Kov

Z Multimediaexpo.cz

Ocelové osičky

Kovy jsou prvky chemicky charakterizované jako elektropozitivní, mají snahu předávat valenční elektrony a tvořit jednoatomové kationty.

Kovy jsou hojně průmyslově využívány pro svoje ojedinělé fyzikální vlastnosti a pro snadnou zpracovatelnost. První zpracování kovů bylo uskutečněno asi 7 tisíc let před našim letopočtem na území dnešního Turecka[1].


Obsah

Skupiny kovů v periodické tabulce

Alkalické kovy: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Kovy alkalických zemin: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

Přechodné kovy:
- Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn;
- Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd;
- Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg;

Ušlechtilé kovy: Cu, Ag, Au, Hg, Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt

Kovy skupiny železa: Fe, Co, Ni

Platinové kovy: lehké: Ru, Rh, Pd; těžké: Os, Ir, Pt

Lanthanoidy: (La), Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

Aktinoidy: (Ac), Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr

Vlastnosti

Toxické kovy jsou kovy (antropogenního nebo přirozeného původu, avšak ve vyšší koncentraci než je optimální) mající toxické účinky. Mezi toxické kovy jsou řazeny např.: kadmium, rtuť, olovo. Významnou skupinou toxických kovů jsou těžké kovy.

Mezi známé kovy patří:

Materiály které jsou složeny z atomů více kovů se nazývají slitiny. Typickými slitinami, známými z běžného života, jsou např.:

Výroba

Je založen na redukci jejich oxidů (při redukci dochází ke snížení ox. čísla). Dobrým redukčním činidlem je uhlík, kterým lze redukovat většinu kovů kromě těch, které se s ním slučují za vzniku karbidů. Z dalších rud lze použít uhličitany nebo sulfidy, popř. halogenidy. Mnohé kovy se připravují elektrolýzou taveniny halogenidů, hydroxidů nebo oxidů. Slitiny se připravují smíšením dvou nebo několika roztavených kovů, které vytvoří homogenní kapalinu. Ta dodatečným snížením teploty ztuhne.

Redukce chemická

  1. redukce oxidů uhlíkem
  2. redukce vodíkem (Mo, W)
  3. redukce Al – aluminotermie (Cr, Mn, Co)

Redukce elektrochemická

  1. redukce Mg (Ti, Si)
  2. elektrolýza (Na, K)
  3. elektrolýza s přísadou tavidla Al
  4. vytěsnění méně ušlechtilým kovem (Fe + CuSo4 → FeSo4 + Cu)

Redukce

  1. tepelný rozklad solí za vzniku oxidů

LiteraturaChybná citace Nalezena značka <ref> bez příslušné značky <references/>.