského jsou vodní nádrže a pomalu tekoucí vodní toky. Synonymem pojmu biotop je stanoviště. Podle některých autorů je však pojem stanoviště užší než biotop. Např. v biotopu pomalu tekoucí vody je více stanovišť: dno, břeh apod. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

Dělení živočichů podle jejich biotopu

Podle prostředí, kde živočich pobývá část nebo většinu svého životního cyklu, dělíme organismy do následujících skupin:

Dělení podle biotopu živočichů stojatých vod

Externí odkazy