Paralelní zapojení

Z Multimediaexpo.cz

Paralelní zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu vedle sebe, tzn. paralelní obvod obsahuje uzly, ve kterých se vodiče větví, a součástky mohou být umístěny v různých větvích.

ParalelniZapojeni.png

Elektrické napětí mezi dvěma uzly je stejné pro všechny větve.

Elektrický proud procházející jednotlivými větvemi může být různý a závisí na odporu součástek ve větvích. Z Ohmova zákona plyne \(I_i = \frac {U}{R_i}\), kde Ii je proud v i-té větvi, U je elektrické napětí mezi uzly, Ri je elektrický odpor v i-té větvi.

Převrácená hodnota celkového elektrického odporu Rc paralelně zapojených součástek se rovná součtu převrácených hodnot odporů R1, R2, … součástek v jednotlivých větvích:

\(\frac{1}{R_\mathrm{c}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}\)

Při paralelním zapojení elektrických zdrojů zůstává celkové elektromotorické napětí stejné, zdroje však mohou dodávat celkově větší elektrický proud.

Jako symbol paralelního spojení rezistorů se používají dvě čárky „||“. Pro dva rezistory spojené paralelně lze použít zjednodušený vztah:

\(R_\mathrm{c} = R_1 \| R_2 = {R_1*R_2 \over R_1 + R_2}\)


Typickým použitím paralelního obvodu je současné zapojení více spotřebičů v domácnosti, protože přerušením obvodu v některé větvi (vypnutí spotřebiče) se nepřeruší obvod v jiné větvi (jiný spotřebič běží dál).

Související články