V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Toxicita

Z Multimediaexpo.cz

Hazard T.png

Toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží.

V zásadě všechny chemické sloučeniny mohou být při užití příliš velkého množství toxické. Například i požití velkého množství vody může rozvrátit homeostázu a způsobit člověku smrt. Rovněž prakticky všechny syntetické léky jsou ve větším množství toxické, přičemž čím jsou účinnější, tím jsou toxičtější.

Měření

Aby bylo možno toxicitu měřit a srovnávat, byla zavedena stupnice označovaná zkratkou LD (z anglického lethal dosesmrtná dávka). Nejčastěji se lze setkat s variantou LD50, tzn. označení dávky, po které uhynulo 50 ze 100 laboratorních potkanů, kterým byla látka podána různými způsoby (především orálně). Někdy se používá i varianta LD90 pro úhyn 90 %.

Jinou stupnicí, užívanou pro plynné sloučeniny, je smrtná koncentrace ve vdechovaném vzduchu, ve zkratce LC.

Toxicita je buď akutní (po jednorázové aplikaci), nebo chronická (po opakované aplikaci).

Při udávání hodnot LD je nutno zároveň s dávkou na kg a koncentrací zkoumané sloučeniny uvést i způsob aplikace, např. perorální (ústy), perkutánní (kůží), inhalační (vdechováním), parenterální (mimostřevní, např. nitrožilní, nitrosvalový, podkožní), rektální (konečníkový), dále uvést druh zvířete, jeho pohlaví, stáří a dobu pozorování zvířete po aplikaci. U chronické toxicity je krom uvedených údajů nutné uvádět i intervaly aplikací a dobu celého pokusu.

Rozdělení látek dle toxicity

Zde se využívá několik stupnic dle organizmu, na který má látka působit. Nejčastěji se látky dělí dle působení na člověka a na včely. V případě toxicity pro člověka jsou na obalech používaných látek uváděny značky:

  • T+ – látka vysoce toxická
  • T – látka toxická
  • Xn – látka zdraví škodlivá
  • Xi – látka dráždivá
  • C – látka žíravá
  • bez značky – látka, u níž není toxicita udána. (Není totéž jako látka netoxická.)

Příklady

Z nejznámějších jedů: arsenikLD50 = 20 mg/kg hmotnosti těla, kyanovodík má LD50 = 1,5 mg/kg a LD50 THC = 1259 mg/kg.

Související články