Obchodní rejstřík

Z Multimediaexpo.cz

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede ho příslušný rejstříkový soud. Rejstříkovými soudy jsou jednotlivé krajské soudy a Městský soud v Praze. Výjimku tvoří Krajský soud v Praze, který obchodní rejstřík nevede. Pro podnikatele se sídlem nebo místem podnikání ve Středočeském kraji vede obchodní rejstřík městský soud v Praze.

Do obchodního rejstříku se zapisují:

 • obchodní společnosti a družstva
 • některé podnikající zahraniční osoby
 • fyzické osoby, které jsou podnikateli a o zápis požádají (povinný zápis v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem či průměrné výše příjmů za poslední dvě účtovací období 120 mil. Kč)
 • další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

Zapisuje se:

 • firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště
 • předmět podnikání (činnosti)
 • právní forma právnické osoby
 • u fyzické osoby rodné číslo nebo datum jejího narození, nebylo-li jí rodné číslo přiděleno
 • identifikační číslo (IČO), které podnikateli přidělí rejstříkový soud; potřebná identifikační čísla sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy,
 • jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, s uvedením způsobu, jak jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem
 • jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná
 • u právnické osoby identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno
 • další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis

a změny těchto údajů.

Zapisují se také další údaje specifické pro jednotlivé typy právnických osob a další údaje. Rejstřík také obsahuje Sbírku listin, která obsahuje důležité listiny týkající se jednotlivých subjektů (např. zakladatelskou listinu společnosti/ společenskou smlouvu, účetní závěrky, podpisové vzory statutárních orgánů, atd).

Návrh na zápis:

 • lze podat v listinné nebo elektronické podobě (to platí obdobně pro dokládání listin prokazujících skutečnosti uvedené v návrhu a listin zakládaných do sbírky listin). Zápis v elektornické podobě může podat pouze osoba podepsaná s uznávaným elektornickým podpisem
 • lze podat pouze na formuláři; podpis musí být úředně ověřen (formuláře stanoví Ministerstvo spravedlnosti - vyhláška č. 250/2005 Sb.)
 • musí být podán bez zbytečného odkladu

Důležitý je také princip publicity. Princip formální publicity spočívá v tom, že obchodní rejstřík je přístupný každému, že každý má právo do něho nahlížet a pořizovat si z něho kopie a výpisy. Rejstříkový soud vydá každému na požádání úředně ověřený opis zápisu či listiny uložené ve sbírce listin. Princip materiální publicity spočívá v tom, že stav zapsaný v obchodním rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav. To spočívá na principu dobré víry.

Řízení o zápisu do Obchodního rejstříku upravuje Občanský soudní řád.

Externí odkazy