V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Mechanika tekutin

Z Multimediaexpo.cz

Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj. silami v kapalinách a plynech a pohybem kapalin a plynů (prouděním).

Tekutiny (tedy kapaliny a plyny) se na rozdíl od pevných látek vyznačují tekutostí, tedy schopností měnit svůj tvar a přizpůsobovat se tvaru nádoby, v níž se nachází. Schopnost tekutin téci je pro různé látky různá a je závislá na jejich vnitřním tření (viskozitě).

Obsah

Rozdělení

Část mechaniky tekutin zabývající se kapalinami se nazývá hydromechanika (hydraulika) a část zabývající se plyny se nazývá aeromechanika. Velké množství zákonitostí mechaniky tekutin je možné aplikovat i v těchto oblastech.

K přesnějšímu roztřídění jevů patřících do mechaniky tekutin lze tento obor rozdělit na hydrostatiku, aerostatiku, hydrodynamiku a aerodynamiku.

Pomocné pojmy

Ideální kapalina - Ideální plyn - Skutečná kapalina (Reálná kapalina) - Skutečný plyn (Reálný plyn) - Tekutost - Vnitřní tření

Hydrostatika

Hydrostatická tlaková síla - Hydrostatický tlak - Spojené nádoby - Hydrostatické paradoxon - Vztlaková síla - Archimédův zákon - Plování těles - Pascalův zákon

Aerostatika

Atmosférický tlak - Podtlak - Přetlak - Manometr - Barometr - Aneroid - Barograf - Normální atmosférický tlak

Hydrodynamika

Proudění - Ustálené proudění - Proudnice - Laminární proudění - Turbulentní proudění - Objemový průtok - Rovnice kontinuity - Tlaková potenciální energie - Bernoulliho rovnice - Hydrodynamický paradox - Navier-Stokesova rovnice

Aerodynamika

Odpor prostředí - Odporová síla - Součinitel odporu - Aerodynamický tvar - Aerodynamická vztlaková síla

Veličiny

Hydrostatická tlaková síla - Hydrostatický tlak - Vztlaková síla - Objemový průtok - Odporová síla - Viskozita

Související články

Externí odkazy