Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Hrad

Z Multimediaexpo.cz

Krak des Chevaliers, největší z křižáckých hradů na Blízkém východě – příklad koncentrického hradu
Karlštejn (2004)
Tento článek pojednává o opevněném feudálním sídle. O Pražském hradu si můžete přečíst v článku Pražský hrad. O politické skupině „Hradu“ v článku Hrad (politika).

Hrad (cizojazyčně a odborně též kastel) je opevněné feudální sídlo vystavěné většinou v rozmezí 12.–16. století. Ve spojení „raně středověký hrad“ označuje raně středověká hradiště.

Obsah

Typy hradů

Rozlišujeme následující základní typy hradů:

  • Hrad přechodného typu – skupina hradů na rozhraní mezi raně středověkými hradišti a vrcholně středověkými hrady. Vznikaly obvykle v první polovině 13. století, kdy představovaly dočasnou náhradu za plnohodnotné královské hrady. Charakteristické je pro ně mísení prvků obou skupin (hradišť, hradů). Typické je pro ně valové opevnění, ale val je na rozdíl od hradišť tvořen pouze náspem a čelní kamennou zdí. Příkladem jsou např. dobře prozkoumané (PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.) lokality Angerbach u Kožlan a Hlavačov u Rakovníka v Přemyslovském loveckém hvozdu, Tachov, Týnec nad Sázavou. Některými především historiky umění je existence hradu přechodného typu zpochybňována.
  • Hrad bergfritového typu – patří sem jednoduché stavby zejména šlechtických rodů jako například hrad Zbiroh, u kterých stávala v čele hradu útočištná věž – bergfrit, která sloužila jako poslední útočiště obránců hradu. Proto byla převážně přístupná pouze po můstku nebo žebříku, který obránci mohli snadno odstranit. Je to základní typ šlechtického hradu 13. a 14. století. Příklady: Zvíkov, Hasištejn, Krašov (bergfrit nahrazen věžicí), Kokořín, Šelmberk
  • Hrad kastelového typu – hrad s pravidelným půdorysem (obvykle čtvercový nebo obdélníkový), s větším počtem věží a obvodovou zástavbou. V Čechách rozlišujeme importovaný francouzský kastel a domácí středoevropský kastel.[1] (francouzský kastel - viz zřícenina hradu Týřova).
  • Vodní hrad – hrad s obvodovými zdmi obklopenými příkopy, naplněnými vodou. Tyto sloužily jako obranný prvek. Byly typicky stavěny v rovinatém terénu. Příklady: Švihov, Blatná, Loevestein v Nizozemí.

Jiné členění

Další možné členění hradů je podle stavebníka na hrady královské a šlechtické.

Dalším typem hradů jsou hrady skalní.

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Hrad