Parts per million

Z Multimediaexpo.cz

Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výrazem pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion. Obdobně jako procento (jedna setina) či promile (jedna tisícina) se používá pro znázornění poměru jedné části vůči celku.

1 % = 10 000 ppm
1 ‰ = 1 000 ppm

Obsah

Použití

Velice často se lze s tímto poměrem setkat např. ve zprávách o znečištění životního prostředí, kdy jsou tímto poměrem udávány maximálně přípustné koncentrace tuhých látek, oxidů síry nebo dusíku v ovzduší apod. Velký význam má jednotka také v analytické chemii a toxikologii. Výpočet PPM se rovněž často využívá ve výrobních i jiných společnostech ke sledování „zmetkovitosti“. (Množství neshodných výrobků - „zmetků“ z jedné dávky nebo za sledované časové období se vydělí celkovým počtem kusů ve stejné dávce nebo za sledované období a následně vynásobí 1 000 000.) Používá se jako ukazatel při např. meziročním srovnávání efektivity výroby nebo při srovnávání jednotlivých podniků. Občas se můžeme setkat i se zkratkou ppb, která představuje 1 miliardtinu z celku (parts per billion).

Upozornění

Přestože je ppm z fyzikálního hlediska bezrozměrné, zvláště pokud jde o koncentrace, je třeba jasně rozlišovat kontext, ve kterém je použit. Pokud se hovoří o poměru objemů, hmotností nebo počtu atomů mohou (ale spíše nemusejí) vycházet stejná čísla.

  • 1 ppm je sám o sobě bezrozměrný zlomek, může označovat např. jednu sekundu ve 280 hodinách
  • 1 ppma (1 ppm atomic) označuje jednu částici dané látky na každých 999999 jiných částic
  • 1 ppmv (1 ppm volume) označuje jednu objemovou část v milionu, což zhruba odpovídá jedné kapce inkoustu ve 150 litrech vody
  • 1 ppmw (1 ppm weight) označuje jednu hmotnostní část v milionu, např. jeden gram v jedné tuně

Související články

Externí odkazy