Církev

Z Multimediaexpo.cz

Církev (řecky κυριακή ἐκκλησία shromáždění Pánovo [z κύριος Pán – tj. Ježíš Kristus a ἐκκαλεὶν svolávat], latinsky ecclesia shromáždění, hebrejsky קהל qahal slavnostní shromáždění Božího lidu, do češtiny přes staroslověnské crky, gen. crkve církev) je českým právem chápána jako křesťanská náboženská společnost.

Slova se užívá v těchto významech:

 1. Ve smyslu společenství všech křesťanů; tomuto významu odpovídá teologický pojem tělo Kristovo, v němž jsou jednotliví věřící částmi tohoto těla a Kristus duchovní hlavou. Viz křesťanství.
 2. Ve smyslu jednotlivé církve, tj. vyznání nebo denominace. V protestantských církvích se pro tento význam užívá též pojmu sbor ve smyslu jednotlivého shromáždění věřících. Pojem denominace (z latinského denominare vyjmenovávat) se používá pro označení takovéto jednotlivé církve. Podobně se používá i pojmů vyznání (náboženské) nebo konfese (z lat. confessio). Tomuto významu se věnuje tento článek.
 3. V katolickém prostředí se tímto samotným pojmem označuje sama katolická církev.
 4. Teologicky se pojmu církev věnuje teologické odvětví ekleziologie, která se snaží popsat, jak církev sama sebe chápe.

Registrovaná církev může zakládat církevní právnické osoby, nejběžnější církevní právnickou osobou je farnost.

Obsah

Základní členění církví

Toto schéma zachycuje zjednodušený vývoj církví, který vedl k jejich rozdělení. Schéma nezahrnuje vznik Starokatolické církve roku 1870.

Některé skupiny nepovažuje většina křesťanů za součást křesťanství, ačkoliv oni sami se za křesťanské církve či společnosti považují. Mezi ně patří např.

Seznam registrovaných církví v České republice

Viz Seznam církví a náboženských společností v Česku
 1. Apoštolská církev
 2. Bratrská jednota baptistů
 3. Církev adventistů sedmého dne
 4. Církev bratrská
 5. Církev československá husitská
 6. Církev Křesťanská společenství
 7. Církev Nová naděje
 8. Církev řeckokatolická
 9. Církev římskokatolická
 10. Církev Slovo života
 11. Církev živého Boha
 12. Českobratrská církev evangelická
 13. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
 14. Evangelická církev metodistická
 15. Jednota bratrská
 16. Křesťanské sbory
 17. Luterská evangelická církev a. v. v České republice
 18. Novoapoštolská církev v České republice
 19. Pravoslavná církev v českých zemích
 20. Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice
 21. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 22. Starokatolická církev v České republice
 23. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice
 24. Obec křesťanů v České republice
 25. Náboženská společnost českých unitářů
 26. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

Ne všechny společnosti státem registrované jako církve jsou považovány za křesťanské z hlediska většinového proudu křesťanství; některé jsou běžně označovány za sekty.

Zastoupení křesťanských církví v České republice

Podle přihlášených při sčítání lidu

Skladba obyvatelstva podle náboženského vyznání.png
1950 1991 2001
Církev římskokatolická 6 792 046 4 021 385 2 740 780
Českobratrská církev evangelická 401 729 203 996 117 212
Církev československá husitská 946 813 178 036 99 103
Svědkové Jehovovi 14 575 23 162
Pravoslavná církev 50 365 19 354 22 968
Evangelická církev a.v. v ČR 22 403 14 885
Slezská církev evangelická a.v. 57 741 33 130 14 020
Církev bratrská 5 373 2 759 9 931
Církev adventistů sedmého dne 7 674 9 757
Církev řeckokatolická 32 862 7 030 7 675
Křesťanské sbory 3 017 6 927
Luterská evangelická církev a.v. v ČR 5 412
Apoštolská církev 1 485 4 565
Církev Křesťanská společenství 4 012
Bratrská jednota baptistů 2 745 2 544 3 622
Jednota bratrská 5 401 3 426
Evangelická církev metodistická 2 917 2 855 2 694
Starokatolická církev 2 725 1 605
Církev Ježíše Krista Sv. posl. dnů 1 366
Novoapoštolská církev 427 449
Náboženská spol. českých unitářů 365 302
Anglikánská církev 201
ostatní 32 887 22 377 194 014
bez vyznání 519 962 4 112 864 6 039 991
nezjištěno 22 889 1 665 617 901 981

Zastoupení věřících obyvatel v české společnosti

Podíl věřících v jednotlivých věkových skupinách v ČR (2001)
Zastoupení jednotlivých věkových skupin ve věřícím obyvatelstvu ČR (2001)

Následující grafy ukazují, jak jsou věřící zastoupeni v jednotlivých věkových skupinách a jaký je samotný profil věřících podle věkové skupiny.

Odluka církve od státu

Odluka církve od státu znamená, že se stát nestará o církve více než o ostatní spolky a církve nemluví do záležitostí státu. Prototypem tohoto modelu je Francie (s výjimkou Alsaska-Lotrinska, kde platí místní právo). V ČR provedena nebyla; duchovní některých církví jsou placeni ze státního rozpočtu na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů.

Související články

Externí odkazy