V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Daň z přidané hodnoty

Z Multimediaexpo.cz

Sazby DPH v některých evropských zemích
Stát základní sazba snížená sazba
Česká republika 21 % 15 %
Dánsko 25 % 0 %
Maďarsko 27 % 18 %
Malta 18 % 5 %
Německo 19 % 7 %
Nizozemsko 21 % 6 % (21% daň z pojištění)
Rakousko 20 % 10 %
Slovensko 20 % 10 %
Švédsko 25 % 12 %

Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká Univerzální daň. Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli-plátci zaplatil.

V ČR byla tato daň zavedena 1.1. 1993 a nahradila tak dříve používanou daň z obratu.

Obsah

Princip

Princip daně z přidané hodnoty spočívá v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší (kolik k hodnotě přidá). Subjekt platí dodavatelům cenu včetně této daně a sám dostává zaplaceno za zboží včetně této daně. Do státního rozpočtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, případně mu může daň být vrácena.

Příklad

Snížená sazba DPH v Česku činí 15 %.

Obchodník zakoupí od svého dodavatele zboží za 1 150 Kč – z toho 1 000 Kč tvoří cena zboží a 150 Kč tvoří DPH, kterou dodavatel odvede státu. Obchodník zboží rozveze svým odběratelům a prodá za 1725 Kč. Z toho 1500 činí cena zboží a 225 Kč DPH. Při vyčíslení daně obchodník od DPH na výstupu (225 Kč) odečte DPH na vstupu (150 Kč) a odvede rozdíl: 75 Kč.

Příklad je samozřejmě značně zjednodušen, aby ilustroval princip. Existují různé sazby daně a lze odpočíst i DPH ze zboží, které obchodník potřebuje pro svou činnost.

Přidaná hodnota

Daní se tedy vlastně hrubá marže, což je ta „přidaná hodnota“.[1]

Úprava DPH ze strany Evropské unie

Evropská unie vymezuje zboží a služby, které mohou (ale nemusí) být předmětem snížené sazby (či snížených sazeb) DPH, a stanovuje minimální výši základní sazby DPH (15 %) a minimální výši snížené sazby DPH (5 %). Dále stanovuje zboží a služby, které mohou být od DPH osvobozeny.

V lednu 2013 byla základní sazba v členských státech EU v rozmezí 15% (Lucembursko) až 27% (Maďarsko). Všechny státy kromě Dánska také měly alespoň jednu sníženou sazbu.[2]

Samovyměření daně

Samovyměření daně z přidané hodnoty je novým prvkem, který si vynutil přeshraniční obchod v rámci Evropské unie. Dovozce zboží a služeb, který vyměřuje daň na výstupu, si sám vyměří daň na vstupu. Tu pak uplatní jako odpočet při vyúčtování s finančním úřadem. Minimální DPH v Eu činí 5% (dáno zákonem EU).

Plátce DPH

Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH. V Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 . Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů po skončení termínu, v němž subjekt překročil stanovený limit a plátcem se stává prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil stanovený obrat. Pokud to neudělá, je mu finanční úřad ze zákona povinný udělit pokutu 10 % ze všech příjmů za období, v němž měl být plátcem daně a nebyl.

Od 1. 1. 2010 se plátcem DPH stává každý český podnikatel, který poskytne nebo přijme službu od podnikatele registrovaného k DPH v jiném státu EU. Tedy bez ohledu na výšku obratu (od 1 Kč).[3][4]

Poplatník DPH

Daňový subjekt, který ze zákona hradí daň z předmětu svého zdanění.

Historie české sazby DPH

Období základní sazba snížená sazba
1. 1. 1993 – 31. 12. 1994 23 % 5 %
1. 1. 1995 – 30. 4. 2004 22 % 5 %
1. 5. 2004 – 31. 12. 2007 19 % 5 %
1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 19 % 9 %
1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 20 % 10 %
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 20 % 14 %
1. 1. 2013 – dodnes 21 % 15 %

Související články

Reference

  1. http://www.lidovky.cz/dane-kultura-a-konkurence-0y4-/ln_noviny.asp?c=A110318_000065_ln_noviny_sko&klic=241838&mes=110318_0
  2. VAT RatesApplied in the Member States of the European Union
  3. Finanční správa : Změny v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení od 1. 1. 2010
  4. Poskytujete služby v rámci EU? Stáváte se plátcem DPH – Podnikatel.cz

Externí odkazy