Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Reklama

Z Multimediaexpo.cz

Alena Šeredová v reklamě na budově v Plzni (2009)
Jennifer Hawkins v reklamě na autobusu

Reklama je jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.

Reklama je také známá pod moderním pojmem marketingová kampaň – tento výraz se používá, když obchodník (obecněji nabízející) využije několik komunikačních kanálů zároveň nebo jejich kombinaci. Například rozhlasová reklama může vysvětlovat televizní spot apod.

Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ (znovu křičeti), což odpovídalo obchodní komunikaci v době, kdy nebyl k dispozici rozhlas, televize nebo dokonce internet. Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“.

Obsah

Historie

Reklama je možná stará jako samo lidstvo či od vzniku obchodování. Ve svých prvopočátcích ovšem existovala pouze v grafické podobě: Stále ještě se s touto formou reklamy můžeme setkat na tržištích, kde jeden obchodník přes druhého ukazuje obraz předmětu a vychvaluje své zboží. Reklama v ústní psané podobě samozřejmě přichází později.

První písemný záznam o reklamě se dochoval na hliněné tabulce, kterou archeologové objevili v Egyptě, v místě bývalého starověkého královského města Memfis. Stojí na ní: „Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen.“ Jde tedy o první – i když skromný – čtyři tisíce let starý billboard.

S vynálezem knihtisku vzniká tištěná reklama, od té doby jsou známy letáky a tištěné inzeráty, i když samozřejmě neměly dnešní podobu.

Průmyslová revoluce zahájila období, kdy se reklama začíná vyvíjet taková, jakou ji známe dnes. Výrobky průmyslových podniků potřebovaly odbyt a v roce 1841 vzniká v USA první profesionální reklamní agentura.

Zvláště reklamy z První republiky jsou dokladem toho, že s rozmachem sdělovacích prostředků, zvláště pak novin, rostl i objem reklamy.

Do reklamy se řadí i označování firemních budov či prodejen pomocí nápisů či vývěsních štítů. Patří sem též různé reklamní poutače – stojany, tabule či billboardy a zařízení v místě prodeje (dnes například stále častěji používané LCD obrazovky přehrávající v prodejně dokola reklamní spoty). Oboru, jehož předmětem je výroba těchto reklamních prvků, se říká signmaking.

Druhy reklamy

 • Internetová reklama (bannerová reklama, kontextová reklama, SEO) – Internetovou reklamou se rozumí přilákat na své webové stránky co nejvíce návštěvníků, nejvíce používanou metodou, jak tohoto docílit, je tzv. SEO (Search Engine Optimization). Tato metoda je také nejvýuživanější hlavně proto, že je zdarma a nedá se ovlivnit finančními prostředy. Proto záleží na každém, jak se do této vědy ponoří, a začne s on-page nebo off-page optimalizací svých webových stránek. Jelikož se reklama na internetu každým dnem rozrůstá, a čím dál více předbíhá podíl na trhu venkovních reklam (billboardy, reklamní tabule, aj.) má SEO velkou váhu a může Vašemu podnikání opravdu pomoci. Pokud vlastníte komeční webové stránky, a nepohybujete se v této branži (tvorba www stránek, kódování), doporučuji si nechat udělat nezávaznou kalkulaci na SEO Vašich webových stránek pro Váš konkrétní obor, např. u společností, které se zabývají reklamní činností, jako tvorba webových stránek, internetovou reklamou, aj. Investice do SEO se obvykle rychle vracejí, v podobě zvýšení počtu návštěvníků Vašich webových stránek a tím i objednávek služeb či produktů. Velice účinné jsou také reklamní systémy od společností Google a Seznam. Google nabízí reklamní systém Adwords, Seznam pak Sklik. Tyto reklamní systémy jsou již placené, a platí se za kliknutí na Vaši reklamu (PPC = Pay Per Click), ne za zobrazení. S těmito systémy se dají vytvářet rozsáhlé reklamní kampaně navazující např. na venkovní reklamu, a tímto ji podpořit i na internetu.
 • Televizní reklama
 • Tisková reklama (inzerát, akční leták)
 • Světelná reklama - Jedná se o osvětlený reklamní panel, který má propagační a informační funkci. Tato reklama se umísťuje před obchodní domy, čerpací stanice, malé obchody i administrativní budovy. Instaluje se na reklamní věže nebo na střechy či stěny budov. Využívá se venku i ve vnitřních prostorách.
 • Rozhlasové spoty
 • Mobilní reklama (reklama na autech, dopravních prostředcích apod.)
 • Venkovní reklama (plakáty, billboardy, atypické reklamní plochy - štíty domů, ploty apod.)
 • Alternativní média (chodící reklama, City Light vitríny, reklamy vlečené letadlem, městský mobiliář - lavičky, zastávky MHD, hodiny, digitální teploměry, atd.)
 • Propagační předměty (např. trička nebo propisky s nápisem nebo logem propagované firmy atd.)

Legislativa

 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky.

Reklama především nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zakázané.

Zvláštní podmínky se vztahují na reklamu uvádějící zvláštní nabídku, reklamu zaměřenou na mládež do 18 let, reklamu na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léčiva, zdravotnické prostředky, potraviny, kojeneckou výživu, prostředky na ochranu rostlin, střelné zbraně a střelivo a pohřebnictví.

Reklama jako pojem práva Evropské unie

Pojem reklama má svůj původ v právním řádu EU, zejména ve směrnici č. 2006/114/ES. Je nutné upozornit na tu skutečnost, že právo EU přisuzuje pojmu "reklama" pro účely právní regulace odlišný význam, než je tento chápán v mnoha členských státech EU. Vzniká všeobecné "zmatení reklamou", kdy se odborníci stále přou, co to je a co už není reklama ve smyslu práva. Odpověď vyplývající z práva EU je přitom velmi jednoduchá.

Definice (právo EU): „Reklamou“ se rozumí každé předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků.

Reklama je tedy každé informační působení (každé předvedení) realizované právě profesionálními obchodníky, kteří tímto chtějí cílevědomě poskytnout, a to libovolnou formou a libovolným informačním obsahem, přímou či nepřímou podporu realizaci jakýchkoliv obchodních transakcí.

Regulace reklamy tak představuje specifický režim regulace každého informačního působení profesionálních obchodníků ve společnosti a na společnost jako takovou - nikoliv pouze na koncového spotřebitele. Reklama z pohledu práva EU je de facto přesným synonymem pojmu "profesionální komerční komunikace". Tato zcela logická a správná myšlenka práva EU zůstává stále nepochopena, a to i kvalifikovanou právní veřejností v mnoha členských státech EU.

Reklama podle kategorie

 • Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol získat nové zákazníky a posílit "věrnost" stávajících uživatelů
 • Reklama orientovaná na produkt - snaží se zvýšit odbyt výrobků, popř. oznamuje zavedení nového produktu na trh
 • Reklama orientovaná na trh - snaží se oslovit určitou "cílovou skupinu" uživatelů
 • Reklama orientovaná na vlastní podnik - pokouší se změnit image firmy v očích veřejnosti

Reklama podle účelu

 • Informativní reklama (informuje o nových produktech, akcích,...)
 • Přesvědčovací reklama (dává důraz na značku, podněcuje zákazníky k rychlé koupi)
 • Připomínací reklama (připomíná, kde si určitý výrobek mohou zákazníci koupit, nebo do kdy si ho mohou koupit)
 • Reklama na důležité věci, jako např.na třídění odpadků

Cíle reklamy

 • tvorba zisku
 • tvorba silné značky
 • zvýšení poptávky
 • posílení pozice na trhu
 • zlepšování pověsti firmy – pozitivní image
 • motivace vlastních pracovníků
 • rozšíření distribuční sítě

Vlastnosti efektivního reklamního sloganu

 • Reklamní slogan by měl být originální, nápaditý, poutavý a výstižný.
 • Reklamní slogan by měl být stručný, krátký, srozumitelný a lehce zapamatovatelný.
 • Reklamní slogan by měl sdělovat výhody produktu nebo značky.
 • Reklamní slogan by měl poskytovat spotřebiteli důležitý užitek nebo řešení.
 • Reklamní slogan by měl upoutat pozornost a vyvolat touhu spotřebitele po potřebě.
 • Reklamní slogan by měl dát spotřebiteli pocit spokojenosti se značkou, produktem či službou.

Vaše paní neumí vařit? Nechte si ji doma pro potěšení a k nám choďte na obědy. (vývěska v jedné chicagské restauraci)

Metody klamavé reklamy

 • Reklama navozuje, že bez koupě zboží můžete utrpět vážnou újmu vy, nebo vaše děti.
 • Reklama proklamuje vlastnosti, které výrobek nemá nebo mít nemůže.
 • Reálné složení výrobku neodpovídá složení uvedenému na obalu.
 • Vyobrazení na obalu výrobku naprosto neodpovídá obsahu balení.

YouTube

How the Internet Is Changing Advertising
8 Reasons Advertising Doesn't Work Anymore


Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Reklama
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Reklama