Gravitační zrychlení

Z Multimediaexpo.cz

Gravitační zrychlení je zrychlení, které tělesu udílí gravitační síla.

Značka: ag

Vztah gravitačního a tíhového zrychlení

Gravitační zrychlení vyjadřuje intenzitu gravitačního pole v daném místě, ve kterém se projevuje gravitační působení hmotných těles. Vyjadřuje gravitační sílu, kterou toto pole působí na bodové těleso o jednotkové hmotnosti.

Gravitační a tíhové zrychlení na zemském povrchu

Teoretická střední hodnota gravitačního zrychlení na povrchu Země je ag = 9,823 m·s-2. Tato hodnota vyplývá ze vztahu pro intenzitu gravitačního pole \(a_g = \varkappa\frac{M}{R^2}\) po dosazení hodnot poloměru a hmotnosti \(M \,\) Země, za zjednodušujícího předpokladu, že Země je nehybná, homogenní, dokonalá koule o poloměru \(R \,\) = 6371 km, což je poloměr koule o stejném objemu jako je skutečný objem Země. S gravitačním zrychlením by tělesa padala k Zemi, kdyby se Země neotáčela.

Na tělesa otáčející se spolu se Zemí (tedy ve vztažné soustavě spojené s povrchem Země) působí výslednice dvou sil: gravitační síly a odstředivé síly. Tato výslednice se nazývá tíhová síla a uděluje tělesům při volném pádu tíhové zrychlení, což je vektorová výslednice gravitačního zrychlení a odstředivého zrychlení.

Tíhové zrychlení vyjadřuje intenzitu tíhového pole na povrchu Země. Na různých místech zemského povrchu se velikost tíhového zrychlení mírně liší (v řádu setin m·s-2); na rovníku je jeho hodnota menší a směrem k pólům se zvětšuje. To je způsobeno velikostí odstředivé síly vznikající rotací Země, která je největší na rovníku a nejmenší na pólech. Dohodnutá střední hodnota tíhového zrychlení, tzv. normální tíhové zrychlení, je g = 9,80665 m·s-2.

Na povrchu Měsíce je gravitační zrychlení přibližně šestkrát menší než na Zemi.

Literatura

Bednařík,Široká:Mechanika,Prometheus 2000,ISBN 80-7196-176-0

Související články