Krádež

Z Multimediaexpo.cz

Historické vyobrazení krádeže bot

Krádež je obecně neoprávněné přisvojení si cizí věci či hodnoty. U živočichů ji nazýváme kleptoparazitismus. Právní řády všech zemí ji hodnotí jako trestný čin, přičemž ovšem v řadě z nich jsou vyčleněny jako zvláštní trestné činy různé speciální případy přisvojení si cizích věcí či hodnot, jako jsou např. zpronevěra či podvod.

Některé formy přisvojení cizího majetku mohou být v některých obdobích či společnostech zákonem či zvykovým právem tolerovány či podporovány. Ty pak v tomto kontextu nejsou, minimálně z právního hlediska, chápány jako krádež (konfiskace, válečná kořist). Morální pohled nebo pohled různých skupin se také může od právního pohledu v některých případech a dobách lišit.

Obsah

Krádež podle zákonů České republiky

Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) pojednává o krádeži v § 205:[1]


§205 Krádež
 • (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a
  • a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,
  • b) čin spáchá vloupáním,
  • c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
  • d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
  • e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 • (2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 • (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
 • (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  • b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
  • c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 • (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
  • b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
 • (6) Příprava je trestná.


Související články

Reference

 1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Dostupné online.

Externí odkazy