Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Nápověda:Pravopisné rady

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Zde by se mělo nacházet poučení o pravopisných jevech, které jsou – podle četnosti chyb – uživatelům internetu a některým přispěvatelům Multimediaexpo.cz méně známé. Podrobnější a úplné informace lze najít v Pravidlech českého pravopisu nebo v mluvnici. Tato stránka se netýká pravopisu na Multimediaexpo.cz jako takového.

Obsah

Skloňování řeckých a latinských jmen

Vlastní jména na -us, -os, -es, -as (latinská a řecká) rodu mužského mají ostatní tvary bez -us, -os, -es, -as podle vzoru pán, jako Augustus, Olympos, Homéros (zpravidla Olymp, Homér), Aristoteles, Pythagoras - Augusta, Olympu, Homéra, Aristotela, Pythagora (u jmen na -as také řidčejí podle vzoru předseda, tedy Pythagory).

Také obecná jména latinského původu na -us mají zpravidla ostatní pády bez -us, srov. socialismus - socialismu, humanismus - humanismu (a jiná na -ismus), a dále cyklus, rytmus - cyklu, rytmu aj. Ale je cirkus - cirkusu, luxus - luxusu, turnus - turnusu apod.

Jména zakončená na -ius mají rovněž v ostatních pádech tvary bez -us, jako Vergilius, génius, rádius, 2. pád Vergilia, génia, rádia...; v množném čísle mají tato jména ve 4. a 7. pádě tvary podle měkkého vzoru, 4. pád génie, 7. pád génii.

Příjmení na -us (-ius) mají v ostatních pádech tvary s tímto zakončením, nebo řidčeji bez něho (např. Mathesius, 2. pád Mathesia i Mathesiusa, Kramerius, 2. pád Krameria i Krameriusa, Serbus - Serbusa apod.).

U značného počtu latinských a řeckých místních a osobních jmen jinak zakončených se rovněž neshoduje zakončení 1. pádu s kmenem v pádech ostatních, jako Nero - Nerona, Cicero - Cicerona, Apollo (n. Apollón) - Apollóna, Paris - Parida, Artemis - Artemidy, Pallas - Pallady, Jupiter - Jova.

Výňatek ze Stručné mluvnice české, SPN 1992, strana 78

10 kg, nebo 10kg

Pokud je číslo následováno jednotkou s mezerou, jde o dvě slova: 10 kg = deset kilogramů. Kdežto v případě bez mezery jde o přídavné jméno, tedy o jedno slovo: 10kg = desetikilogramový. Týká se i dalších jednotek, takže správně jsou následující výrazy:

Nesprávně je 15ti letý kapitán.

Poznámka: v případě psaní čísla s jednotkou, např. 10 kg banánů, je vhodné mezi číslo a jednotku místo obyčejné mezery vkládat mezeru tvrdou: 10 kg banánů.

Řadové číslovky

V češtině se označují vždy tečkou:

Přidávání koncovek k číselnému zápisu typu 5-tá verze, 17-tého listopadu, 1-ní místo není správně.

V případě, že číslo je za substantivem, např. bod 5, a lze ho tedy vyslovit jako číslovku základní, tečka se nepíše.

Viz

Viz není zkratka, ale rozkazovací způsob od slovesa vidět. Není proto důvod za ním psát tečku jako za zkratkou.

Velká písmena po předložce

Pokud název označení místa, budovy apod. začíná předložkou, píše se předložka i první následující slovo s velkým počátečním písmenem. Nepíše se tedy ulice U lesa, ale U Lesa.

Přivlastňovací zájmena

Nezapomeňte, že pokud přivlastňujeme podmětu, je v češtině (na rozdíl od angličtiny či jiných jazyků, odkud zřejmě častá chyba pramení) potřeba užít zvratné zájmeno "svůj". Správně je tedy "Zeptejte se svého lékárníka", nikoliv "Zeptejte se Vašeho lékárníka". Zvažte též, zda je užití přivlastňovacího zájmena opravdu nutné.

Chybné záměny

Standardy

Něco, co vyhovuje platným normám, je standardní. Písmeno t se píše ve slově standarta, tj. vlajka.

Byste × by jste

Správné tvary jsou pouze bych, bys, by, bychom, byste, by, obdobně abyste, kdybychom apod. Formy bysme, aby jsme, by jste atd. jsou chybné.

Pokud následuje zvratné zájmeno se, si, pak ve druhé osobě koncovka -s přechází k němu: kdyby ses, udělal by sis.

Výjimka × vyjímka

Přestože je základem sloveso vyjímat, správný tvar podstatného jména je pouze výjimka – podobně jako podstatné jméno od slovesa vyhýbat zní výhybka, nikoliv vyhýbka. Logiku lze vysledovat i z následujících příkladů: vytáhnout-výtah, vyslýchat-výslech, vypláchnout-výplach, zkoumat-výzkum, vyvíjet-vývoj.

protěžovat × protežovat

Správný tvar je protežovat (pochází z francouzského protégé = chráněnec, nemá nic společného s protěží - rostlinou ani s tíhou (těžkostí)).

Statut × status

Statut je předpis či organizační řád (doslova ústava, od latinského slovesa statuere - postavit, ustavit). Status od latinského slovesa stare - stát) lze přeložit též jako postavení a týká se osob či stavu věci. Druhý pád slova status má vedle základní podoby statusu též podoby statu nebo statutu, která je shodná s tvarem druhého pádu slova statut, avšak tyto alternativní podoby se používají spíše v odborném stylu nebo při skloňování slovního spojení status quo.

vymítit × vymýtit

Správný tvar je vymýtit (od mýtiti = odstraňovati). Pomůcka: vymýcení.

vymýtat × vymítat

Správný tvar je vymítat (zastaralý tvar od vymetati). Pomůcka: vymítání.

lyžiny × ližiny

Správný tvar je ližiny (nemá s lyžemi nic společného).

raný × ranný

Přídavné jméno raný znamená časný -- raný salát, raný středověk. S výrazem -ranný se lze setkat u přídavných jmen vytvořených od slova rána -- šestiranný kolt.

Nová pravidla z roku 1993

Nová pravidla českého pravopisu z roku 1993 pokračují v tendenci přizpůsobování některých cizích slov českému pravopisu a výslovnosti a přibližování obecné a nespisovné češtiny češtině spisovné. Tvary tehdy nově uznané za spisovné jsou psány tučně, tvary starší kurzivou. Přehled není vyčerpávající.

Registrované názvy (firmy, ulice atd.)

Na Multimediaexpo.cz se také můžete setkat s názvy společností, organizací nebo jiných objektů či subjektů, jejichž zápis neodpovídá obecným pravopisným nebo typografickým pravidlům.

Chybný nebo specifický pravopis názvu zapsaného v obchodním nebo obdobném rejstříku se považuje za směrodatnou součást názvu (například zápis části názvu velkými písmeny, nedodržení pravidel o psaní velkých písmen na začátku slov, označování hlásek písmeny a přepis cizojazyčných a přejatých slov, hranice a dělení slov, použití interpunkčních znamének.) Proto by měly být v textech náročných na přesnost používány v té podobě, v jaké jsou úředně zapsány. Rovněž je vhodné respektovat, zda označení obchodní formy, které je součástí názvu, je zapsáno zkratkou nebo celé, a dodržovat formu zápisu zkratky (s. r. o. není totožné jako spol. s r. o. nebo společnost s ručením omezeným, i když označují stejnou právní formu).

Naproti tomu specifičnosti a chyby typografického rázu obsažené v zápise v úředním rejstříku (chybějící mezery za interpunkčními tečkami a čárkami nebo před a za pomlčkou, záměna pomlčky a spojovníku) se obvykle sa směrodatnou součást názvu nepovažují a jejich opravení na standardní tvar se obvykle nepovažuje za pozměňování názvu. Použití podoby uvedené v Obchodním rejstříku se však považuje z právního hlediska za přesnější.

Zachování pravopisných zvláštností nebo chyb v názvech se týká i jiných úředně schvalovaných názvů, například názvu státu (viz Pomlčková válka), sídla, ulice nebo veřejného prostranství. Například v Praze se u úředních názvů ulic rozlišují ve slovech za předložkou malá a velká písmena podle původu názvu, zatímco v mnoha jiných obcích přijali zjednodušující zásadu, že ve slově za předložkou na začátku názvu se píše první písmeno velké.

Podívejte se také na

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace