Molekula

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Atisane3.png
Různá vyobrazení molekul

Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Je to vícejaderná částice (obsahuje více než jedno jádro atomu), která je buď elektricky neutrální, nebo má kladný nebo záporný náboj. Podle polarity náboje mluvíme o molekulových kationtech nebo molekulových aniontech.

Obsah

Rozdělení molekul

Podle atomů, z nichž je molekula složena se molekuly dělí na

  • homonukleární - Molekuly obsahující pouze atomy stejného prvku (např. H2, O2).
  • heteronukleární - Molekuly skládající se z různých druhů atomů (např. LiH).

Molekula prvku je tvořena atomy jednoho druhu. Molekula sloučeniny obsahuje atomy různých prvků.

Vznik molekuly

Celková energie systému částic může být vyšší nebo nižší než energie jednotlivých neinteragujících částic. To je ovlivňováno vzájemným působením mezi jednotlivými částicemi (popř. skupinami částic). Pokud interakce mezi částicemi snižuje celkovou energii, pak dochází ke vzájemnému přitahování částic, a ty mohou vytvořit stabilní systém. Jestliže interakce mezi částicemi celkovou energii zvyšuje, jsou částice odpuzovány, a nemohou vytvořit stabilní systém. Molekula tedy může vzniknout pouze tehdy, pokud jsou atomy, z nichž se bude skládat, vzájemně přitahovány, takže celková energie molekuly je nižší než energie samostatných atomů.

Jednotlivé části molekuly (tedy atomy) drží pohromadě síly, které nazýváme chemické vazby. Chemická vazba je založena na elektrické interakci nabitých částic, které tvoří jednotlivé atomy. Síly působící mezi atomy se označují jako výměnné síly. Výměnné síly umožňují popsat velké množství vlastností molekul.

Chemickou vazbu můžeme definovat podle rozdílu elektronegativit iontů jako kovovou, kovalentní, polární nebo iontovou.

Energie, kterou je molekule nutno dodat, aby došlo k jejímu rozpadu na jednotlivé atomy, se označuje jako disociační energie. Samotný jev rozpadu molekuly při dodání disociační energie pak nazýváme disociací.

Vlastnosti

Molekuly jsou základní stavební kameny, z nichž jsou vybudována hmotná tělesa. Různý způsob uspořádání a vzájemného silového působení základních částic v tělesech pak určuje jejich různé vlastnosti.

Související články

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Molekula