Chemická vazba

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Chemická vazba je silová interakce mezi dvěma atomy. Pomocí chemické vazby se jednotlivé atomy seskupují do molekul.

Obsah

Parametry chemické vazby

Disociační energie vazby - práce, kterou je nutno vynaložit na zrušení vazby mezi atomy a oddálení atomů od sebe na takovou vzdálenost, aby na sebe silově nepůsobily. Vyjadřuje se nejčastěji v elektronvoltech. Délka vazby - mezijaderná vzdálenost (vzdálenost mezi středy atomů spojených vazbou). Řádově se jedná o pikometry. Závisí na rozměrech jednotlivých atomů, řádu vazby (vazba vyššího řádu je kratší), typu hybridizace překrývajících se atomových orbitalů (větší podíl orbitalů s zkracuje délku vazby)

Dělení vazeb

Obecné dělení:

Dělení vazeb podle polarity

Polarita chemické vazby je dána rozdílem elektronegativit atomů:

Dělení vazeb podle násobnosti

Teorie vazeb

Existuje několik teorií které popisují chemickou vazbu, mj.:

Soubor:Electron dot.png
Příklad zápisu chemických vazeb podle teorie G. N. Lewise

Předpoklady vzniku vazby

  1. dostatečné přiblížení atomu, kdy dochází k překrytí valenčních orbitalů
  2. počet, energie a prostorové uspořádání elektronů musí umožnit vznik elektronového páru

Při vzniku vazby se soustava izolovaných atomů dostane do minima své potenciální energie. Nedojde-li ke vzniku vazby, jedná se o tzv. nevazebnou interakci, potenciální energie roste se snižující se vzdáleností a atomy se odpuzují.

Související články

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace