Rychlostní silnice

Z Multimediaexpo.cz

Česká dopravní značka IZ 2a „Silnice pro motorová vozidla“

Rychlostní silnice či silnice pro motorová vozidla je rychlostní komunikace dálničního typu. Z hlediska nákladů na výstavbu tvoří levnější variantu dálnic. V České republice je zaveden v pravidlech silničního provozu termín silnice pro motorová vozidla, vztahující se striktně k těm úsekům pozemních komunikací, které jsou vymezeny dopravními značkami IP 15a a IP 15b. Naproti tomu termín „rychlostní silnice“ je pouze inženýrský, bez vztahu k pravidlům provozu. Specifickým případem jsou ještě rychlostní místní komunikace, které sice mohou být z hlediska pravidel provozu označeny jako silnice pro motorová vozidla nebo z konstrukčního a dopravního hlediska považovány za rychlostní silnice, ale z hlediska zákona o pozemních komunikacích nejsou silnicemi, nýbrž místními komunikacemi zpravidla I. třídy (například rychlostní části Městského okruhu v Praze). Číslo silnice se na rychlostních silnicích vyznačuje modrobílou tabulkou „silnice I. třídy“ stejně jako na nerychlostních silnicích I. třídy, písmeno R se na dopravních značkách nepoužívá. Na Slovensku byla situace obdobná, avšak od 1. února 2009 nový zákon o silničním provozu č. 8/2009 a prováděcí vyhláška 9/2009 termín „silnice pro motorová vozidla“ nahradily termínem „rychlostní silnice“, zároveň byly pro označování čísel rychlostních silnic a dálnic zavedeny nové podoby tabulek, které jsou červenobílé a obsahují i písmeno R nebo D podle druhu komunikace.

Obsah

Technické parametry

Stejně jako dálnice mají rychlostní silnice návrhovou rychlost alespoň 80 km/h, u rychlostních silnic nejčastěji 100 km/h, existují na nich pro každý směr alespoň dva jízdní pruhy a zpravidla všechna křížení jsou mimoúrovňová (ovšem např. v Rakousku jsou pojmem rychlostní silnice označeny i obyčejné silnice s více pruhy bez dělícího pásu a mimoúrovňových křížení). Oproti dálnicím však rychlostní silnice mají některé parametry rozdílné:

  • nemusejí mít levou krajnici
  • mají o půl metru užší zpevněnou krajnice (odstavný pruh)
  • střední dělící pás je také o půl metru užší
  • mohou mít větší klesání a stoupání (podélný sklon) než dálnice
  • mají nižší nároky na poloměry křižovatkových větví.

Označování

Rychlostní silnice ve světě

Externí odkazy