V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Lékařství

Z Multimediaexpo.cz

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví lidí. Úzce navazuje na biologii. Opírá se o poznatky biologie, chemie, fyziky a stále více se prosazuje také informatika.

Zakladatelem tradice současného lékařství byl řecký lékař Hippokratés, který žil v 5. století př. n. l. Lékařství se dělí na mnoho teoretických a praktických disciplín. Např. chirurgie, zubní lékařství, patologie, imunologie...

Lékař je absolvent studijního magisterského programu Všeobecné lékařství lékařské fakulty (v ČR jen prezenční formou), má titul MUDr. (Medicinae universae doctor, doktor všeobecného lékařství). Zubní lékař studuje na lékařské fakultě ve specifickém oboru, nově získává titul MDDr. (Medicinae dentalis doctor, doktor zubního lékařství).

Podle své odbornosti skládá odborné zkoušky – atestace.

Obsah

Hlavní medicínské disciplíny a některé podobory

Klasická medicína

Pojmem klasická medicína se obvykle označují takové obory, které využívají postupy a metody vyučované na lékařských fakultách. Vychází se z přírodovědné tradice. Poznání v medicíně se částečně opírá o pozitivizmus, nicméně hlavním vlivem je racionální skepticizmus. Hlavním kritériem pro zařazení nové metodiky do praxe je prokázání účinnosti souborem postupů založených především na moderní induktivní logice, tedy na využití statistiky. Soubor těchto postupů se označuje jako Evidence Based Medicine (medicína založená na důkazech).

Obory klasické medicíny

Problémem je, že oborů a podoborů je možno definovat značné množství. Obvykle se dělí do hlavních skupin podle hlavních terapeutických přístupů na obory interní, kde je tradičním nástrojem farmakoterapie, chirurgické, kde je tradičním nástrojem anatomická intervence, a psychiatrické, kde není snadno uchopitelný vlastní předmět. Stručný přehled nejvýznamnějších oborů může vypadat např. následovně, podrobný seznam odborností je ve článku seznam lékařských odborností, seznam oborů, ve kterých může být lékař atestován je ve článku atestace.

Alternativní medicína

Alternativní medicína je široký pojem zahrnující všechny metody ne-klasické medicíny. Jejich společným znakem je, že metody a postupy nejsou testovány na účinnost, mnohdy jsou postaveny na alternativních filozofických nebo dokonce pseudofilozofických názorech nebo na nepochopení či desinterpretaci poznatků moderní vědy. Mnohdy je neprovádí lékař ale léčitel,který není právně odpovědný za poškození svého klienta. Často však jde o dobré psychology a tak mohou pacientům skutečně pomoci s psychosomatickými poruchami. Pro alternativní medicínu se v někdy používá označení CAM (angl. Complementary and Alternative Medicine). Některé obory alternativní medicíny:

Související články

Externí odkazy