Právnická osoba

Z Multimediaexpo.cz

Právnická osoba je buď sdružení osob (korporace), nebo majetku (nadace). Právnická osoba má právní subjektivitu, tedy způsobilost mít oprávnění a povinnosti pod vlastním jménem. Termín právnická osoba se používá vedle termínu fyzická osoba pro označení jednoho ze dvou typů právních subjektů. Právnická osoba je vymezena například v § 18 až 20a českého občanského zákoníku, v § 21 sq. německého občanského zákoníku (BGB) a § 26 rakouského občanského zákoníku (ABGB). Par. 26 ABGB ovšem definuje "morální osobu" (die moralische Persone) a rozděluje na povolené a nepovolené společnosti. Samotný termín "die juristische Persone" nebo "die rechtwissenschaftliche Persone" se nikde v ABGB vůbec nevyskytuje. Tento občanský zákoník znal pouze fyzické osoby a výdělečná sdružení (podle hl. 27). Platil až do konce r. 1950, nikdy nevyšel ve sbírce zákonů česky a jeho úřední znění je německé, otištěné v říšské sbírce zákonů (viz ustanovení uvozovacího dekretu k ABGB). S pojmem "právnická osoba" se operovalo už za 1. republiky, nebyl zakotven v zákoně a chápání bylo jiné než dnes. Český občanský zákoník z roku 1964 uvádí, že právnickými osobami jsou jednotky územní samosprávy (§ 18 odst. 2 písm. c) OZ), které jsou typickými veřejnoprávními korporacemi (čl. 101 odst. 3 Ústavy), a že právnickými osobami jsou také jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon (§ 18 odst. 2 písm. d) OZ). Podle § 21 českého OZ je právnickou osobou i stát, pokud je účastníkem občanskoprávních vztahů.

Příklady právnických osob

Související články

Externí odkazy