Nukleon

Z Multimediaexpo.cz

Nukleon je společný název pro proton a neutron, tedy částice, z nichž se skládá jádro atomu.

Vlastnosti

Nukleony jsou baryony, které tvoří dublet s izospinem \(I = \frac{1}{2}\). Jsou to složené částice, které jsou tvořeny třemi kvarky (a gluony). Proton je tvořen kvarky uud a neutron kvarky udd. Jejich klidové hmotnosti jsou téměř shodné - proton je o něco lehčí než neutron, přičemž tento rozdíl je považován za důsledek vlivu elektromagnetické interakce, neboť proton má kladný elementární elektrický náboj, zatímco neutron má nulový elektrický náboj. Z hlediska silné interakce jsou nerozlišitelné.

Nukleonové číslo

Počet nukleonů v atomovém jádře se nazývá nukleonové číslo a značí se A. Přibližně odpovídá atomové hmotnosti, protože nukleony mají každý hmotnost o něco málo větší než jedna atomová hmotnostní jednotka. Celková hmotnost jádra je vždy o něco menší, než je prostý součet hmotností jednotlivých nukleonů, které jádro tvoří. Rozdíl hmotnosti odpovídá vazebné energii jádra podle vztahu E = mc2, kde E je vazebná energie, m je rozdíl hmotnosti a c je rychlost světla ve vakuu. Například jádro uhlíku 12C se skládá ze šesti protonů a šesti neutronů, tedy celkem 12 částic, z nichž každá má hmotnost větší než 1 atomová hmotnostní jednotka. Samotné jádro 12C má hmotnost přesně 12 atomových hmotnostních jednotek, tedy menší, než by odpovídala prostému součtu hmotností jeho komponent. Rozdíl odpovídá vazebné energii jádra, tedy energii, která se uvolní při jeho vzniku z jednotlivých nukleonů a nebo také energii, která je nutná k jeho rozbití na jednotlivé nukleony.

Související články