Zájmeno

Z Multimediaexpo.cz


Zájmeno (též pronomen, z latinského pro-nomen - „za-jméno“, starší český pojem nástupka) je jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů. Jde v podstatě o uzavřenou skupinu výrazů. Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména a mají tak zpravidla funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku.

Obsah

Typy zájmen

Zájmena se obvykle dělí na:

 • zájmena osobní (též personalia) - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony a zvratné zájmeno se
 • zájmena ukazovací (též demonstrativa) - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
 • zájmena přivlastňovací (též posesiva) - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj
 • zájmena tázací (též interogativa) - kdo?, co?, jaký?, který?, čí?
 • zájmena vztažná (též relativa) - kdo, co, jaký, který, čí, jenž
 • zájmena neurčitá (též indefinitiva) - někdo, něco, některý....

-tvořeny pomocí kombinace předpony (leda- , lec- , ně- , kde- , případně i málo- , zřídka- , sotva- , bůhví- apod.) nebo přípony ( -si, -koli, -koliv) a vztažného zájmena

 • zájmena vymezovací (někdy počítaná mezi neurčitá, jindy naopak jako jejich nadkategorie)
  • zájmena úplnostní (též totalizační) – všichni, každý…
  • vyjadřující totožnost – týž, samý
  • vytýkající platnost podstatného jména nebo zájmena – sám, samý
  • zájmena libovolně vymezovací
  • zájmena záporně vymezovací
 • zájmena záporná (též negativa) - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
 • zájmena zvratná (též reflexiva) - se, si, svůj…

Zájmena v češtině

V češtině se zájmena dělí také na bezrodá (neurčují rod - já, ty, se) a rodová. Skloňování zájmen v češtině je poměrně komplikované, některá se skloňují jako přídavná jména, jiná mají vlastní skloňování několika různých vzorů.

Související články

Externí odkazy

 • Zájmena – Přehled českých zájmen a jejich skloňování.