Hygiena

Z Multimediaexpo.cz

Green towell.jpg

Hygiena je dodržování zásad pro uchování zdraví. V současné terminologii může být i synonymem pro udržování čistoty. Za vnější znaky dobré hygieny je obvykle pokládána absence viditelné špíny (včetně prachu a skvrn na šatech) a zápachu. Od doby rozvoje mikrobiální teorie nemocí se termín hygiena používá pro jakoukoli činnost nebo opatření vedoucí k úplnému nebo částečnému omezení škodlivého působení mikrobů (baktérií, hub, virů atd.). Dobrá hygiena pomáhá zdraví, kráse, pohodlí i sociálnímu styku. Přímo podporuje prevenci a izolování nemocí. (Tedy jste-li zdravý, dobrá hygiena vám pomůže vyhnout se nemoci a jste-li nemocen, dobrá hygiena může redukovat rozšiřování nákazy od vás na druhé.) Na druhou stranu přehnaná hygiena může vést ke snížení odolnosti a ke zhoršení zdravotního stavu. Mytí je nejčastější příklad hygienického chování a obvykle se provádí vodou a mýdlem nebo saponátem pomáhajícím odstranit mastnotu a narušit nečistotu aby mohla být umyta. Hygienické zásady – časté mytí rukou nebo použití převařené (a tím sterilizované) vody v medicíně – mělo velký vliv na redukci šíření nemocí.

Obsah

Hygienická stanice

Obor zabývající se vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a lidských společenství, zkoumá účinky jednotlivých složek životního i pracovního prostředí. Vypracovává vědecky podložené zásady pro život a práci člověka, které omezují rizika poškození zdraví faktory zevního prostředí. Zabraňuje šíření nemocí.

Hygiena obecná

Zkoumá zákonitosti vztahů mezi člověkem a prostředím.

Hygiena komunikální

Sleduje životní podmínky a jejich vliv na zdraví člověka.

Hygiena práce

Zaměřuje se na vliv pracovních podmínek na zdraví člověka.

Hygienická výživa

Zkoumá působení výživy na zdraví, racionalizaci výživy a zdravotní nezávadnost potravin. Hygiena má řadu dalších disciplín (hygiena osobní, sociální, vojenská). Hygiena duševní (mentální), systém pravidel a návodů k udržení, prohloubení nebo obnovení duševního zdraví a rovnováhy.

Související články