Dědičnost

Z Multimediaexpo.cz

Dědičnost je proces, ve kterém potomek (buňka nebo organismus) získává vlastnosti nebo predispozice k vlastnostem rodičovské buňky nebo organismu. Vlastnosti přenášené do další generace nemusí být zcela totožné s vlastnostmi rodiče. Rozdíly mezi generacemi mohou být dány jednak kombinací vlastností dvou rodičů (pohlavní rozmnožování), ale i v případě přímého přenosu děděných vlastností do následující generace (dělení buněk, nepohlavní rozmnožování) přenos nemusí být a ani nebývá dokonale přesný. Rozdíly mezi generacemi se přitom mohou v průběhu času hromadit. Tyto rozdíly způsobují vývoj druhu neboli fylogenezi. Ve většině organismů je dědičnost fyzicky zajišťována přenosem genetické informace ve formě molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA). Informace je zakódována v pořadí nukleotidů. Informace obsažené v sekvencích nukleotidů jsou strukturované do jednotek informace, které nazýváme gen.

Základní dělení dědičnosti

Úplná dědičnost
Dominantní alela svým projevem zcela překryje projev alely recesivní (např. při křížení červenokvěté a žlutokvěté rostliny uvažujme, že dominantní alelou je alela pro červené květy a rostliny jsou homozygotní, pak bude mít potomstvo květy pouze červené).
Neúplná dědičnost (kodominance)
Při křížení se projeví i recesivní alela (např. při křížení homozygotní rostliny žlutokvěté a červenokvěté bude mít potomstvo květy pravděpodobně oranžové).

Související články