Joule

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Joule (zkratka J) je jednotka práce a energie. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem:

J = kg·m2·s-2 (též N·m) , kde kg je kilogram, m je metr, s je sekunda, N je newton

1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m.

Další jednotky energie

Jednotka joule byla pojmenována na počest anglického fyzika Jamese P. Joulea. K zapamatování základních jednotek, ze kterých je složena, lze využít rovnici E=mc² (E je energie v joulech, m hmotnost v kilogramech, c rychlost světla v metrech za sekundu). Protože jednotka 1 joule je relativně malá, používají se v praxi její násobky (kilojoule, megajoule, gigajoule, terajoule), případně se používají jednotky odvozené z jednotky výkonu (1 Watt) - například kilowatthodina (kWh). Samotná jednotka joule se dá tímto způsobem chápat jako wattsekunda. Přepočty joule na kWh:

Starší jednotky energie jsou kalorie (zkratka cal) a erg. Pro malé energie na atomární úrovni se používá též jednotka elektronvolt (zkratka eV).

V souvislosti se spotřebou energie se občas vyskytuje i jednotka zvaná tuna ekvivalentu ropy (Ton of Oil Equivalent - TOE nebo toe). Odpovídá energii získané z jedné tuny ropy. Řídčeji se objevují jednotky jako barel ekvivalentu ropy (Barrel of oil equivalent - BOE). Další zavedené jednotky jsou BTU (British Thermal Unit - britská teplotní jednotka), therm a tTNT (tuna trinitrotoluenu).


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace