Doktor všeobecného lékařství

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Lékařka

Doktor všeobecného lékařství (zkratka MUDr., latinsky medicinae universae doctor), je akademický titul udělovaný po šestiletém studiu oboru „všeobecné lékařství“ na lékařské fakultě a po složení závěrečných státních rigorózních zkoušek. V mnoha státech je získání obdobného titulu nezbytnou podmínkou k umožnění vykonávání lékařského povolání.

Podle českého zákona o vysokých školách je slovním vyjádřením titulu MUDr. doktor medicíny. V anglosaských zemích lékaři dostávají titul M.D. (angl. Medical Doctor, lat. medicinæ doctor). Tento titul se píše za jménem. V Německu lékaři používají titul Dr. med., který se píše před jménem. K jeho přiznání je nutné obhájit disertační práci.[1]

Obsah

Vývoj označení v českých zemích

Až do roku 1953 byl titul MUDr. označován jako „doktor veškerého lékařství“.[2] Mezi lety 1954–1966 lékaři získávali pouze profesní označení „promovaný lékař“, poté jim byl ale zpětně přiznán titul „doktor medicíny“.[3] Ten byl pak udělován až do roku 1990,[4] kdy se označení změnilo na „doktora všeobecné medicíny“,[5] ale roku 1998 se opět vrátilo k „doktoru medicíny“.[6]

MUC.

Studenti lékařských fakult dříve používali akademické označení MUC. (medicinae universae candidatus - kandidát všeobecného lékařství), dnes se však už prakticky neobjevuje. Nejde totiž o oficiální, českým právem upravený akademický titul a proto je jeho případné užívání zcela bez významu. Pro současnost některé zdroje uvádějí, že tento titul má student právo používat již po proběhlé imatrikulaci, po splnění určitých zkoušek, po šesti semestrech[7] či až po složení první části státní závěrečné zkoušky.[8] Vychází to z tradice z období první československé republiky, protože dřívější studium na lékařské fakultě probíhalo formou postupných státních zkoušek a volitelných zkoušek rigorózních (přísných zkoušek doktorských), pokud chtěl student později získat titul MUDr. Ty byly celkem 3 za celou dobu studia[9] a neoficiální titul MUC. bylo možno začít používat po úspěšném složení první z nich.[10]

Související články

Reference

  1. http://www.thieme.de/viamedici/medizinstudium/promotion/akademischegrade.html
  2. Čl. II § 1 nařízení č. 57/1872 ř. z., rigorosní řád fakulty lékařské. § 1 nařízení č. 271/1899 ř. z. a § 1 nařízení č. 102/1903 ř. z.
  3. § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 27/1966 Sb.
  4. § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, a § 42 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách
  5. § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
  6. § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
  7. http://www.zkratky.cz/MUC.
  8. http://wiki.medik.cz/wiki/Medik
  9. Ottův slovník naučný, heslo Doktor
  10. PhDr. P. Urbášek, O vědeckých a vědeckopedagogických titulech na univerzitách v minulosti, in Žurnál UP č. 21/2004, str. 8