Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Obchodní společnost

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png


Crystal Clear browser.png   Informace v tomto článku nemají dostatečný globální rozměr.
  Prosíme, vylepšete článek tak, aby obsahoval minimum lokální či povrchní rétoriky.
Crystal Clear linneighborhood.png

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. Jako ekonomický pojem označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky. Pro své fungování nakupuje společnost služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. V ekonomické teorii je chování společnosti popisováno teorií společnosti.

Obsah

Založení a vznik obchodní společnosti

Zakladatelem obchodní společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Společnost se zakládá společenskou smlouvou (v případě a.s. se nazývá "zakladatelská listina") podepsanou všemi zakladateli (§ 57 odst. 1 obch. zák.), pokud ji zakládá 2 či více společníků, nebo zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu (§ 57 odst. 3 obch. zák.), pokud je zakladatel jen jeden.
Společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti musí být v jednotkách české měny. Jeho výše se liší podle typu společnosti. Vytváří se povinně v komanditní společnosti (platí jen pro komanditisty, nikoli komplementáře), ve společnosti s ručením omezeným (min 200 000 Kč) a v akciové společnosti (min 2 mil Kč bez veřejné nabídky akcií, min 20 mil Kč s veřejnou nabídkou akcií).

Zrušení a zánik obchodní společnosti

Společnost se zruší po uplynutí doby, dosažením účelu, rozhodnutím společníků či orgánu společnosti, rozhodnutím soudu, v důsledku přeměny společnosti a zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení (§ 68 odst. 3 obch. zák.).
Společnost zaniká dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku (§ 68 odst. 1 obch. zák.). Tomuto zániku však předchází zrušení s likvidací či bez ní (§ 68 odst. 2 obch. zák.). Likvidace se neprovádí v případě, že dochází k přeměně společnosti nebo v případech, kdy zde k tomu není postačující majetek. V ostatních případech dochází i k likvidaci.

Dělení obchodních společností

Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní.

Jak je vidět, není dodržováno pravidlo „tres faciunt collegium“, tedy tři tvoří společnost.

Cíle společnosti

V klasické teorii se jako základní cíl předpokládá maximalizace zisku. Přičemž je třeba rozlišovat mezi ziskem účetním (tzn. zisk = příjmy - explicitní náklady) a ziskem ekonomickým (zisk = příjmy - (explicitní náklady + náklady obětované příležitosti)). Alternativním cílem společnosti může být nikoliv maximalizace okamžitého zisku, ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle společnosti lze řadit:

  • Dlouhodobě přežíti na trhu
  • Dosažení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosažení určitého zisku)
  • Maximalizace obratu
  • Růst a expanze

Slova „obchodní podnik“ v názvech společností

Slova obchodní podnik atd. mohou být obsažena i v názvech firem, které mají jinou právní formu.[1]

Související články

Reference

  1. http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=5296&sysinf.vypis.rozsah=aktualni&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=1adc49a7b1f4fca521a3e73ecbea3ef1&sysinf.spis.@oddil=A&sysinf.spis.@vlozka=5366&sysinf.spis.@soud=M%ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=04.05.2010

Externí odkazy