Zákon (právo)

Z Multimediaexpo.cz

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem). Pokud jde o právní sílu, jsou zákony nadřazeny podzákonným předpisům (vyhláškám a nařízením), avšak podřízen Ústavě a ústavním zákonům a jim naroveň postaveným mezinárodním smlouvám. Z hlediska oblasti právní úpravy není zákonodárce ničím omezen, může tedy normovat kteroukoli oblast společenských vztahů, aniž by k tomu potřeboval zvláštní zmocnění. Obecně platí, že povinnosti lze fyzickým a právnickým osobám ukládat pouze zákonem; podzákonným předpisem tak lze činit, pouze existuje-li k tomu zvláštní zákonné zmocnění. Ukládání některých povinností, například placení daní a poplatků, je však vyhrazeno zákonu. V případě, že zákon nebo některá jeho ustanovení jsou v rozporu s ústavním pořádkem, může zákon nebo jeho část zrušit Ústavní soud.

Obsah

Nejstarší platné zákony

Česko

Mezi nejstarší platné zákony na území České republiky patří například:

 • Zákon č. 255/1921 Sb. z. a n., kterým se zavádí 24 hodinové počítání času
 • Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase
 • Zákon č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze
 • Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství
 • Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Statistika

Česko

V letech 1918-2002 bylo v Československu a následně v České republice vydáno 4114 zákonů, z nichž bylo v roce 2002 platných 2470. Zákon měl průměrně 17 paragrafů a zabíral 3,5 strany formátu Sbírky zákonů.[1]

Reference

 1. CVRČEK, František: Základní kvantitativní parametry českého právního řádu. Právník, 2006, roč. 145, č. 6, s. 434-450.

Související články

Externí odkazy