Kategorizace lesů

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png


Kategorizace lesů je definována zákonem 289/1995 Sb., o lesích. Rozděluje lesy podle převažujících funkcí do tří kategorií :

 1. lesy hospodářské
 2. lesy zvláštního určení
 3. lesy ochranné

Lesy hospodářské

Jedná se o veškeré lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.

 • hl. cílem je produkce dřeva
 • trvalá a maximální produkce dřevní hmoty
 • 90% v ČR
 • ochranné lesy zachovávají jejich funkci (obhospodařovat)
 • obnovujeme jednotlivě nebo skupinovitě; podřizujeme druhovou, v některých případech i prostorovou skladbu lesa

Lesy zvláštního určení

Pokud nejsou kategorizovány jako lesy ochranné, se nacházejí:

 • v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně
 • v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod,
 • na území národních parků a národních přírodních rezervací

Do kategorie LZU lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy typu:

 • v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách,
 • lázeňské,
 • příměstské a další lesy se zvýšeno rekreační funkcí,
 • sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,
 • se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou,
 • potřebné pro zachování biologické různorodosti,
 • v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,
 • v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

Lesy ochranné

 • lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované písky a náplavy, rašeliniště)
 • vysokohorské lesy pod hranicí lesa chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech
 • lesy v klečovém vegetačním stupni