Palác

Z Multimediaexpo.cz

Diokleciánův palác ve Splitu (Rekonstrukce E. Hébrard)

Palác znamená reprezentační obydlí panovníků a šlechty, později i nápadnou a architektonicky významnou budovu ve městě.

Obsah

Původ a historie

Císařský palác v Hue (Vietnam)

Slovo palác přešlo do většiny evropských jazyků přes francouzštinu z latiny a pochází z Palatinus, názvu jednoho z pahorků, na nichž stál starověký Řím. Na Palatinu sídlili bohatí patriciové a od 1. stol. př. n. l. někteří římští císařové. Palác se pak stal obecným označením pro velkolepé panovnické sídlo, ve středověku často na opevněném hradě. Později znamenal palác obytnou část hradu, ale od 15.-16. stol., když se panovníkům podařilo zajistit bezpečnost na celém území a hrady tak ztratily smysl, začala se i šlechta stěhovat se do pohodlnějších zámků. Palácem se pak obvykle rozuměl jednak (městský, i když často ještě opevněný) palác panovníka (Louvre, Tower), jednak reprezentační městské obydlí, kde šlechta obvykle trávila zimní sezónu. Od 19. století, kdy význam šlechty upadl, se název začal používat pro velké a honosné budovy ve městě, a to jak veřejné (například „Justiční palác“), tak také obchodní, výstavní a podobně („Palác Adria“, „Veletržní palác“, „Palác kultury“).

Alcázar v Seville

Palácové hospodářství

Jako palác označujeme dnes i rozsáhlé stavební komplexy, kde sídlili panovníci starověkých říší (paláce v Ninive a v Babylonu, palác v Knóssu, císařský palác v Pekingu aj.). Palácové komplexy byly částí měst a obsahovaly také hlavní chrámy. Vydržování velkého panovnického dvora si vynutilo zvláštní způsob vybírání, shromažďování a evidence (naturálních) daní, jemuž se často říká palácové hospodářství. V této souvislosti se patrně také vyvinuly počátky účetnictví, administrativy a snad i písma. V poměrně chudé střední Evropě raného a vrcholného středověku znamenalo palácové hospodářství císařského dvora nutnost pravidelného stěhování. Vzhledem k nesnázím s dopravou se naopak na císařských hradech shromažďovaly zásoby potravin a dvůr se pak stěhoval z jednoho hradu na druhý.

Galerie

Související články

Literatura

  • Ledvinka – Mráz – Vlnas, Pražské paláce: encyklopedický ilustrovaný přehled. Praha: Akropolis, 1995 - 446 s. : fotogr. ISBN 80-85770-23-7
  • Ottův slovník naučný, heslo Palác. Sv. 19, str. 39
  • E. Poche – P. Preiss, Pražské paláce. Praha: Odeon, 1973 - 396 s.


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Palác
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Palác