Pravidla silničního provozu

Z Multimediaexpo.cz

Pravidla silničního provozu jsou souborem právních norem, které z hlediska bezpečnosti organizují provoz na silnicích nebo obdobných komunikacích.

Obsah

Mezinárodní úmluvy

Počátky pravidel silničního provozu v Británii

Nejen kvůli nejranějšímu rozvoji průmyslu a automobilismu, ale i pro kurióznost „praporkového zákona“ jsou jako jedny z nejstarších dopravních předpisů obvykle jmenovány anglické.

 • 1773 General Highway Act (13 Geo3 c.78) (obdobné silniční zákony byly vydávány již nejméně od roku 1555, avšak týkaly se zejména povinností ve výstavbě, údržbě a financování cest, nikoliv pravidel provozu v dnešním smyslu)
 • 1831 londýnský parlament přijal memorandum, v němž stanovil maximální rychlost parovozů na obyčejných cestách (10 mil/h, t. j. 16 km/h) a jejich maximální hmotnost (pohotovostvní hmotnost do 3 tun a náklad maximálně 16 centů při plné rychlosti).[4]
 • 1835 Highway Act (5 & 6 Will 4 c.50) - zrušena povinná robota na obecních silnicích, údržba nadále financovaná radnicemi
 • 1861 The Locomotive Act (24 & 25 Vic., c. 70) (Zákon o samohybech) - vztahoval se na vozidla poháněná parou nebo jakoukoliv jinou silou než zvířecí. Stanovil nejvyšší povolenou rychlost motorových vozidel v obci (ve městě?) 5 mil (8 km) za hodinu, mimo obec (na venkově?) asi 26 km za hodinu (původní údaj neověřen).
 • 1865 The Locomotives Act (28 & 29 Vic., c. 83)(druhý Zákon o samohybech), nazývaný též „Praporkový zákon“ - obsluhu vozidla musí tvořit tři lidé, z nichž jeden musel jít před vozidlem ve vzdálenosti do 60 yardů (cca 55 metrů) a nést červený praporek. Rychlost omezena na 4 míle (6,4 km) za hodinu, v obcích 2 míle (3,2 km) za hodinu.
 • 1875 The Dublin Traffic Act (38 & 39 Vic., c. cxcv)
 • 1878 The Highways and Locomotives (Amendment) Act (Změna zákona o silnicích a samohybech) - červený praporek již nebyl povinný, avšak zůstala povinnost, aby před vozidlem běžel člověk. Praxe s praporky však přetrvala až do roku 1896.
 • 1896 The Locomotives on the Highways Act (59 & 60 Vic., c. 36)- (Zákon o silničních samohybech) - zrušil povinnost pěšího průvodce vozidla. V roce 1996 oslavovali někteří příznivci motorismu sté výročí emancipace motoristů. Rychlostní limit zvýšen na 14 mil za hodinu, kterou může místní správa snížit na 12 mil za hodinu.
 • 1898 The Locomotives Act (61 & 62 Vic., c. 29)
 • 1903 The Motor Car Act (3 Edw. VII, c. 30). Zavedeny poprvé na světě dopravní značky.
 • 1907 The Lights on Vehicles Act (7 Edw. VII, c. 45)
 • 1911 The Public Roads (Ireland) Act (1 & 2 Geo. V, c. 45)
 • 1920 The Roads Act (10 & 11 Geo. V, c. 72)
 • 1933 The Road Trafic Act (No. 108/1934) - zrušil předchozí zákony a řeší tematiku komplexně

Pravidla silničního provozu v českých zemích

Některé předpisy předcházející pravidlům silničního provozu

 • 1875 vyhláška o jízdě silničními parostroji
  • 29.1.1900 navazující místodržitelské nařízení - požadavky na vozidla a jejich označení, jednoduchá pravidla bezpečného řízení a jízdy. Rychlost jízdy v uzavřené obci nesmí být větší než rychlost koně v čerstvém klusu.
 • zákon č. 5/1875 mor. z. z., kterým se vydává řád policie silniční pro veřejné (neerární) silnice na Moravě s vyloučením obou hlavních měst Brna a Olomouce
 • zákon č. 47/1866 čes. z. z., jímž se vydává řád policie silniční, platný pro Čechy kromě hlavního města Prahy
 • zákon č. 5/1878 slez. z. z., jímž se vydává řád policie silniční pro veřejné silnice neerární ve Slezsku
 • nařízení č. 22/1881 slez. z. z., o jízdě s neobyčejným nákladem po mostech na říšských silnicích
 • vyhláška č. 54/1886 čes. z. z., kterou se prohlašuje prozatímní řád silniční policie, platný pro říšské silnice v Čechách
 • nařízení č. 95/1887 mor. z. z., týkající se dopravy neobyčejně těžkých břemen přes dřevěné a železné mosty okresních a obecních silnic
 • nařízení č. 169/1890 ř. z., jak se má chovat obecenstvo u přehrad železničních zvonítkem opatřených, pak u přechodů místních drah, opatřených výstražnou tabulkou „Pozor na vlak“
 • vyhláška č. 29/1892 mor. z. z., kterou se prohlašuje řád policie silniční, platný pro říšské silnice na Moravě
 • 4. března 1892: Ustanovení pro ochranu silnic, vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě,
 • nařízení č. 42.159/1897 B. M. (uh. m. vnitra), o jízdě na kolech
 • nařízení č. 156/1905 ř. z., o jízdních silostrojích. Stanovilo minimální věk řidiče, povinné poznávací značky, základní požadavky na vozidla atd.
 • nařízení č. 81/1910 ř. z. Předpisy o jízdě samohybných vozidel. Nařízení ministerstva vnitra v dorozumění s ministrstvem veřejných prací a ministerstvem financí ze dne 28. dubna 1910[5]. Zavádí povinnost poznávacích značek na základě Vídeňské konvence. Novelizováno výnosy československého ministerstva vnitra č. 40 704 ze dne 27. 5. 1921 a číslo 84 386 ze dne 11. 11. 1921.
 • zákon č. 124/1931 Sb., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly
 • vyhláška č. 9/1934 čes. věst., o jízdě na státních, zemských a okresních silnicích ve správním obvodu země České
 • zákon č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovými vozidly. V uzavřených osadách omezil rychlost na 35 km/h.
  • vládní nařízení č. 203/1935 Sb., kterým se provádí zákon č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovými vozidly (Zavedeno prvních pět výstražných značek)
 • zákon č. 82/1938 Sb., o dopravních značkách pro silniční dopravu
  • vládní nařízení č. 100/1938 Sb., kterým se provádí zákon č. 82/1938 Sb., o dopravních značkách pro silniční dopravu
 • opatření stálého výboru č. 275/1938 Sb., o směru dopravy na veřejných silnicích a veřejných cestách (zavedení pravostranného provozu)
 • vládní nařízení č. 241/1939 Sb., o jízdě motorovými vozidly
 • vládní nařízení č. 242/1939 Sb., o chování v silniční dopravě (dopravní řád silniční - d. ř. s.)
 • vládní nařízení č. 243/1939 Sb., o připuštění osob a vozidel k dopravě na silnicích (řád o připuštění k silniční dopravě - ř. p. s. d.)
 • vyhláška č. 286/1942 Ú. n., o přípustné rychlosti jízdy osobními motorovými vozidly
 • vyhláška č. 384/1943 Ú. n., o směru dopravy na veřejných silnicích

Pravidla silničního provozu

 • zákon č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích (vyhlašuje pravidla provozu nejen v českých zemích, ale i na Slovensku, kde stále platily předpisy z roku 1890 a zákon č. 81/1935 Sb.) Pouze obecné zásady, nikoliv konkrétní pravidla provozu.
  • nařízení č. 11/1951 Sb., jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích
  • vyhláška č. 328/1951 Ú. l., o způsobilosti vozidel k provozu na veřejných silnících, o způsobilosti k jejich řízení a o péči o rozvoj motorismu: zavedeny vložky řidičského průkazu s 10 útržky, obdoba bodového systému
 • vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích + zákonné opatření NS č. 13/1956 Sb.
  • vyhláška č. 196/1953 Ú. l., o provozu na silnicích
  • vyhláška č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích - novela vyhl. č. 197/1958 Ú. l.
  • vyhláška Ústředního národního výboru hl. m. Prahy č. 183/1956 Ú. l., kterou se vydává dopravní řád pro hlavní město Prahu
  • vyhláška Ústředního národního výboru města Bratislavy č. 213/1958 Ú. v., kterou se vydává dopravní řád pro město Bratislavu
  • vyhláška č. 141/1960 Sb., kterou se vydávají pravidla silničního provozu
  • vyhláška č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu - novela vyhl. č. 42/1971 Sb.
  • Vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu - novely vyhl. č. 136/1978 Sb. a 70/1979 Sb.
  • Vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) - novely vyhl. č. 24/1990 Sb., 533/1992 Sb., 619/1992 Sb., 123/1993 Sb., 223/1997 Sb. a zák. 12/1997 Sb.
 • Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění dalších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, novelizace zejména zák. č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb.
  • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na PK. Novely: vyhl. č. 153/2003 Sb., 176/2004 Sb., 193/2006 Sb, 507/2006 Sb.

Změny od roku 1950

Podle zákona č. 56/1950 Sb. byly zavedeny tyto změny: [4]

 • stanoveny podmínky objíždění nástupních ostrůvků vlevo
 • stanoven postup pro odbočování vlevo a pro řazení do jízdních pruhů před křižovatkou (levý pruh pro vozidla jedoucí rovně nebo doleva, pravý pruh pro vozidla odbočující vpravo)
 • přednost odbočujících tramvají před souběžnými vozidly
 • přednost kolejových vozidel před motorovými vozidly na křižovatce s nerozlišenou předností, jinak zavedena přednost zprava
 • definováno stání jako každé zastavení vozidla na dobu nad 5 minut
 • rychlost za mlhy omezena do 25 km/h
 • rychlost na železničním přejezdu omezena do 15 km/h, pro řidiče autobusů a vozidel s nebezpečným nákladem povinnost zastavit
 • výcvik řidičů svěřen „jednotné celostání organisaci československých motoristů“
 • na základě prováděcí vyhlášky od roku 1951 do června 1953 byly zavedeny k řidičskému průkazu kartičky s deseti kupóny odtrhávanými za přestupky

Změny v roce 1953

Vyhláškou č. 196/1953 Ú. l. byly zavedeny například tyto novinky:

 • vyjmenována místa, kde musí řidič jet „mírnou rychlostí“, tedy do 15 km/h: při jízdě podél průvodů, přes přechody pro chodce, při vjíždění na silnici, při průjezdu mimo stojící hromadné dopravní prostředky, kolem míst, kde se na silnici pracuje, na kluzké vozovce a všude tam, kde je zvýšený provoz chodců.

Změny v roce 1961

Vyhláška č. 141/1960 Sb. zavedla od 1. ledna 1961 tyto změny:

 • upřesněn způsob dávání přednosti (takovým způsobem, aby druhého neohrozil ani neomezil v jízdě)
 • povinnost dát přednost na pokyn příslušných značek včetně značky kruhový objezd.
 • termín uzavřená osada nahrazen pojmem uzavřená obec. Od 5 do 23 hodin omezena rychlost v obci do 50 km/h.
 • v nočních hodinách neplatí omezení rychlosti v obci ani omezení rychlosti dopravní značkou
 • rychlost autobusů a vozidel nad 3,5 tuny omezena do 80 km/h
 • zavedeny vodorovné dopravní značky

Změny v roce 1967

Vyhláška č. 80/1966 Sb. zavedla od 1. ledna 1967 následující změny:

 • povinnost být mimo obce připoután bezpečnostním pásem
 • termín uzavřená obec nahrazen termínem obec
 • zákaz vjet do křižovatky, nelze-li za ní pokračovat v jízdě
 • od 5 do 19 hodin zakázáno stání vedle tramvajových kolejí
 • zavedeny značky střídavého stání pro sudé a liché dny

Změny v roce 1971

Novelizační vyhláška 42/1971 Sb. od 1. července 1971 zavedla

 • změny související s otevřením první dálnice (Praha-Mirošovice).
 • kmitající bílé světlo na železničních přejezdech

Změny v roce 1976

Vyhláška č. 100/1975 Sb. účinná od 1. ledna 1976 zavedla:

 • zásady pro jízdu v jízdních pruzích v obci a mimo obec, pojem souběžná jízda
 • povinnost tlumených světel za snížené viditelnosti
 • rychlost v obci od 5 do 23 hodin omezena do 60 km/h. Omezení dopravní značkou platí nově i v noci.

Změny v roce 2006

Změna zákona o silničním provozu

Od 1. července 2006 jsou účinné změny pravidel provozu v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vyplývající z novelizačních zákonů č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb. Zároveň se do názvu zákona nově vkládá v závorce zkrácené označení zákona (zákon o silničním provozu). Hlavními změnami zákona jsou:

 • zavedení bodového systému hodnotícího řidiče motorových vozidel (§ 123a a násl.)
 • zpřísnění sankcí a postupu v případě požití alkoholu nebo jiné návykové látky (možnost zadržení řidičského oprávnění, § 118b, současně se rozšiřuje pravomoc obecní policie a řízení pod vlivem alkoholu nebo návykové látky je zařazeno do trestního zákoníku jako trestný čin)
 • zákaz držení mobilních telefonů apod. rozšířen i na jiné způsoby držení než v ruce (např. mezi hlavou a ramenem), doplněny výjimky z tohoto ustanovení (§ 7)
 • doplněny povinnosti učitele autoškoly (§ 8a)
 • povinnost provozovatele vozidla znát totožnost osoby, jíž svěří řízení vozidla; povinnost sdělit státním orgánům údaje o totožnosti v případě podezření z porušení zákona (§ 10)
 • rozšíření povinnosti použít dětskou autosedačku na všechny typy komunikací, nejen na rychlostní a dálnice (§ 6)
 • řidič je povinen upozornit přepravované osoby na povinnost použít zádržný systém (§ 6)
 • rozšíření seznamu osob, které za jízdy nemusí být připoutány (§ 6, § 9)
 • rozšíření povinnosti použít cyklistickou přilbu na všechny cyklisty mladší 18 let (§ 58)
 • celodenní a celoroční svícení pro řidiče motorových vozidel a tramvají) (§ 32)
 • zákaz vstupu osob na dálnici, zpřístupnění úseků dálnic v obcích veřejné hromadné dopravě již od maximální rychlosti 65 km/h (§ 35)
 • při přejíždění mezi jízdními pruhy „přednost“ zprava (povinnost neohrozit), povinnost použít připojovací pruh (§ 12)
 • zákaz použití směrovek při vjíždění na kruhový objezd, postavení organizovaných útvarů chodců, stád zvířat a jezdců na zvířatech na roveň vozidlům. Přednost vozidel jedoucích po kruhovém objezdu je nově podmíněna vyznačením dopravními značkami upravujícími přednost (§ 22, § 30). Novelizovaná vyhláška č. 30/2001 Sb. stanoví, že pod dopravní značkou Kruhový objezd musí být značka přikazující dát přednost v jízdě umístěna vždy.
 • povinnost dát přednost v jízdě při vjíždění z účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci (§ 23)
 • změna pravidel pro předjíždění cyklistů apod.: povinnost užít směrovky, povoleno předjíždění v křižovatce (§ 17)
 • omezeno předjíždění nákladními automobily nad 3,5 t a jízdními soupravami nad 7 m, předjížděním nesmí omezit ostatní vozidla, vyloučena souběžná jízda ve třetím pruhu (§ 12 a 36)
 • povinnost vytvořit průjezdný jízdní pruh při kolonách na dálnici nebo rychlostní silnici (§ 41)
 • obnovena povinnost snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem, pokud tak učiní i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem. (Pokud je přechod vyznačen i na tramvajovém pásu, což podle novelizované vyhlášky č. 30/2001 Sb. nemá být, vztahuje se v tomto případě povinnost i na řidiče tramvají.) Tato povinnost platí i v případě, kdy se žádný chodec nechystá přejít. (§ 5 odst. 1 písm. i)
 • doplněny povinnosti cyklisty při jízdě na přejezdu pro cyklisty (§ 57 odst. 8), při odbočování na signál „Volno“ musí řidič dát přednost cyklistům ve volném směru na přejezdu pro cyklisty (§ 70)
 • doplněna a upřesněna povinnost osvětlení cyklisty za snížené viditelnosti (§ 58 odst. 5)
 • povoleno příčné a šikmé zastavení a stání nebo v druhé řadě, při splnění obecných podmínek (§ 27)
 • zakázáno zastavení a stání na silniční vegetaci
 • povoleno zastavení na vyhrazeném parkovišti na dobu do 3 minut, umožněn odtah neoprávněně stojícího vozidla z vyhrazeného parkoviště. Na vyhrazená parkoviště pro invalidy je i nadále zcela zakázán vjezd jiných vozidel, nově je povinné jejich svislé i vodorovné vyznačení.
 • zpřísněny podmínky užívání označení vozidla přepravujícího těžce postiženou osobu, rozšířeny výjimky plynoucí z tohoto označení (§ 67)
 • aktivní antiradary nově nesmí užívat ani ten, kdo není účastníkem provozu (§ 3) (antiradarem se podle novelizace nazývají i například zařízení znemožňující funkci dohledových kamerových systémů)
 • hranice škody rozhodující pro vznik povinnosti ohlásit dopravní nehodu se zvyšuje z 20 000 Kč na 50 000 Kč (§ 47).
 • zákaz pobíhání domácích zvířat po pozemní komunikaci (§ 60 odst. 11)
 • označení vozidel praktického lékaře ve službě (§ 67)
 • oprávnění hasičů řidit dopravu při mimořádné události (§ 75)
 • oprávnění strážníků obecní policie zastavovat vozidla při podezření ze spáchání přestupku v silničním provozu (§ 79 odst. 1) a měřit rychlost v součinnosti s policií (§ 79 odst. 8)
 • obnovena možnost udělování výjimek z místní nebo přechodné úpravy provozu, která byla zrušená v roce 2001 (§ 77 odst. 5).

Změny prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Novelizační vyhláškou č. 193/2006 Sb. se tentokrát nezavádějí žádné nové dopravní značky, většina změn je jen zapracováním změny zákona nebo odstraněním chyb a nepřesností. Přechodné ustanovení stanoví platnost dosavadních značek a dopravních zařízení, které neodpovídají nové vyhlášce, nejpozději do 31. prosince 2007.

 • Zavádí se dopravní zařízení č. Z 5d „Vodicí deska středová“
 • Mezi dopravní zařízení se nově řadí i dopravně bezpečnostní zařízení (tlumiče nárazů, zařízení pro dopravně-bezpečnostní a výchovné informace)(§ 26).
 • Stanoveny rozměry a způsob umístění označení autobusu přepravujícího děti (č. O 4). Musí být umístěno za zadním oknem a za pravou částí předního okna autobusu.
 • Stanoveno označení vozidla praktického lékaře ve službě (č. O 5).
 • Stanoven piktogram „Připoutejte se“ (č. O 6).
 • Na dopravních značkách a jejich konstrukcích, dopravních zařízeních apod. nesmí být umístěno ani uvedeno nic, co nesouvisí s touto značkou nebo zařízením. (§ 5 odst. 5) Obdobné omezení bylo vypuštěno v roce 2001 a nyní je opět navráceno, z právního hlediska je ovšem jeho účinnost sporná, protože přesahuje zákonné zmocnění.
 • Značka „Hranice územního celku“ nesmí být doplněna dalším textem nebo znakem obce, městské části, okresu nebo kraje. (§ 13)
 • Platnost značek Pěší zóna a Obytná zóna nově nekončí na nejbližší křižovatce (§ 6)
 • Značky upravující přednost platí jen pro nejbližší křižovatku (§ 6)
 • Platnost svislých dopravních značek označujících parkoviště končí 5 m před nejbližší křižovatkou (§ 6)
 • Škrtnutím nebo překrytím lze dočasně zrušit platnost nejen dopravní značky nebo její části, ale i dopravního zařízení (§ 6 odst. 7)
 • Společné zastávky městské a linkové (míněno ne-městské) dopravy se označují na označníku jedinou značkou, a to čtvercovou (tedy v městské variantě) (§ 14)
 • V kulaté značce zastávky na označníku je nápis ZASTÁVKA nově nepovinný, nově se připouští možnost uvést na značce symbol autobusu (v praxi bylo mnohde realizováno již dříve), zůstává možnost uvést označení provozovatele dopravy (§ 14)
 • Svislé dopravní značky označující u konce nástupní hrany zastávku (IJ 4c až IJ 4e) přerušují platnost svislých dopravních značek označujících zákaz stání, zákaz zastavení nebo parkoviště. (§ 14)
 • Na tramvajovém pásu lze vodorovným dopravním značením vyznačit přechod pro chodce jen v případě, je-li vybaven světelnou signalizací (§ 19). (Způsob označení míst určených k přecházení tramvajového pásu tak zůstává nestanoven, takže aplikací zákona o drahách lze dojít i k výkladu, že tramvajový pás nelze přecházet nikde.)
 • Akustické signály na přechodech mají mít charakter tikání nebo tónových pulzů frekvence 450–550 Hz, na křížení železnice s pěší komunikací 900–1100 Hz.

Novapravidla.cz

Novapravidla.cz je server věnovaný novele zákona o silničním provozu, která vstoupila v platnost 1. července 2006. Jeho provozovatelem je Ministerstvo dopravy. Jeho účelem je přiblížit srozumitelnou formou řidičům hlavní změny zákona a upozornit je na ně. Je součástí vládní kampaně Nová pravidla. Součástí této kampaně jsou také letáky, reklamní billboardy a televizní pořady.

Externí odkazy

Změny v roce 2007

Změny prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Novelizační vyhláška č. 507/2006 Sb. s platností od 1. ledna 2007

Změny v roce 2008

Změny prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Novelizační vyhláška č. 202/2008 Sb. s platností od 1. července 2008

 • zavedla dopravní značky C 15a „Zimní výbava“ a C 15b „Zimní výbava – konec“, která motorovým vozidlům s výjimkou motocyklů přikazuje v období od listopadu do dubna použít zimní pneumatiky.

Jízda vpravo

Státy s levostranným (modře) a pravostranným (červeně) provozem.

K zavedení jízdy vpravo se signatářské státy údajně zavázaly již v rámci dodatku k Pařížské úmluvě v roce 1926. V Československu však byl pravostranný provoz zaveden až v roce 1939. Levostranný provoz však přetrvává v některých státech světa dodnes.


Související články

Reference

 1. Tisk 672 Senátu NS, 1938
 2. Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968)
 3. Convention on Road Signs and Signals, Evropská ekonomická komise, Vídeň, 8. 11. 1968
 4. 4,0 4,1 J. Ryba: K historii silniční dopravy na území České republiky, Praha, Institut Jana Pernera, 2004, ISBN 80-86530-14-0
  Z. Svátek: Z historie pravidel silničního provozu, příloha Metodického zpravodaje autoškol, BESIP, 2003
 5. Předpisy o jízdě samohybných vozidel, Nařízení ministerstva vnitra v dorozumění s ministrstvem veřejných prací a ministerstvem financí ze dne 28. dubna 1910, novelizované znění. (stránka Filipa Zeleného a Dalibora Feuereisla)

Externí odkazy a literatura