Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Obchodní rejstřík

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede ho příslušný rejstříkový soud. Rejstříkovými soudy jsou jednotlivé krajské soudy a Městský soud v Praze. Výjimku tvoří Krajský soud v Praze, který obchodní rejstřík nevede. Pro podnikatele se sídlem nebo místem podnikání ve Středočeském kraji vede obchodní rejstřík městský soud v Praze.

Do obchodního rejstříku se zapisují:

Zapisuje se:

a změny těchto údajů.

Zapisují se také další údaje specifické pro jednotlivé typy právnických osob a další údaje. Rejstřík také obsahuje Sbírku listin, která obsahuje důležité listiny týkající se jednotlivých subjektů (např. zakladatelskou listinu společnosti/ společenskou smlouvu, účetní závěrky, podpisové vzory statutárních orgánů, atd).

Návrh na zápis:

Důležitý je také princip publicity. Princip formální publicity spočívá v tom, že obchodní rejstřík je přístupný každému, že každý má právo do něho nahlížet a pořizovat si z něho kopie a výpisy. Rejstříkový soud vydá každému na požádání úředně ověřený opis zápisu či listiny uložené ve sbírce listin. Princip materiální publicity spočívá v tom, že stav zapsaný v obchodním rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav. To spočívá na principu dobré víry.

Řízení o zápisu do Obchodního rejstříku upravuje Občanský soudní řád.

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace