Dendrologie

Z Multimediaexpo.cz

Dendrologie (z řeckého dendron - strom a logie - nauka) je nauka o stromech a dřevinách.

Dendrologie v užším slova smyslu je součástí systematické botaniky. Její počátky spadají do poloviny 19. století a jsou spojeny především s rozvojem tehdejšího německého lesnictví. První dendrologické učební texty byly mnohdy součástí učebnic pěstění lesů.

Postupně se vyčleňovaly jednotlivé aplikované obory, např. dendrologie:

  • lesnická (poskytující podklady pro pěstování lesů)
  • sadovnická
  • ovocnářská

Z nich můžeme odvodit dendrologii:

  • dřevařskou
  • krajinářskou
  • meliorační

Součástí dendrologických studií se také stalo zkoumání možností aklimatizace nepůvodních dřevin - introdukce.

Dendrologie se nemůže omezovat jen na pouhou charakteristiku jednotlivých druhů, ale musí se především snažit o pochopení jejich úlohy v ekosystému. Proto musí být součástí studia dendrologie i informace o stanovištích jednotlivých druhů (taxonů) stromů a keřů, o území jejich přirozeného rozšíření (o areálech) a o klimatu, které tam panuje.

Související články