Hradba

Z Multimediaexpo.cz

Rekonstruované opevnění města Písek v lokalitě Na Parkánech.
Hradby v Carcassonne, Francie (památka UNESCO)

Hradba je základním prvkem pasivní obrany, užívaným ve fortifikační architektuře především ve starověku a středověku. Především k ochraně měst, pevností hradů atp. Historickými předchůdci hradby jsou val a palisáda, přestože obě zmíněné lze považovat též za formu hradby. Jako hradbu ovšem zpravidla chápeme zděnou, zpravidla kamennou zeď. V raném středověku byly časté také hradby tvořené pomocí dřevěné konstrukce, která byla kameny pouze vyplněna.

Hradba je zpravidla opatřena ochozem, který umožňuje aktivní obranu ostřelováním předpolí. Existují ovšem i případy hradeb, které ochozem opatřeny nebyly a váha aktivní obrany spočívala pouze na hustě umístěných hradebních věžích. Hradba zpravidla byla vybavena tzv. cimbuřím, které umožňovalo obráncům efektivnější krytí za jednotlivými stínkami (zuby) hradby. S rozvojem střelných zbraní v pozdním středověku bývaly hradby opatřovány krytým podsebitím, které jednak umožňovalo efektivnější obranu paty hradby a navíc chránilo střelné zbraně před zvlhnutím prachu atp. V pozdním středověku se také mění podoba a proporce hradby. Dochází k jejímu mohutnění, objevují se v ní kasematy a nakonec se mění do podoby nízkých obezděných zemních bastionů. Specifickým typem hradeb středověkých měst a hradů je hradba parkánová, někdy má hradba specifickou podobu, například: štítová hradba, plášťová hradba atp. Hradba zpravidla bývala kombinována s dalšími fortifikačními prvky, baštami, věžemi, příkopem atp. Zděna bývala zpravidla z lomového kamene, v některých částech Evropy však také z tesaných kvádrů. V místech s nedostatkem kamene byly hojně používány též cihly. Především v případě skalních hradů byly používány jako hradby také přitesané skály.

Hradby evropských měst začaly být jako nepotřebné hromadně demolovány v průběhu 19. století, což umožnilo nový rozvoj a růst měst. V místech demolovaných hradeb často vznikly sady či okružní ulice, například Ringstrasse ve Vídni.

Reference

  • DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury, Baset, Praha 2002, ISBN 80-86223-90-6, S. 370–372.

Literatura

  • WINTER, Zikmund. V ohradě měst a městských zdech. Svazek 7. Praha : Otto, 1914. (Sebrané spisy Zikmunda Wintra.) Dostupné online. - kapitola Pod hradbami.  
  • WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst : Život veřejný v 15. a 16. věku : mezi roky 1420-1620. Svazek první. Praha : Matice česká, 1890. Dostupné online. Kapitola Městská zeď a parkán ad., s. 215-233.  

Související články


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Hradba
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Hradba