Návěstidlo

Z Multimediaexpo.cz

Oddílové návěstidlo autobloku, nacházejíci se na trati Brno - Česká Třebová, signalizující volný traťový oddíl. V popředí je sloupek pro telefon, označený T

Návěstidlo je v oboru dopravy technický prostředek nebo jiná pomůcka sloužící k předávání pokynů mezi dopravními zaměstnanci, popřípadě automaticky dopravním zaměstnancům. Takovému pokynu se říká návěst.

Termín návěstidlo se používá zejména v drážní dopravě, ale i například v městské autobusové dopravě, kde terminologie v předpisech často bývá odvozena z terminologie tramvajové a trolejbusové dopravy, nebo ve vodní dopravě a letectví. Jako návěstidlo se též označuje ta část světelného signalizačního zařízení pro provoz na pozemních komunikacích, která zobrazuje světelný signál.

Návěstidla mohou být:

Obsah

Traťová návěstidla

Traťová návěstidla mohou být umístěná podél trati, mezi kolejemi, nad tratí nebo na trolejovém vedení). Mohou být pevná (stálá) nebo přenosná. Kromě návěstidel jsou u trati též traťové značky.

Traťová návěstidla lze rozdělit na proměnná a neproměnná. Proměnná návěstidla mohou dávat více viditelných návěstí, popřípadě mohou měnit polohu, kdy dávají návěst, s polohu, kdy žádnou nedávají. Neproměnná dávají stále jen jednu návěst, jsou obdobou dopravních značek v silničním provozu.

Železniční návěstidla

Základní drážní návěsti a návěstidla stanoví v České republice příloha č. 1 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah. Provozovatel dráhy může stanovit i další návěsti.

Návěstidla v počátcích železnic byla převzatá z jiných odvětví. Prvními návěstidly byly návěstní prapory. Většího rozšíření dosáhla v 19. století košová návěstidla. Ta byla postupně nahrazena nejprve mechanickými a pak světelnými návěstidly.

Tramvajová a trolejbusová návěstidla

Signály pro tramvaje jsou v jednotlivých zemích definovány buď jako drážní návěstidla, nebo jako návěstidla pro silniční provoz. Například na tramvajové trati Liberec – Jablonec jsou umístěny dvě soustavy proměnných návěstidel, jedna pro řízení provozu na jednokolejné trati a druhá pro zajištění bezpečnosti v místech křížení se silniční dopravou.

Proměnná traťová návěstidla

Trpasličí návěstidlo (stanice Praha-Vyšehrad).
Světelná odjezdová návěstidla na lávce (stanice Bzenec přívoz)

Konstrukčně dělíme proměnná návěstidla na:

Podle umístění dělíme návěstidla na:

  • stožárová
  • trpasličí
  • na lávce
  • na krakorci
  • jiná (např. zavěšená pod střechou nástupiště apod.)
Světelné návěstidlo na krakorci (stanice Ostrava hlavní nádraží)

Mobilní návěstidla

Předmětům, jejichž pomocí se dává návěst, se říká návěstní pomůcky. Patří mezi ně například:

Návěsti na vozidlech

Návěstidla jsou též na vozidlech a vlacích. Mohou označovat například začátek a konec vlaku, typ vlaku nebo jízdy (například násled) atd. Některé návěsti jsou dávány svítidly na vozidlech.

Návěsti v silniční dopravě

Nejběžnějšími typy návěstidel v silniční dopravě jsou dopravní značky a dopravní zařízení včetně světelných signalizačních zařízení, umístěné na pozemních komunikacích. Návěstní funkci mají též světla na vozidlech, například brzdová, koncová, směrová, parkovací atd. (viz např. Osvětlení motorového vozidla). V některých případech dávají návěsti osoby, a to buď rukou, nebo svítilnou, praporkem či směrovkou (hůlka policisty).

Návěsti ve vodní dopravě

Návěstidla na vodní cestě a podél ní se nazývají plavební znaky.

Zvukové, světelné, ruční či praporové návěsti a signály se dávají též z plavidel. Na moři se k tomu využívala i námořní vlajková abeceda.

Návěsti v letectví

V letecké dopravě se používají návěsti dávané letadly a pozemní návěsti. Pozemní návěsti mohou zejména navádět k přistání na letišti nebo varovat před vysokými stavbami či objekty.

Externí odkazy