Ph.D.

Z Multimediaexpo.cz

Crystal Clear browser.png   Informace v tomto článku nemají dostatečný globální rozměr.
  Prosíme, vylepšete článek tak, aby obsahoval minimum lokální či povrchní rétoriky.
Crystal Clear linneighborhood.png

Ph.D., zkratka latinského philosophiæ doctor (na Slovensku ve zkratce PhD., pro umělecké obory artis doctorArtD.; v některých zemích též alternativně doctor philosophiæ, D.Phil), je mezinárodně uznávaný akademický titul, uváděný za jménem, který představuje vědeckou hodnost doktora.

Philosophiæ doctor v doslovném překladu znamená doktor filozofie (původně pak toto označení vychází ze starořeckého Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, tj. „Učitel filosofie“). Tento titul je udělován osobám, které v rámci svého vysokoškolského studijního programu dokončily dostatečně komplexní výzkumnou práci o předmětu svého studia a případně završily některé další podmínky přesněji definované studijními zvyklostmi dané země.

Obsah

Česká republika

V České republice tyto podmínky představuje podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 3 – 4 leté vysokoškolské studium podle individuálního studijního plánu, někdy též nazývané postgraduální studium, neboť mu předchází studium magisterské. Jeho obsahem je především výzkum předem stanoveného vědeckého úkolu pod vedením školitele a zakončeno je pak vypracováním a úspěšným obhájením disertační práce (při ní doktorand obhajuje kvalitu svého výzkumu) a složením státní doktorské zkoušky.

Titul Ph.D. bývá někdy označován jako velký doktorát a je tak odlišován od tzv. malého doktorátu (tj. PhDr., RNDr., JUDr. apod.), protože jde o rozdílné úrovně vysokoškolského vzdělání.[1][2] Takové označení ale může být zavádějící, protože jako velký doktorát může být také pojmenována dřívější vědecká hodnost DrSc. (od roku 2001 se již neuděluje) či neoficiální titul DSc. (udělován Akademií věd mimo právní řád České republiky). Titul Ph.D. lze také v některých rysech přirovnat k dřívější vědecké hodnosti CSc.

Původ a význam

Za středověku bylo studium jakékoliv jiné vědní oblasti mimo teologii, právo a medicínu označováno za filosofii (philosophia). Vzhledem k vývoji vědních a vyučovaných disciplín v univerzitních prostředích od té doby toto rozdělení vedlo k tomu, že bezmála v každém studijním oboru, ať již z vědeckého nebo humanitního prostředí, je nyní doktorát udělován v podobě titulu Ph.D. Tento titul byl původně udělován universitami pouze takovým učeným individualitám, které dosáhly uznání svých již jmenovaných protějšků.

Výslovnost a uvádění

Samotné Ph.D. se nejčastěji vyslovuje anglicky.

Titul Ph.D. se uvádí vždy za jménem, přičemž se obvykle současně uvádí i jeden titul před jménem. Titul se odděluje od jména čárkou: Ing. Jan Novák, Ph.D. Ph.D. se také odděluje čárkou, stojí-li jméno ve větě: Odborný asistent Ing. Jan Novák, Ph.D., připomenul důležitost postgraduálního studia.[3]

Názor na používání titulu Ph.D. pro oslovení není zcela jednotný. Ph.D. je akademickým titulem[4] a proto jeho nositele podle většiny akademických zdrojů oslovujeme „pane doktore“, „paní doktorko“.[5][6][7][8][9][10][11][12][13] Ovšem Ladislav Špaček se domnívá, že se oslovuje pouze akademické tituly, které se uvádí před jménem, vědeckými hodnostmi a tituly uváděnými za jménem se dle něj neoslovuje.[14] Tedy např. Mgr. Jana Novotného, Ph.D., bychom podle něj měli oslovovat pouze „pane magistře“.

Reference

 1. § 46 odst. 5 a § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 2. Marek Skovajsa: Velkovýroba malodoktorů v Česku, Lidové noviny, 24. října 2009
 3. Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, [cit. 2008-03-12]. Dostupné online.
 4. § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 5. Ministerstvo škoství, mládeže a tělovýchovy: Přehled vysokoškolských titulů a akademických hodností
 6. Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze: Bílá kniha Národohospodářské fakulty 2009, Prvákův průvodce školou a studiem: Jak mám koho oslovovat?, str. 21
 7. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni: Příručka pro nerozkoukaného plzeňského antropologa, str. 6 a 7
 8. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně: Jak na ...oslovení učitelů
 9. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové: Studium: Kdo je kdo na univerzitě
 10. Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně: Základní pojmy: Učitel
 11. Vědeckotechnický park Univezity Palackého v Olomouci: Slovníček pojmů: Akademické (vědecko-pedagogické) hodnosti a tituly
 12. Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě: Oslovení pedagogů
 13. Silvie Trebatická: Pane doktore nebo profesore aneb - jak správně oslovovat?, studentpoint.cz, 10. ledna 2011
 14. ŠPAČEK, Ladislav. Etiketa - oslovování [online]. Česká televize, [cit. 2011-06-13]. Dostupné online